İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2535
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :76
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2535
Şikayetçi:
 Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Adakale Sokak No:22-21 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı,Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20536
Başvuruya konu ihale:
 2007/50367 İKN|li “Temizlik ve Diğer Hizmetler Elemanı İle Yapılacak Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.14.89.0167/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve Diğer Hizmetler Elemanı İle Yapılacak Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın-Sel İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.07.2007 tarih ve 20536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, “Çalıştırılacak olan personelin 58 inci maddede belirtildiği şekilde yemek ve yol giderleri teklif fiyata dahildir.” ve idari şartnamenin 58 inci maddesinin 3. bendinin 2. paragrafında; “Yüklenici tarafından karşılanacak olan iaşe bedeli brüt 3.00 YTL’nin altında olamaz. Yine yüklenici tarafından karşılanacak olan ulaşım ise, her iş günü için mahalli belediye otobüsü bilet fiyatı üzerinden bir geliş bir gidiş olmak üzere iki bilet veya parası olarak hesaplanacaktır. Belediye otobüsü yok ise belediyece belirlenecek rayiç üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bedellere ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, idareye yaptıkları başvuruda, idari şartnamede yol ve yemek ücretinin her iş günü için hesaplanacağının belirtilmesinin uygun olmadığı denildiği, idarenin cevabında, Kamu İhale Genel Tebliğine atıfta bulunarak yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplamanın yapılacağını belirttiği, idari şartnamede yemek ve yol için verilecek gün sayısının belirtilmediği, bu nedenle 26 gün üzerinden verileceği ima edilse de, her bir iş günü ifadesinden ayda çalışacak iş günü sayısının değişebileceğinin anlaşıldığı, değişikliklerin aylar için verilecek ücretin değişecek olması anlamına geldiği, bunun da Kamu İhale Genel Tebliğine açıkça aykırı olduğu,

2) İdareye yaptıkları başvuruda yer alan ikinci iddia da; yol bedelinin aynimi yoksa nakdimi ödeneceği belirsizliğinin olduğu, idari şartnamede iki bilet veya parası denildiği, idarenin cevabında bu konuyu seçenek sunmak olarak belirttiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğine göre yol bedelinin nakdi veya ayni olarak ödenecek olmasının açıkça belirtilmesi gerektiği, mutat taşıt bileti verilmesi öngörülmesi durumunda ise bunun ayni kabul edilmesi gerektiği, nakdi ödeme öngörülmüş ise brüt tutarın belirtilmesi gerektiği, yol bedelinin ayni veya nakdi karşılanması maliyet hesabında çok fazla fark yaratmadığı, ayrıca sözleşme imzalandıktan sonra SSK’na iş yeri numarasına başvuruda bulunurken ve SSK primlerinin ödenmesi esnasında yol bedelinin ayni veya nakdi ödeneceğinin kesin olarak bildirilmesi gerektiği, idari şartnamede bu belirlemeyi yapma imkanının olmadığı,

3) idareye yaptıkları başvuruda yer alan üçüncü iddia da; idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresi 365 gün olarak belirtilmesine rağmen, sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde işin süresinin 500 gün olarak belirtildiği, ihale dokümanının bir bütün olması ve birbirine uyum sağlaması gerektiği düşünülürse tekliflerinin 365 gün üzerinden mi yoksa 500 gün üzerinden mi verilmesi gerektiğinin anlaşılamadığı, idarenin bu yöndeki itirazlarına cevabında, birim fiyat teklif cetvelinde işin miktarının 12 ay olduğu belirtildiğinden, bu nedenle tereddüt oluşmasının mümkün olmadığının ifade edildiği, ancak sözleşmenin süresinin 500 gün olarak belirtilmesinin açıkça bir çelişki olduğu,

Açıklanan nedenlerle, teklif oluşturma aşmasında ihale dokümanındaki belirsizliklerden dolayı ihaleye katılamadıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesi; “Çalıştırılacak olan personelin 58 inci maddede belirtildiği şekilde yemek ve yol giderleri teklif fiyata dahildir.”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 58 inci maddesinin 3. bendinin 2. paragrafında; “Yüklenici tarafından karşılanacak olan öğle yemeği karşılığı olarak günlük brüt 3.00 YTL’nin altında olamaz. Yine yüklenici tarafından karşılanacak olan ulaşım ise, her iş günü için mahalli belediye otobüsü bilet fiyatı üzerinden bir geliş bir gidiş olmak üzere iki bilet veya parası olarak hesaplanacaktır. Belediye otobüsü yok ise belediyece belirlenecek rayiç üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bedellere ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (XIII.G) maddesinin 8 inci alt bendinde; “Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükmü uyarınca, idari şartnamede yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmediği durumlarda, hesaplama 26 gün üzerinden yapılacağından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesi; “Çalıştırılacak olan personelin 58 inci maddede belirtildiği şekilde yemek ve yol giderleri teklif fiyata dahildir.”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 58 inci maddesinin 3. bendinin 2. paragrafında; “Yüklenici tarafından karşılanacak olan öğle yemeği karşılığı olarak günlük brüt 3.00 YTL’nin altında olamaz. Yine yüklenici tarafından karşılanacak olan ulaşım ise, her iş günü için mahalli belediye otobüsü bilet fiyatı üzerinden bir geliş bir gidiş olmak üzere iki bilet veya parası olarak hesaplanacaktır. Belediye otobüsü yok ise belediyece belirlenecek rayiç üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bedellere ücret bordrosunda gösterilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (XIII.G) maddesinde;

“9. İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

            ………

11. Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin 47 farklı Askerlik Şubesi Başkanlığında 50 adet personelin çalıştırılması hizmeti olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işin 47 farklı Askerlik Şubesinde gerçekleştirileceğinden, isteklilerin yol bedeli ile ilgili olarak; şubelerin bulunmuş olduğu il ve ilçelerdeki belediye otobüs bilet ücretlerini, belediye otobüsü yok ise belediyece belirlenecek rayiçleri dikkate alarak tekliflerini hazırlaması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede, belediye otobüsü bulunan yerlerde, anılan tebliğ hükmü uyarınca; yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı, belediye otobüsü olmayan yerlerde ise, yol bedelinin nakdi karşılanacağı kabul edilerek tekliflerin verilmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 49.2 nci maddesi; “İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Sözleşme tasarısının 10 uncu maddesi; “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 500 (beşyüz) gündür.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Her ne kadar idari şartname ile sözleşme tasarısında işin süresi ile ilgili farklı düzenlemelere yer verilmiş ise de, idari şartnamenin 2 nci maddesinin (e) bendinde; işin 12 ay süre ile gerçekleşeceği ve ayrıca işe ait birim fiyat teklif cetvelinde; işin miktarı ve biriminin 12 ay olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak; isteklilerin tekliflerini 12 ay üzerinden vermesi gerektiğinden, işin süresi ile ilgili isteklileri tereddüde düşürecek bir durumun oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdari şartnamenin 58 inci maddesinin 3. bendinin 2. paragrafında; "Yüklenici tarafından karşılanacak olan öğle yemeği karşılığı olarak günlük brüt 3.00 YTL´nin altında olamaz. Yine yüklenici tarafından karşılanacak olan ulaşım ise, her iş günü için mahalli belediye otobüsü bilet fiyatı üzerinden bir geliş bir gidiş olmak üzere iki bilet veya parası olarak hesaplanacaktır. Belediye otobüsü yok ise belediyece belirlenecek rayiç üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bedellere ücret bordrosunda gösterilecektir." düzenlemesi yapılmıştır. Hem bilet hem de para olarak hesaplama yapılacağı yoksa rayiç üzerinden ödeme yapılacağının belirlenmesi ve bunların bedellerinin ücret bordrosunda gösterilmesinin istenilmesi yol bedelinin ayni mi nakdi mi olduğu noktasında yaratılan tereddütün yanı sıra  idare tarafından belirlenmesi gereken hizmet alınacak yerlerde belediye otobüsünün bulunup bulunmadığının isteklilere bırakılması belirsizliğe neden olmuştur.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif vermeden önce teklifi oluşturan maliyet kalemlerini açık, net ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri ve buna göre teklif edecekleri bedeli oluşturmaları gerekmektedir.

Bu şekildeki düzenlemenin, ihalenin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını engellediği anlaşıldığından ihalenin iptali gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Hicabi ECE                                                                Hakan GÜNAL

               Üye                                                                                   Üye

 

KARŞI OY

 

İdari şartnamenin 58 inci maddesinin 3’üncü bendinin 2’nci paragrafında; "Yüklenici tarafından karşılanacak olan öğle yemeği karşılığı olarak günlük brüt 3.00-YTL´nin altında olamaz. Yine yüklenici tarafından karşılanacak olan ulaşım ise, her iş günü için mahalli belediye otobüsü bilet fiyatı üzerinden bir geliş bir gidiş olmak üzere iki bilet veya parası olarak hesaplanacaktır. Belediye otobüsü yok ise belediyece belirlenecek rayiç üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bedellere ücret bordrosunda gösterilecektir." düzenlemesi yapılmıştır. Hem bilet hem de para olarak hesaplama yapılacağı yoksa rayiç üzerinden ödeme yapılacağının belirlenmesi ve bunların bedellerinin ücret bordrosunda gösterilmesinin istenilmesi yol bedelinin ayni mi nakdi mi olduğu noktasında yaratılan  tereddütün yanı sıra  idare tarafından belirlenmesi gereken hizmet alınacak yerlerde belediye otobüsünün bulunup bulunmadığının isteklilere bırakılması belirsizliğe neden olmuştur.

Bu durumun ihalenin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını engellemesi nedeniyle ihalenin iptali gerektiği düşüncesiyle Kurulun “şikayetin uygun bulunmadığı” doğrultusundaki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                              Abdullah DÜNDAR

                                                                                                    Kurul Üyesi

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede idari şartnamenin 58 inci maddesinin 3 ncü bendinin 2 nci paragrafı “Yüklenici tarafından karşılanacak olan öğle yemeği karşılığı olarak günlük brüt 3.00 YTL’nin altında olamaz. Yine yüklenici tarafından karşılanacak olan ulaşım ise, her iş günü için mahalli belediye otobüsü bilet fiyatı üzerinden bir geliş bir gidiş olmak üzere iki bilet veya parası olarak hesaplanacaktır. Belediye otobüsü yok ise belediyece belirlenecek  rayiç üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bedellere ücret bordrosunda gösterilecektir” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Hem bilet hem de para olarak hesaplama yapılacağı yoksa rayiç üzerinden mi ödeme yapılacağının belirlenmesi ve bunların bedellerinin ücret bordrosunda gösterilmesinin istenilmesi yol bedelinin ayni mi nakdi mi olduğu noktasında yaratılan tereddütün yanı sıra idare tarafından belirlenmesi gereken hizmet alınacak yerlerde  belediye otobüsünün bulunup bulunmadığının isteklilere bırakılması belirsizliğe neden olmaktadır.

 

Bu durum ihalenin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını engellemektedir. Bu nedenle  anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                              Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul