İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2532
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :4
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2532
Şikayetçi:
 Zara Güvenlik Hizm. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak Nu:20/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karanfil Sokak Nu:62 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16890
Başvuruya konu ihale:
 2007/28695 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 08.12.91.0201/2007-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Zara Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2007 tarih ve 16890 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece benzer iş tanımına ilişkin yapılan düzenlemenin yönetmeliğin tekrarından ibaret olduğu, benzer işlere ilişkin açık kriterlere yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer alan “ihale konusu işin yürütülmesi için gereken makine, ekipman ve teçhizata ait malzeme bedeli ve kullanım bedeli ayni olarak verilecektir.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, sözleşme ve genel giderler kapsamında bulunan gider kalemlerinin teklif fiyata dahil masraflar kısmına alınmasının  ve ayni olarak verileceğinin belirtilmesinin tekliflerin tespitini imkansız kılacağı,

 

            3) Teknik şartnamenin 8.10 maddesinde yer alan düzenlemenin İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 9.1 maddesinde yüklenici firmanın gözetim, denetim ve kontrolü bir proje yöneticisi ile sağlayacağının belirtildiği ancak sözkonusu personelin yükleniciye mali külfet getireceği ve tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca bir gider kaleminin idari şartnamede düzenlenmeden teknik şartnamede düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder” şeklinde tanımlanmış,

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin, (a) bendinde işin adı “özel güvenlik hizmeti” olarak belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenilmiştir.

 

İhale ilanının 4.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmet işleri kabul edilecektir.” düzenlemesi, idari şartnamenin 7.4. maddesinde de benzer ifade yer almaktadır.

 

İdarenin şikayet başvurusuna cevabi yazısında “Özel güvenlik hizmet alımı ihalesinde benzer iş tanımlaması yapılamadığından idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki hükümler aynen tekrar edilmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

            İdarece yapılan benzer iş tanımında, Yönetmelik hükmünün tekrarına yer verildiği ve ihale konusu işe benzer özellik gösteren işlerin tanımlanmadığı anlaşılmış olmakla beraber, idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi sunulabileceğinin belirtildiği, bu nedenle ihale konusu iş olan güvenlik hizmetine ilişkin olarak iş deneyim belgesi sunulmak suretiyle ihaleye teklif verilmesinin mümkün olduğu, diğer taraftan özel güvenlik hizmetlerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ayrı bir iş kolu teşkil ettiği dikkate alındığında, benzer iş tanımının sektörde faaliyet gösteren firmaların katılımını engelleyen bir düzenleme olmadığı ve rekabeti engellemediği sonucuna ulaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 üncü bendinde “…İhale konusu işin yürütülmesi için gereken makine, ekipman ve teçhizata ait malzeme bedeli ile kullanım bedeli (ayni olarak verilecektir)…” ifadesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar kısmında amortisman gideri için nakdi bir bedel öngörülmediği gibi, birim fiyat teklif cetvelinde de iş kalemleri arasında bu gidere yer verilmediği, sözkonusu gider asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında hesaplanan sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirileceğinden, dokümanda yer alan düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 8.10 maddesinde “İşletme Müdürlüğü firmanın çalıştırdığı güvenlik elemanlarını beğenmediği takdirde gerekçe göstermeden değiştirilmesini isteyebilecektir.” düzenlemesine, 9.2 maddesinde “…Hizmeti yürütmede yetersizlikleri tespit edilen veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle İşletme Müdürlüklerinde çalıştırılmaları uygun görülmeyen güvenlik personelinin durumu yazılı olarak firmaya bildirilecek ve firmaca; söz konusu güvenlik personeli, firmaya yazılı bildirimi takiben en geç (7) gün içinde yeni güvenlik personeli görevlendirilerek değiştirilecek ve değiştirilerek geri çekilen personel daha sonra hiçbir şekilde, tekrar İşletme Müdürlükleri nezdinde görevlendirilmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

 

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinde;

“…

Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şartnamenin yukarıda anılan maddelerinde yer alan, çalıştırılacak elemanların işten çıkartılması konusunda yapılan düzenlemeler İş Kanununa uygunluk arz etmemekle birlikte, sözkonusu aykırılığın tekliflerin verilmesini engellemediği ve esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 11 inci maddesinde “İşletme ile firma arasındaki koordinasyon; güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlarda, İşletme Sivil Savunma Amiri ile Firma Proje Yöneticisi arasında” sağlanacağı belirtilmiş,  9.1 maddesinde “Yüklenici firma, hizmetin devamı süresince işletme nezdinde görevlendireceği güvenlik görevlilerinin gözetim, denetim ve kontrollerini; firmanın ilgili proje yöneticisi marifetiyle, çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, ayrıca bir sistem dahilinde ve periyodik fakat belirsiz zamanlı olarak en az ayda bir firma merkezinden mobil denetim personeli/ekibi görevlendirmek suretiyle sağlayacak ve yürütecek, denetim ve kontrol sonuçları Vardiya Hizmet Defterine kaydedilip, imza altına alınacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin idare merkezi ve bağlı işletme müdürlüklerinde iki yıl süresince toplam 141 kişi ile yapılacağı belirtilmiş olup, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 141 personel üzerinden hesaplandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır...” hükmü bulunmaktadır.

 

             İdarece yapılan düzenleme ve yukarıda anılan Tebliğ hükmü değerlendirildiğinde, ihale dokümanında proje yöneticisinin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçireceğine veya bu personel için ayrıca ücret ödenmeyeceğine dair bir kayda yer verilmediği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Teknik Şartnamenin 8.10. maddesinde yer alan düzenlemenin İş Kanunun 2. maddesine aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 8.10 maddesinde “İşletme Müdürlüğü firmanın çalıştırdığı güvenlik elemanlarını beğenmediği takdirde gerekçe göstermeden değiştirilmesini isteyebilecektir.” düzenlemesine, 9.2 maddesinde “…Hizmeti yürütmede yetersizlikleri tespit edilen veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle İşletme Müdürlüklerinde çalıştırılmaları uygun görülmeyen güvenlik personelinin durumu yazılı olarak firmaya bildirilecek ve firmaca; söz konusu güvenlik personeli, firmaya yazılı bildirimi takiben en geç (7) gün içinde yeni güvenlik personeli görevlendirilerek değiştirilecek ve değiştirilerek geri çekilen personel daha sonra hiçbir şekilde, tekrar İşletme Müdürlükleri nezdinde görevlendirilmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinde;

“…

Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olması sebebiyle;  Teknik Şartnamenin 8.10. maddesinde yer alan düzenlemenin, yukarıda zikredilen İş Kanunun 2. maddesindeki hükme aykırı olduğu anlaşıldığından, bu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede teknik şartnamenin 8.10 uncu maddesinin “İşletme Müdürlüğü firmanın çalıştırdığı güvenlik elamanlarını beğenmediği takdirde gerekçe göstermeden değiştirilmesini isteyebilecektir” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Ancak idare tarafından yukarıda yapılan düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinin;

“……

Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklarına bırakılması yönünde hükümler konulamaz” düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği, bu gerekçeyle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                              Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul