• Karar No: 2007/UH.Z-2531
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :3
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2531
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic.A.Ş. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-4 Blok Nu:4 İkitelli Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Atatürk Caddesi Başıbüyük Yolu Maltepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20015
Başvuruya konu ihale:
 2007/49156 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi İşlem Veri Hazırlama Kontrol Elemanı ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 08.14.64.0041/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem Veri Hazırlama Kontrol Elemanı ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. B.İşlem Otom. Gıda Temz. Turz. San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 27.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 20015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamasında ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alınması gerektiği halde ihale komisyonunca sözleşmenin başlangıç tarihinde geçerli olan asgari ücret esas alınarak tekliflerin değerlendirilerek firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idari şartnamede asgari ücrette meydan gelecek artışların ödeneceğine ilişkin hüküm konulduğu, gerek Kamu İhale Kurulunun 19.02.2007 tarihli duyurusu gerekse benzer konuda almış olduğu kararlara göre ihale komisyonuca yapılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu, ihalenin firmaları lehine sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde 01.09.2007 tarihinde işe başlanılacağı ve işin süresinin 24 ay olduğu ve işin 31.08.2009 tarihinde sona ereceği, aynı şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da, asgari ücret değişimindeki fiyat farkı hesabıTemel asgari ücret” ile “Güncel asgari ücret” kavramları üzerine kurgulanmış olup “Temel asgari ücret; … ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret” ve “Güncel asgari ücret: … hakedişin düzenlendiği tarihte, … geçerli olan brüt asgari ücret” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu nedenle, fiyat farkı verilmesi öngörülen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre fiyat farkı verilebilmesi için; tekliflerin, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden verilmesi gerekmektedir.

 

İhale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret ile sözleşme sürecinde geçerli olan asgari ücret arasındaki fark ise  Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde fiyat farkı olarak ödemeye yansıtılmalıdır.

 

Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen ihalelerde ise, sözleşme süresince geçerli olan asgari ücretin belli olması ve tekliflerin de sözleşme sürecinde geçerli olan asgari ücret/ücretler dikkate alınarak verilmesi gerekmektedir.

Keza, 2006 yılı sonu 2007 yılı başlarında yapılan ihalelerde şikayete konu ihaledeki uyuşmazlık konusuna benzer şekilde ihale ilan tarihi ile ihale tarihi ve/veya sözleşmenin başlangıç tarihinde geçerli olan asgari ücret tutarlarının birbirlerinden farklı olduğu ihalelerde yaşanılan tereddütlerin giderilmesini teminen, Kamu İhale Kurumunca 19.02.2007 tarihinde duyuru yanlanmıştır.

Söz konusu duyuruda;

“…. ihale tarihi 1/1/2007 tarihinden sonra olan ihalelerde;

1-  Fiyat farkı verilecek ise 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecek ve değerlendirme yapılacak, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişiklikleri (1/7/2007 tarihindeki dahil) fiyat farkı olarak hesaplanacaktır.

2-  Fiyat farkı verilmeyecek ise ilk 6 ay için 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret, ikinci 6 ay için ise 1/7/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir. ”

 

şeklinde açılama yapılmıştır.

 

Bu itibarla, tekliflerin yürürlükte bulunan asgari ücrete göre hazırlanması ve  değerlendirmesi gerekmekte olup hizmet süresince asgari ücretteki değişim Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre fiyat farkı olarak hesaplanmalıdır.

 

Ancak, şikayete konu ihalede, ihale komisyonunca şikayetçinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği, ihale konusu hizmete 01.09.2007 tarihinde başlanılması nedeniyle işçilik hesabının bu tarihte geçerli olan asgari ücrete göre yapılması gerektiğinden bahisle, şikayetçinin ihale tarihinde geçerli olan asgari ücrete göre yapmış olduğu açıklamanın yetersiz bulunarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; şikayete konu ihalede fiyat farkı verilmesi öngörüldüğünden, tekliflerin ihale tarihinde geçerli olan asgari ücrete göre değerlendirilmesi gerekmekte olup şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

1) İdari şartnamenin 26.3.5 inci maddesinde “8 (sekiz) işçi için 24 aylık kıdem tazminatı 14.864,25 YTL´ dir ve teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.H.b maddesinde, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak “ … Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Şikayete konu ihalenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin mezkur hükmü kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalesi olduğu ve kıdem tazminatının asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranında sözleşme ve genel giderler için öngörülen tutar içerisinde kabul edilmesi gerektiği ve bu giderler için ayrıca bir bedel öngörülmemesi gerektiği halde anılan  mevzuat hükmüne  aykırı olarak idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde kıdem tazminatı için öngörülecek bedel belirlenerek teklif fiyata dahil edilmesinin istenildiği tespit edilmiştir.

 

İsteklilerce teklif bedelinin hesabında idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olduğu belirtilen maliyetlerin dikkate alınmasının zorunlu olduğu, bu nedenle kıdem tazminatının teklif bedeline dahil edilmesinin isteklilerin teklif bedellerinin sıralamasına etkili olmayacağı; ancak, götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede teklif fiyatlarından kıdem tazminatı tutarının düşülerek teklif bedellerinin değiştirilmesinin veya kıdem tazminatı için öngörülen tutarın hakediş ödemelerinde kesilmesinin mümkün olmadığı dikkate alındığında sözleşme ve genel giderler içerisinde kabul edilmesi gereken bir maliyet unsurunun ayrıca teklif maliyetine dahil edilmesi nedeniyle kamu zararına neden olunacağı açıktır.

 

Bu itibarla, idari şartnamenin 26.5 inci maddesinde kıdem tazminatı öngörülmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu ve bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

2) İdari şartnamenin 26.3.4 üncü maddesinde “Bir işçi için 24 aylık  giyim ücreti toplam 216,00 YTL’ dır. Nakdi olarak ödenecek ve  teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.13’üncü maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. …” hükmü yer almasına karşın idari şartnamenin 26.3.4 üncü maddesinde giyim gideri için nakdi belirleme yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

3) İdari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde İstekli tarafından personele, aylık  brüt 200,00YTL yol  giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.8 inci maddesinde “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğin mezkur hükmü uyarınca, yol bedelinin günlük tutarının belirtilmesi gerekmektedir. Buna karşın, idarece hazırlanan idari şartnamenin 26.3.1 inci maddesinde yol bedelinin aylık brüt tutarının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece aylık tutarı belirtilen yol bedeline göre asgari maliyet hesabı yapılması mümkün olduğundan, bu hususun tek başına ihalenin iptal nedeni olmayacağı; ancak, isteklilerin faydalanması için Kurumca hazırlanan işçilik hesaplama modüllerinin kullanılması halinde günlük yol bedeli hesabında yapılması gereken yuvarlamalar nedeniyle isteklilerin asgari maliyet tutarını farklı hesaplamalarının söz konusu olabileceği göz önünde bulundurularak, olası uyuşmazlıkların önüne geçilmesini teminen yol bedeline ilişkin düzenlemenin Tebliğinin anılan hükmüne uygun yapılması gerekmektedir.

4) Fiyat farkı verilmesi öngörülen ihalelerde idari şartnamenin 48 inci maddesinin düzenlenmesine ilişkin olarak; açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartnamenin (12) numaralı dipnotunda “…. 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir….”  şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede, idari şartnamenin 48 inci maddesinde Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’a atıf yapılmaksızın  fiyat farkı verileceği belirtilerek “… İşin Süresi 24 ay olduğundan bu süre için de brüt asgari ücretteki değişmeler (artışlar ve azalışlar) ayrıca hesaplanıp, 8 (kişi) Bilgi İşlem Veri Hazırlama Kontrol Elamanlarının aylık maaşlarına yansıtılacağından aradaki fark ayrıca yükleniciye ödenecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, idarece yapılan söz konusu düzenlemenin, özü itibarıyla Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 8 inci maddesine göre fiyat farkı ödenmesini gerektirdiği değerlendirilmektedir. Ancak, ihale konusu hizmette çalışacak personele asgari ücretin (%) fazlasının ödenmesi öngörüldüğünden, idari şartnamenin 48 inci maddesinde yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine atıf yapılmamasının anılan maddenin düzenlenmesine ilişkin (12) numaralı dipnotla açıklanan mevzuat hükmüne aykırı olduğu, bu aykırılığın sözleşmenin uygulanması sürecinde fiyat farkı hesabında uyuşmazlık nedeni olabileceği değerlendirilmekle birlikte bu husus, tek başına ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

5) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.16 ncı maddesinde “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “ Tüm elemanların çalışma süresi haftalık 45 saat olacaktır. Elemanların mesai saatleri hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alınarak hastane tarafından  belirlenecektir. …” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeden, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde de ihale konusu hizmetin kesintisiz olarak yürütüleceği anlaşılmaktadır. Ancak, bu günlerde çalıştırılacak personele 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca ödenmesi gereken ilave ücretin hesabına ilişkin sözleşme süresince ilave ücret ödemeye esas genel tatil günleri ve bu günlerde çalışacak personel sayısına veya iş programı dikkate alınarak ilave ücret ödemeye esas toplam gün sayısına ilişkin düzenleme  yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Bu durumda, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde maliyete dahil edilmesi gereken tatil günlerde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücretin hesaplanması ve sözleşme sürecinde bu ücretin ödenmesinin  mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan, şikayetin 03.07.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 13.07.2007 tarihinde anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul