İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2542
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :14
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2542
Şikayetçi:
 Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Emak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Barbaros Mahallesi Çeşmeli Sokak Nu:14 Körfez/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsülleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü, Deniz Mahallesi Yücel Sokak Nu:23 41900 Derince/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.06.2007 / 16905
Başvuruya konu ihale:
 2007/51943 İhale Kayıt Numaralı “Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İşyeri İçin 2adet Pickup ve 1adet Binek Araç Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.12.97.0022/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Toprak Mahsülleri Ofisi Derince Şube Müdürlüğü’nce 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şube Müdürlüğü Ve Adapazarı İşyeri İçin 2adet Pickup ve 1adet Binek Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Özcandan  Seyahat  Adnan  Candan   Nak. Tur. Emak.  İnş. San.  ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2007 tarih ve 16905 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şikayetin uygun bulunmadığına,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 500 gün üzerinden işçilik hesaplaması, % 3 sözleşme maliyeti, 3 aracın kasko, trafik sigorta, yakıt maliyeti ve kar marjı göz önüne alındığında en uygun teklifin şirketlerine ait teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanında belirtildiği üzere, ihale konusu hizmet, “Derince Şube Müdürlüğü ve Adapazarı işyeri için 2 adet pickup ve 1 adet binek araç kiralanması” işi olup, işin yapılacağı yer “Derince ve Adapazarı”dır. İşin süresi “31.12.2007’ye kadar” şeklinde belirlenmiş olup, ihale birim fiyat usulü ile gerçekleştirilmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin, ihale konusu hizmetin miktarı ve türü başlıklı 2 (c) maddesinde “2 adet pickup ve 1 adet binek araç şoförleriyle birlikte kiralanması işi. Bahse konu araçların 500 gün ve 24.000 km kiralama işi” düzenlemesi ve ihale konusu hizmetin yapılacağı yer başlıklı 2 (d) maddesinde ise “1 pickup ve bir binek araç Derince Şube Müdürlüğünde, 1 pickup Adapazarında Ajans Amirliğinde kullanılacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan idari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. maddesinde

 

“49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde işe başlanır.

 

49.2. İşin süresi 31.12.2007 ye kadar (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamede ise, hizmetin farklı 2 yerde çalıştırılmak üzere toplam 3 adet sürücülü araba kiralama işi olduğu, araçların 2006 ve daha üst model olacağı, araçların motorlarının silindir hacminin 1600 cc ve üstü, 16 valf, klimalı, ABS’li, hava yastıklı olması gerektiği, araçların dizel ya da benzinli olacağı LPG’li araçların kabul edilmeyeceği, avadanlıklarının tam ve çalışır durumda olacağı, binek aracın en az 4 kişinin rahatça oturabileceği iç mekana sahip olacağı, kanunlardaki ilgili hükümlere uygun olması gerektiği, araçların istenildiğinde denetlenebileceği, yolcuların trafik sigortası kapsamında olacağı ve belirlenen durumlarda cezai müeyyideler uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

Ayrıca teknik şartnamenin

 

“Devamla ilgili Hususlar” başlıklı 3. maddesinde,

 

“Araçlar her gün faal olarak istenilen saatte iş başında bulundurulacaktır.

 

1. Araçlar 24 saat ilkesine göre sözleşme süresince (istenildiğinde hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil) İdarenin hizmetinde olacaktır.”

 

“Genel Hususlar” başlıklı 4. maddesinde,

 

“1- Aracın herhangi bir trafik kazasına uğraması halinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve tazminatlar yükleniciye aittir. İdarece herhangi bir ücret ödenmeyeceği gibi üçüncü şahıslara karşıda yüklenici firma muhatap olacaktır.

2- Aracın her türlü giderleri yüklenici firmaya aittir. Bunun için İdare’den ayrıca ücret talep
edilmeyecektir.

3- Günlük hizmete sunulacak araçta seyahat edecek kişilerin can güvenliğinin teminat altına
alınması için Ferdi Kaza, Koltuk Sigortası, Kasko Sigortası ve ihtiyari Mali Sorumluluk
Sigortasını içeren Motorlu Araç Birleşik Sigortası yüklenici tarafından yapılacaktır.

4- Otoban, köprü vb. gibi geçiş ücretleri belge karşılığı İdarece karşılanacaktır.”

 

“Çalıştırma Esasları” başlıklı 5. maddesinde,

 

“1- Yükleniciye, sürücülü araç kira bedeli için araç başına ve Km başına teklif ettiği fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır. Araç ait olduğu işyeri dışında gecelemesi durumunda yemek ve konaklama ücreti olarak 25,00.-YTL. ödenir ayrıca köprü ve otoyol ücretleri firmaya ödenecektir.

2- İdare, işin özelliği ve ihtiyaca göre çalışma günlerinde ve saatlerinde düzenleme
yapabilir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günlerinde Yüklenici Firma araçları, İdarenin isteği doğrultusunda çalıştırılabilir. Bu günlere ait çalışmalarda, araçların günlük kirası diğer günlerdeki gibi ve zamsız olarak ödenir.

3- Araç mesai içinde çalışmadığı zamanlarda TMO sahasında bulundurulacaktır."

 

şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İdarenin ihale dokümanı kapsamında hazırladığı standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvel ise;

 

İhale kayıt numarası: 2007/51943

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Araç Günlük Kira Bedeli

Gün

 

 

 

2

Araçlar için km başına talep edilen bedel

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarenin doldurulması zorunlu olan A kısmındaki iş miktarına ilişkin sütunu boş bıraktığı, ancak idari ve teknik şartnamelerdeki veriler dikkate alındığında (1) nolu kaleme ilişkin miktarın 500 gün ve (2) nolu kaleme ilişkin miktarın 24.000 km olduğunun anlaşıldığı, ayrıca ihale tarihinin 14 Mayıs olduğu, işin bitim tarihinin 31.12.2007 olarak belirlendiği göz bulundurulduğunda öngörülen hizmet süresinin 7,5 ayı geçmediği anlaşılmaktadır (yaklaşık 230 takvim günü veya 164 iş günü). Dolayısı ile idari şartnamedeki “500 gün ve 24.000 km ” ifadesi her bir aracın ayrı ayrı çalışacağı gün sayısı ve yapacağı km miktarı olmayıp, 3 aracın hizmet süresi içinde çalışacağı toplam gün sayısı ve km miktarını belirlemektedir.

 

Teklifler incelendiğinde ise isteklilerin boş bırakılan sütunu doğru bir şekilde doldurduğu tespit edilmiştir.

 

İdare yaklaşık maliyeti hesaplarken tablodaki kalemleri kullanmıştır.

 

Sıra No

İŞİN NEV’i

Birim fiyat No

Miktarı

Ölçü Birimi

Birim Fiyat

Tutarı

1

3 adet araç kiralama günü

Piyasa araştırması

500

Gün

50 YTL

25.000 YTL

2

Dışarıda konaklama Harcırahı

Piyasa araştırması

100

Gün

25 YTL

2500 YTL

3

Köprü ve Otoyol Geçiş

Piyasa araştırması

 

 

 

500 YTL

4

Araçların yaptığı km

Piyasa araştırması

24.000

Gün

0,5 YTL

12.000 YTL

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

40.000 YTL

 

Buradan da anlaşıldığı üzere isteklilerin teklifi maliyetini 1 km için öngörülecek bedel ve şoförlü aracın 1 günlük kirası için öngörülecek bedel üzerinden hesaplaması gerekmektedir. Zira firmaya otoban, köprü ücreti ile araçların dışarıda gecelemesi durumunda harcırah ödemesi ayrıca yapılacağı ihale dokümanından anlaşılmaktadır.

 

Ancak başvuru sahibi Özcandan firmasının birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, diğer isteklilerden farklı olarak 500 gün ve 24.000 km’yi her bir araç için ayrı ayrı hesapladığı görülmüştür.

 

İdare, Özcandan firmasının teklif cetvelindeki bu durumu aritmetik hata olarak değerlendirerek, firmanın teklif ettiği birim fiyatlar üzerinden düzeltmiş ve firmanın 185.400 YTL’lik teklifini 61.800 YTL olarak dikkate almıştır.

 

Ancak 4734 sayılı Kanunun aritmetik hata ile ilgili “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37. maddesindeki “Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir.” hükmü ile aritmetik hatanın birim fiyat mektubu ekindeki cetveldeki çarpım ve toplamlara ilişkin olacağı öngörülmüş olup, incelenen ihalede çarpım ve toplamlarda değil; firmanın maliyet unsurlarını anlamasında hata bulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin şikayet üzerine verdiği cevapta da firmanın 3 araç için toplam 1500 gün üzerinden teklif vermesinin dokümana  aykırı  olduğu, idarenin firmaya ait birim fiyat teklif cetveli üzerinde aritmetik hata kabul ederek düzeltme yapmasının ve bu firmanın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinin de yanlış  olduğu, ancak kazanan firma ile sözleşme imzalandığından bu aykırılığın sonuca etkili olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu nedenlerle firmanın iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği 34.550 YTL’nin, idarece 500 gün ve 24.000 km için öngörülen 37.000 YTL’den sadece 2.450 YTL düşük olduğu, bu miktarın % 25’lik kar oranının da altında kaldığı ve ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı da dikkate alındığında ihalenin bu firma üzerinde bırakılması yönündeki idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanması kararı alınmadan, 28.05.2007 tarihli şikayetin idarece 30.05.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, şikayet üzerine aldığı karın firmaya tebliğinden itibaren Kuruma Yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 01.06.2007 tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmakta ise de, tespit edilen bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şikayetin uygun bulunmadığına,  

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul