İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2538
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :10
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2538
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sok., No:16/15, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ortahisar Mah., Pertevpaşa Sok., No:23, TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18319
Başvuruya konu ihale:
 2007/53117 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane İmaretine Sıcak Yemek Alımı ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 08.13.74.0199/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gümüşhane İmaretine Sıcak Yemek Alımı ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina  İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18319 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1.      Söz konusu ihalenin birim fiyat teklif üzerinden yapıldığı ancak götürü bedel teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin kendilerine boş olarak verildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

2.      İdari şartnamenin 7.3.4.c maddesinde yer alan “ortak girişim olması halinde her bir ortak anılan belgeyi vermek zorundadır” düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan kalite ve standarda ilişkin belgelerin ortaklardan herhangi biri tarafından sunulması yeterlidir şeklinde düzenlemeye aykırı olduğu,

3.      İdari şartnamenin 7.3.2.c maddesinde “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin istekli adına veya başkası adına ait olup, sözleşme tarihi sonuna kadar sözleşme yapıldığına dair belge” istenmesi ile il sınırları içinde istenilen şartlarda yemek fabrikası bulunan az sayıda firmanın ihaleye iştirakine imkan sağlandığı, bu durumun rekabeti engellediği,

4.      Hazırlanan yemeklerin yüklenici tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği ve boş kapların toplanacağı belirtilmesine karşın 1200 adet ihtiyaç sahibinin adresinin ve araçların kat edeceği mesafelerin verilmediği, bu durumun tekliflerin belirlenmesini imkansız kıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1.         Söz konusu ihalenin birim fiyat teklif üzerinden yapıldığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin kendilerine boş olarak verildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumu tarafından İdareye gönderilen 26.06.2007 tarihli yazı ile ihale dokümanında bulunan bütün belgelerin istenmesinin ardından İdarece gönderilen ihale işlem dosyası 28.06.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girmiştir. Söz konusu dosyada, idare tarafından hazırlanıp isteklilere sunulmuş olan standart form örnekleri bulunmadığından, bahsedilen belgeler İdareden yeniden talep edilmiştir. İdare tarafından gönderilen, 19.07.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına giren ve ekinde standart formların olduğu yazıda “…dosya ekinde eksik olan isteklilere idari tip şartname ekinde sunulan standart formlar yazımız ekinde sunulmuştur.”, açıklaması mevcuttur. Söz konusu yazı ekindeki belgeler arasında bulunan “Aslının Aynıdır” kaşeli birim fiyat teklif cetveli örneği incelendiğinde, söz konusu belgenin boş olmadığı ve iş kaleminin adı, birimi ve miktarının yazılı olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

2.         İdari şartnamenin 7.3.4.c maddesinde yer alan “ortak girişim olması halinde her bir ortak anılan belgeyi vermek zorundadır” düzenlemesinin, kalite ve standarda ilişkin belgelerin ortaklardan herhangi biri tarafından sunulması yeterli olduğuna dair Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinin (c) bendinde; “İlgili kurumlardan alınmış Gıda Maddeleri Üretim İşyerlerine ait Çalışma İzin Belgesi (Ortak girişim olması halinde her bir ortak anılan belgeyi vermek zorundadır).”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “…İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Her ne kadar “Gıda Maddeleri Üretim İşyerlerine ait Çalışma İzin Belgesi” ile ilgili düzenleme, idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde düzenlenmiş olsa da, iddia konusu belge, kalite ve standarda yönelik olmayıp çalışma izni belgesidir. Bu doğrultuda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin son fıkrasında, “Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur…”, düzenlemesi mevcuttur. Yönetmelikte yer alan bu düzenleme sebebiyle, Gıda Maddeleri Üretim İşyerlerine ait Çalışma İzin Belgesinin iş ortaklarının her birinden istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.        

 

3.         İdari şartnamenin 7.3.2.c maddesinde “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin istekli adına veya başkası adına ait olup, sözleşme tarihi sonuna kadar sözleşme yapıldığına dair belge” istenmesi ile il sınırları içinde istenilen şartlarda yemek fabrikası bulunan az sayıda firmanın ihaleye iştirakine imkân sağlandığı, bu durumun rekabeti engellediği, iddia edilmektedir.

 

İhale ilânının 4.3.2.c maddesinde ise “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin (sözleşme tarihinden -31.12.2007 tarihine kadar) ilânın (4.3.4/a,b,c,d) maddelerinde belirtilen özelliklerde mutfak kuracağına dair noter tasdikli taahhütnamesi”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.c maddesinde; “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin istekli adına veya başkası adına ait olup, sözleşme tarihi sonuna kadar (sözleşme tarihinden -31.12.2007 tarihine kadar) sözleşme yaptığına dair belge (7.3.4/a-b-c-d) maddelerinde belirtilen özelliklere haiz bir üretim tesisi”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İdari şartname ve ilânda yapılan iki düzenleme arasında fark olduğu görünmesine karşın, ihaleye teklif veren isteklilerin yedisinin idareye dokümanda belirtilen özelliklerde mutfak kurulacağına dair taahhütname sundukları, bir isteklinin ise kira sözleşmesi sunduğu ve bu belgelerin idare tarafından kabul edildiği görüldüğünden, idarenin isteğinin, gerekli niteliklere sahip bir mutfak kurulması için taahhütname sunulması yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihinde doküman satın aldığı ihalenin ise 30.05.2007 tarihinde yapıldığı görülmesine karşın, bahsedilen iddia ile ilgili olarak başvuru sahibinin idareye herhangi bir açıklama veya zeyilname talebinde bulunmadığı görülmüştür.  

 

Açıklanan sebeplerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

             

4.         Hazırlanan yemeklerin yüklenici tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği ve boş kapların toplanacağı belirtilmesine karşın 1200 adet ihtiyaç sahibinin adresinin ve araçların kat edeceği mesafelerin verilmediği, bu durumun tekliflerin belirlenmesini imkansız kıldığı, iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin “Yemeğin pişirilmesi ve dağıtılması” başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde; “Pişirilen yemekler ve kişi başına 1 ekmek idarece tespit edilecek muhtaçların adreslerine görevli personelin refakatinde veya idarece onaylı aylık yemek dağıtım takip listesini muhtacın imzalaması karşılığında teslim edilecektir. İdare, dağıtım listesinde Belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla değişiklik yapabilir. Yapılan işin denetlenmesi sırasında araç yüklenici tarafından temin edilir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Söz konusu düzenlemeden, ihtiyaç sahiplerinin isimlerinin ve dolayısıyla adreslerinin değişkenlik gösterebileceği anlaşılmaktadır. İhale dokümanında günlük olarak yapılacak yol ile ilgili yaklaşık mesafe tespiti mevcut değildir. Ancak, bu iddia ile ilgili olarak da, başvuru sahibinin 18.05.2007 tarihinde doküman satın aldığı, ihalenin 30.05.2007 tarihinde yapıldığı görülmesine karşın, bahsedilen iddia ile ilgili olarak başvuru sahibinin idareye herhangi bir açıklama veya zeyilname talebinde bulunmadığı ve başvuru sahibinin ihale öncesinde söz konusu yaklaşık mesafeyi tespit etmesinin ve ihaleye katılan diğer 8 istekli gibi ihaleye teklif vermesinin mümkün olduğu görüldüğünden, isteklinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İdari şartnamenin 7.3.2.c maddesinde “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin istekli adına veya başkası adına ait olup, sözleşme tarihi sonuna kadar sözleşme yapıldığına dair belge” istenmesi ile il sınırları içinde istenilen şartlarda yemek fabrikası bulunan az sayıda firmanın ihaleye iştirakine imkân sağlandığı, bu durumun rekabeti engellediği, iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilânının 4.3.2.c maddesinde ise “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin (sözleşme tarihinden -31.12.2007 tarihine kadar) ilânın (4.3.4/a,b,c,d) maddelerinde belirtilen özelliklerde mutfak kuracağına dair noter tasdikli taahhütnamesi”, düzenlemesi yapılmıştır (Ek:10).

 

İdari şartnamenin 7.3.2.c maddesinde; “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin istekli adına veya başkası adına ait olup, sözleşme tarihi sonuna kadar (sözleşme tarihinden -31.12.2007 tarihine kadar) sözleşme yaptığına dair belge (7.3.4/a-b-c-d) maddelerinde belirtilen özelliklere haiz bir üretim tesisi”, düzenlemesi mevcuttur (Ek:9).

 

İhale ilânında yer alan düzenlemede, kurulacak mutfağa ilişkin “taahhütname”; idari şartnamede yer alan düzenlemede ise kurulacak mutfağa ilişkin “sözleşme yaptığına dair belge”, tabirleri vardır. 

 

            Kamu İhale Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez…” hükmü mevcuttur. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “İhale ve ön yeterlik ilânlarında yer alan bilgiler ile ihale ve ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”,  düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ancak, yukarıda yapılan tespitlere karşın, ihale ilânında “taahhütname”, idari şartnamede “sözleşme yapıldığına dair belge”  şeklindeki farklı düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürdüğü ve bu şekildeki düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu, 

             

            2)Hazırlanan yemeklerin yüklenici tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği ve boş kapların toplanacağı belirtilmesine karşın 1200 adet ihtiyaç sahibinin adresinin ve araçların kat edeceği mesafelerin verilmediği, bu durumun tekliflerin belirlenmesini imkansız kıldığı, iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Yemeğin pişirilmesi ve dağıtılması” başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde; “Pişirilen yemekler ve kişi başına 1 ekmek idarece tespit edilecek muhtaçların adreslerine görevli personelin refakatinde veya idarece onaylı aylık yemek dağıtım takip listesini muhtacın imzalaması karşılığında teslim edilecektir. İdare, dağıtım listesinde Belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla değişiklik yapabilir. Yapılan işin denetlenmesi sırasında araç yüklenici tarafından temin edilir.”, düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeden, ihtiyaç sahiplerinin isim ve adreslerinin değişkenlik gösterebileceği anlaşılmaktadır. İhale dokümanında günlük olarak yapılacak yol ile ilgili yaklaşık mesafe tespiti mevcut değildir. İdare tarafından 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür. İdarece söz konusu isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında, isteklilerin teklifleri hakkındaki savunmalarında açıklamaları gereken hususlar arasında “…yaklaşık dağıtım mesafesi olan 50 km’lik yol mesafesinin” dikkate alınmasının istendiği görülmüştür.

 

Söz konusu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, araç gideri ile ilgili olarak hesaplanan tutarlar arasında önemli farklar olduğu anlaşılmıştır.  Dolayısıyla, isteklilerin teklif fiyatlarının oluşmasına etki edecek kalemlerden biri olan yaklaşık yol mesafesinin dokümanda belirlenmediği anlaşılmıştır. ihaleye teklif veren isteklilerin teklif vermeden önce teklif maliyetini oluşturan ana maliyet bileşenlerini açık, net ve hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bilmeleri ve buna göre teklif edecekleri bedeli oluşturmaları gerekmektedir.

Yukarıda açıklanana nedenlerle;  söz konusu aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

KARŞI OY

 

 İncelemeye konu ihalede;

 

1) İhale ilânının 4.3.2.c maddesinde “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin (sözleşme tarihinden -31.12.2007 tarihine kadar) ilânın (4.3.4/a,b,c,d) maddelerinde belirtilen özelliklerde mutfak kuracağına dair noter tasdikli taahhütnamesi”, düzenlemesi, 

 

İdari şartnamenin 7.3.2.c maddesinde ise; “İmaret yemeğinin yapılacağı mutfağa ilişkin istekli adına veya başkası adına ait olup, sözleşme tarihi sonuna kadar (sözleşme tarihinden -31.12.2007 tarihine kadar) sözleşme yaptığına dair belge (7.3.4/a-b-c-d) maddelerinde belirtilen özelliklere haiz bir üretim tesisi”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale ilânında yer alan düzenlemede, kurulacak mutfağa ilişkin “taahhütname”; idari şartnamede yer alan düzenlemede ise kurulacak mutfağa ilişkin “sözleşme yaptığına dair belge”, tabirleri vardır. 

 

            Kamu İhale Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez…” hükmü ile, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “İhale ve ön yeterlik ilânlarında yer alan bilgiler ile ihale ve ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.”, hükmü mevcuttur.

 

İhale ilânında “taahhütname”, idari şartnamede “sözleşme yapıldığına dair belge” istenilmesinin, ihaleye teklif verebilecek isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

 

2) Teknik şartnamenin “Yemeğin pişirilmesi ve dağıtılması” başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde; “Pişirilen yemekler ve kişi başına 1 ekmek idarece tespit edilecek muhtaçların adreslerine görevli personelin refakatinde veya idarece onaylı aylık yemek dağıtım takip listesini muhtacın imzalaması karşılığında teslim edilecektir. İdare, dağıtım listesinde Belediye sınırları içerisinde olmak kaydıyla değişiklik yapabilir. Yapılan işin denetlenmesi sırasında araç yüklenici tarafından temin edilir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Söz konusu düzenlemeden, ihtiyaç sahiplerinin isimlerinin ve dolayısıyla adreslerinin değişkenlik gösterebileceği anlaşılmaktadır. İhale dokümanında günlük olarak yapılacak yol ile ilgili yaklaşık mesafe tespiti mevcut değildir. İdare tarafından 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür. İdarece söz konusu isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında, isteklilerin teklifleri hakkındaki savunmalarında açıklamaları gereken hususlar arasında “…yaklaşık dağıtım mesafesi olan 50 km’lik yol mesafesinin” dikkate alınması istenmektedir.

 

Söz konusu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, araç gideri ile ilgili olarak hesaplanan tutarlar arasında önemli farklar olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, isteklilerin teklif fiyatlarının oluşmasına etki edecek kalemlerden biri olan yaklaşık yol mesafesi dokümanda belirlenmediğinden, isteklilerin sunacakları teklif fiyatları arasında, idare tarafından belirlenmesi gereken bir verinin eksikliğinden kaynaklanan önemli farkların olabileceği ve bu durumun haksız rekabete yol açabileceği sonucuna varılmıştır.  

 

 

Yukarıda açıklanan düzenlemelerin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve bu gerekçeyle anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                              Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul