İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2534
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :6
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2534
Şikayetçi:
 Gelişim Tem. Güv. Tur. Bilg. Sağ. Hizm. Yem. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ber-Sam İnş. Tem. Taş. Gıda Sağ. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Ofis İstayon Cad. Eyyüpoğlu Sit. Mevlana-2 Apt. Kat: 1/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Saray Mahallesi Düzağaç / BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19767
Başvuruya konu ihale:
 2007/49998 İKN|li “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.14.52.0167/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gelişim Temizlik - Ber-sam İnş. Temz. San. Tic. Gelişim Tem. Güv. Tur. Bilg. Sağ. Hizm. Yem. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ber-Sam İnş. Tem. Taş. Gıda Sağ. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 19.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.07.2007 tarih ve 19767 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelini uygun doldurulmadığı, işin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan 95 kişinin kıyafet giderleri ile ilgili olarak 0,94 Ykr. bedel öngörüldüğü, bu bedelle söz konusu kıyafetlerin temin edilmesinin mümkün olmadığı, idarenin kıyafet yönergesini hiçe sayarak yazlık ve kışlık kıyafeti tek kıyafet olarak değerlendirmesinin yanlış olduğu, işin kapsamı içerisinde yer alan ilaçlama hizmetinin ayda 1 gün firma tarafından yerine getirileceği, gerekli ilacın hastane tarafından karşılanacağının teknik şartnamede belirtildiği, firmanın ilaçlama hizmetini başka bir firmaya yaptıracak ise taahhütname sunacağından, ilaçlama hizmetinin de ayrı bir maliyet kalemi içerdiği, bu nedenle ilaçlama hizmeti ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendisi tarafından yapılacak ise haşerelere karşı mücadele yetkisinin olup olmadığının araştırılması, yetkili firmaya yaptırılması halinde ise gider maliyetinin aşırı düşük teklifi ile ilgili açıklamasında belirtilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklifi ile ilgili açıklamalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

           

“26.1. Ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri.

             26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca, Yol Gideri, Giyim Gideri teklif fiyata dahildir.

            26.3.1. Yol bedeli; 1 kişilik günlük gidiş – geliş aylık 26 gün üzerinden nakdi brüt 1,40 YTL

            26.3.2. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak işçilere 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret ödenir. (Resmi tatillerde hesaplanacak toplam gün sayısı; 495 gün)

            26.3.3. Yüklenici firma tarafından hastanemiz temizlik hizmeti alımında çalıştırılacak 95 işçinin yemek ihtiyaçları hastanemiz tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır.

            26.3.4. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre giyecek gideri 3 ay ve daha az olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir. (İhale süresi 3 aydan fazla olduğundan giyecek giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.)

            Giyim Malzemeleri; mevsimlik iş elbisesi 95 takım

            26.3.5. Genel temizlik ve ilaçlama hizmet alımı ile ilgili temizlik malzemeleri Hastanemiz Baştabipliğince karşılanacaktır.

            26.3.6. (6) Aylık  Genel temizlik ve ilaçlama hizmet alımı ile ilgili istenilen demirbaş makine ve ekipmanlar yüklenici firmaya aittir.(Makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak değerlendirilecektir.)

            ………….

            26.4. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Sigorta risk oranı; %2 ”,

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (yol gideri, resmi ve dini bayram günleri için toplam ücret ile %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç) 440.635,86 YTL olduğu tespit edilmiştir.

           

İhale komisyonu tarafından ihaleye katılan 1 (bir) isteklinin teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenmiştir.

 

           

Özdemirler Tem. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında;

 

            İşçilik maliyeti : ...…………………………………………        416.476,20 YTL

            Resmi, dini bayram, yıl başı günleri ücreti : ……………...           11.325,60 YTL

            Giyim bedeli : ……………………………………………..             0,92  YTL

            Sözleşme gideri :                                                                             12.834,08 YTL

TOPLAM : …………………………………………………       440.636,80 YTL

 

Olduğu, giyim bedeli ilgili tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, ihale komisyonunca teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyet tutarının üzerinde olduğu, teklifinde resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personel için bedel öngörüldüğü, giyim bedeli ile ilgili tutarın proforma fatura ile belgelendirildiği görüldüğünden, ihale komisyonu tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasının anılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelin;

 

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

İşçilik giderleri (95) kişi

 

6 Aylık

 

 

 

(Tatil günleri dahil)

 

 

 

 

2

Giyim Giderleri

 

95 takım

 

 

 

(Mevsimlik iş elbisesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelde, tatil günlerinde işçilere ödenek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği ayrıca, giyim  giderinin de işçilik maliyetinin içinde yer alması gerekirken, ayrı bir iş kalemi olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, idare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul