İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2536
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :8
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2536
Şikayetçi:
 İkizler Tur Taşm. İnş. Madenc. Enerji Petr. Ürün. Temz. Gıda Paz. Tic. San. Ltd. Şti., Nakliyatçılar Sitesi C Blok Nu 8 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, M. Buyruk Cad. Çöşnük Mah. Hakimler Lojmanı Yanı MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19183
Başvuruya konu ihale:
 2007/71860 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.14.21.0182/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak İkizler Tur Taşm. İnş. Madenc. Enerji Petr. Ürün. Temz. Gıda Paz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.07.2007 tarih ve 19183 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif mektubunda teklif tutarı yazı ve rakamla yazılmasına rağmen sehven yazı ile yazılan tutarda “bin” ifadesine yer verilmediği, bu yüzden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 Sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde, İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 24 üncü maddesinde “teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması” gerektiği düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayetçi tarafından ihaleye sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif bedeli rakamla 16.200 YTL, yazıyla “on altı iki yüz YTL” olarak yazılmıştır. Teklif mektubundaki rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbirini tutmağı, bu eksikliğin daha sonradan idare tarafından tamamlatılmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde banka referans mektubu istenilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından teklifinde sunulan banka referans mektubunun doldurulmadan boş olarak verildiği tespit edilmiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul