İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2539
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :11
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2539
Şikayetçi:
 Ahmet Sami Özyurt/Uçakla Zirai Mücadele İşlt., Cemal Gürsel Cad., No:103/20, 06590, Cebeci /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Birliği Başkanlığı, Yalı Mah., Hakim Halil Kalyoncu Sok., No:19/1, 10500, Erdek/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.07.2007 / 19096
Başvuruya konu ihale:
 2007/60373 İhale Kayıt Numaralı “Havadan İlaçlama İçin Uçak Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 08.14.18.0199/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Birliği Başkanlığı’nca 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Havadan İlaçlama İçin Uçak Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Sami Özyurt/Uçakla Zirai Mücadele İşlt.’nin 21.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.07.2007 tarih ve 19096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren Taruç Uçakla İlaçlama İşletmesinin, içeriği bakımından geçersiz Uçuşa Elverişlilik Sertifikası vererek ihaleye tek firma olarak katıldığı, idareyi ve ihale komisyonunu yanıltarak ihaleyi aldığı, uçağın Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası’nın olmadığı, sunduğu sertifikanın içeriğinin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 138 inci maddesine göre de geçersiz olduğu, söz konusu sertifikanın temdit süresinin sahte/geçersiz olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (k) fıkrasında; “Bunlara ilave olarak, taahhütname, Uçakla Zirai Mücadele İşletme Sertifikası, Uçuşa Elverişlilik Sertifikası, pilot özgeçmiş formu, iş bitirme belgesi, SSK ‘prim borcu yoktur’ ve vergi dairesi ‘vergi borcu yoktur’ yazıları, ihale durum belgesi, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararı ile hüküm olmadığına dair belge”, düzenlemesi mevcuttur.

 

2920 Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Üçüncü Şahıslara Verilecek Zarara Karşı Sigorta Yükümlülüğü” başlıklı 138 inci maddesinde; “Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil hava araçları için; üçüncü şahıslara verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından mali mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur.

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava taşıt araçları Ulaştırma Bakanlığınca uçuştan men edilir.”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

            Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği’nin “Sigorta Yaptırma” başlıklı               6 ncı maddesinde; “Hava aracı işletenleri, 2920 sayılı Kanunun 138 inci maddesi gereğince, faaliyetleri dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı; savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak şekilde malî mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır.

            Hava aracı işletenleri, gerçekleştirdikleri her bir uçuşta sigortanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.” , hükmü mevcuttur.

 

            Aynı Yönetmeliğin “Sigortanın ispatı” başlıklı 7 nci maddesinde; “Hava aracı işletenleri, bu Yönetmelikle getirilen sigorta yükümlülüğüne uyulduğunu ispat etmek amacıyla sigorta poliçesinin bir örneğini ya da sigorta sözleşmesinin varlığını gösteren bir belgeyi Bakanlığa ibraz etmek zorundadır.

            Sigorta sektörünün teminat sağlayamadığı olağan dışı durumlarda, Bakanlık bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin tedbirleri, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak belirler.

            Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, hava aracı işleteni ya da ilgili sigorta şirketinden, sigorta poliçesinin geçerliliğine dair ilave belge isteyebilir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Verilme ve/veya Temdit Edilme Kuralları ile ilgili Havacılık Talimatı’nda Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının geçerlilik ve temdit süreleri ile ilgili 26 ncı maddesinde; “SHGM tarafından düzenlenen uçuşa elverişlilik belgeleri, sadece verildikleri amaç ve süreler ( azami bir yıl ) için SHGM tarafından iptal edilmediği, askıya alınmadığı veya geri alınmadıkça ve sertifika düzenlenen hava aracının uçuşa elverişliliğini koruduğu sürece geçerlidir. Uçuşa elverişlilik sertifikalarının temdidi için SHGM, Madde-13’ de belirtilen belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Söz konusu Havacılık Talimatı’nın 13 üncü maddesinde; “Uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgeler aranır:

…14- Hava aracı  yolcu - koltuk ve III.şahıs mali mesuliyet sigorta poliçeleri…”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Aynı Talimat’ın “Belgelerin Geçerlilik Şartları” başlıklı 27 nci maddesinde; “SHGM tarafından verilen uçuşa elverişlilik sertifikaları aşağıdaki şartlar gerçekleşmediği sürece azami bir yıllık süre için geçerlidir:


g) Yolcu-koltuk ve III. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortalarının geçerliliğini yitirmesi…”, düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

             İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif dosyasında, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınmış noter onaylı Uçuşa Elverişlilik Sertifikası’nın mevcut olduğu görülmüştür. İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan bu sertifikanın 14 defa yenilendiği ve her defasında yenilenme tarihi ile belgenin geçerliliğinin sona erdiği tarih arasındaki sürenin yaklaşık bir yıllık zaman dilimleri şeklinde uzatıldığı müşahede edilmiştir. Sertifikanın yenilenmesi ile ilgili kısımda, söz konusu belgenin 07.08.2006 tarihinden 06.08.2007 tarihine kadar muteber olduğu yazılıdır.

 

            Yukarıda yapılan tespit doğrultusunda, her ne kadar, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu sertifikanın içeriğinin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 138 inci maddesine göre geçersiz olduğu, 01.01.2006 tarihinden itibaren yeni Yönetmeliğe uygun zirai mücadele uçakları için Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenlenmediğinden 2006 yılı içerisinde Uçuşa Elverişlilik Temdit Sürelerinin yenilenmeyeceği başvuru sahibi tarafından iddia edilse de, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Uçuşa Elverişlilik Sertifikası düzenlenebilmesi için aranan belgeler arasında III. Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi olduğundan ve ihale üzerinde kalan isteklinin Uçuşa Elverişlilik Sertifikası yukarıda da değinildiği gibi 07.08.2006 tarihinden 06.08.2007 tarihine kadar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uzatıldığından, İdarenin yaptığı işlemde mevzuata aykırılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

            Bu tespitler haricinde, başvuru sahibinin 25.05.2007 tarihinde doküman satın aldığı, 02.06.2007 tarihinde ise, istekliler tarafından ihale komisyonuna sunulması gereken belgeler içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi olan Sanat-ı Mutade Belgesi veya Serbest Ziraat Mühendisliği belgesinin de yer alması gerektiği hakkında idareden bir zeyilname talebinde bulunduğu, ancak söz konusu zeyilname talebi yazısında Uçuşa Elverişlilik Sertifikası ile ilgili bir konudan bahsedilmediği görülmüştür. Söz konusu ihalenin 11.06.2007 tarihinde yapıldığı, ihaleye teklif vermeyen şikâyet sahibinin, ihale dokümanı hakkında değil de ihalenin değerlendirme aşaması ile ilgili olarak 21.06.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Söz konusu ihalede sözleşmenin 28.06.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Ancak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun´un “Tip Sözleşmeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.”, hükmü mevcuttur.

 

İdare ile ihale üzerinde kalan istekli arasında imzalanan sözleşmenin, Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenmediği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespit haricinde, idare tarafından Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyası içinde, yaklaşık maliyet hesabı için “muhammen bedel tespit raporu” isimli bir belgede, 1 litrelik ilaçlama bedelinin bulunduğu ancak toplam yaklaşık maliyet bedelinin yazılmadığı, bunun haricinde İhale Onay Belgesi’nin dosya içerisinde bulunmadığı görülmüştür.

 

Kuruma gönderilen ihale dosyasında yapılan incelemede, idarece hazırlanan İdari Şartname’nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’ye uygun olmadığı ve İhale Komisyon Kararı’nda standart form örneğinin kullanılmadığı görülmüştür. Söz konusu dosyada Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu’na da rastlanmamıştır.

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul