İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2543
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :15
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2543
Şikayetçi:
 Kosifler Güvenlik Hizm. Ltd Şti, Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sokak Kaya İş Merkezi Nu:16 K.1 İçerenköy Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kadıköy Belediye Başkanlığı, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Hasanpaşa Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19844
Başvuruya konu ihale:
 2007/50976 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Başkanlık Binası ve Buna Bağlı Birimlerin Güvenlik Hizmetinin Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.14.54.0022/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kadıköy Belediye Başkanlığı’nca 14.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Başkanlık Binası ve Buna Bağlı Birimlerin Güvenlik Hizmetinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kosifler Güvenlik Hizm. Ltd Şti’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.07.2007 tarih ve 19844 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, ihale konusu işte kullanılacak olan 2 adet 2007 model dizel araçların yakıt ve kilometreleri ile bu araçları kullanacak kişilerin güvenlik personelinin içinden mi olacağı ve 7.3.4 maddesindeki “% 3 zorunlu mesuliyet sigortası yaptırılması” ifadesi anlaşılamadığından teklif fiyatı belirlenemediği ve teklif veremedikleri,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin yetersiz olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, 17.07.2007 - 17.07.2009 tarihleri arası (2 yıl) süreyle 125 personel ile özel güvenlik hizmeti alımı olup, götürü bedel usulde ihale yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 ve 26.10 maddelerinde, “İstekliler, miktar ve özellikleri aşağıdaki listede belirtilen makine ve ekipmanı ihale üzerlerinde kalması halinde tahsis edeceklerine dair noter tasdikli taahhütname vereceklerdir.

 

-          Binek araç (Minumum 1600 motor gücünde, 2007 model dizel, OGS ve klimalı) 2 adet

….” düzenlemesi ve 26.11 maddesinde ise,

 

“Ancak; İstekli firma işin süresi boyunca 2 adet binek aracı (2007 model) bulundurmak zorundadır.

Bu araçların her türlü bakım, onarım, sigorta, tamir ve diğer tüm giderler yükleniciye aittir. Araç günün 24 saati belediye emrinde (İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde) olacak belediye haricinden başka işlerde kullanılmayacak ve belediye baş şoförlüğü oto parkından yararlanma ve araçların korunması hizmetleri yükleniciye aittir.

Periyodik bakımlar dışında kalan tamiratların l günden fazla sürmesi halinde yüklenici firma hizmetlerin aksamaması için eşdeğerde araç temin edecektir.

Aracın zorunlu ve ihtiyari trafik sigortalan (KASKO) ve vergi vb. yasal sorumluluklarından yüklenici firma sorumludur. Bu eksikliklerden doğan cezalar yükleniciye aittir.

Aracın egsoz ve fenni muayeneleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Araç Karayolları Trafik Kanunu´nun yasal düzenlemelerdeki öngörülen şartlara ve teçhizatlara sahip olacaktır.

Araçlarda radyo ve teyp bulunacaktır.

Araçlar yalnızca belediye adına belediyenin (İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün) uygun gördüğü şartlar çerçevesinde görev yapacaktır.

Araç İstanbul plakalı olacak ve plakalı olarak teslim edilecektir.

Belediyenin yetkili organlarınca yapılan uyanlara firmanın ihalesi iki (2) defa yazılı ikaz neticesinde tekerrürü halinde idarece tek taraflı olarak iptal edilecektir.

İstenilen araçların teknik özellikleri;

l - MOTOR

1.6 Mekanik1600 Dizel

109 HP

 

a)- Motor

b)- Vites kutusu tipi

c)- Silindir hacmi (cm3)

d)- Yakıt tipi

c)-Motor gücü

 

2-TÜKETİMLER

a)- Şehir içi/Şehir dışı/Karışık en fazla 6,2/4,0/4,8

  

3- AKTİF VE PASİF GÜVENLİK
a}- Sürücü ve yolcu hava yastıklan

b)- Sürücü ve yolcu yan hava yastıklan

c)- ABS+EBD

d)- Disk Frenler

4- KONFOR VE İÇ EKİPMANLAR
a)- Klima

b)- Yükseklik ve derinlik ayarlanır direksiyon

c)- Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

d)- Far yükseklik ayarı”

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

           Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı maddesinde, “Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

 

          Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, işin konusunun Kadıköy Belediye Başkanlık binası ve bağlı bulunan birimlerde ve parklarda kullanılmak üzere koruma ve güvenlik hizmetinin yapılması işi olduğu, 2 nci maddesinde çalıştırılacak elemanların görev yapacağı 25 yer belirlenmiş, 4 (b) maddesinde de görevlilerin nöbet yerlerine gelişleri ve gidişlerinin sağlanmasının firmaya ait olduğu belirtilmiştir. 

 

          İdari ve teknik şartnamede araçların güvenlik işi ile bağlantısı ile araçları kullanacak kişilerin maliyeti hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamış, 24 saat belediye emrinde olacağı ve tüm giderlerinin yükleniciye ait olacağı, düzenlenmiştir. İncelenen ihalenin kampus gibi belirli bir alan içerisinde gerçekleştirilmesi söz konusu olmadığı anlaşılmakta olup ayrıca aracın katedeceği mesafe ve aracın şoförlü olup olmadığı da öngörülmediğinden idarenin bu düzenlemesinin teklif fiyatı belirlemede tereddüt yaratacağı iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Ayrıca, İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde, “…Firmanın % 3 zorunlu mesuliyet sigortası yaptıracağına dair belge vermesi zorunludur.” düzenlemesi bulunmakta olup Teknik şartnamenin 4 (o) bendinde de aynı yönde düzenleme bulunmaktadır.

 

            5188 sayılı Kanun ve Kamu İhale Mevzuatı uyarınca özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu olmakla birlikte, idarenin düzenlemesinde öngörülen “% 3 zorunlu mesuliyet sigortası” ifadesinin mevzuatta bir karşılığı bulunmamakta olup teklif verilmesinde çelişki yarattığı yönündeki iddia  yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklinin son 5 yılda yurt içinde veya yurtdışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Delta 2 Güvenlik Hiz. AŞ. iş deneyim belgesi olarak özel sektöre taahhüt ettiği güvenlik hizmetine ilişkin sözleşmeyi ve faturalarını sunmuştur. Sunduğu sözleşme kendileri ile Mavişehir Toplu Yağı Yöneticiliği arasında 1 Kasım 2004 tarihinde imzalanmış olup bedeli 2.566.509.440.770 TL’dir. Ancak faturalar incelendiğinde isteklinin başka firmalarca kesilen faturalar ile sözleşme kapsamında olmayan hizmetler için kestiği faturaları da ihale dosyası içinde sunduğu tespit edilmiştir. İdare, 25/06/2007 ve 846834 sayılı yazısı ile istekliden sunulan faturaların sözleşme kapsamında olup olmadığını açıklamasını istemiştir. İstekli 25/06/2007 tarihli cevap yazısında anılan faturaların sehven konulduğunu belirtmiştir.

 

            Teklif dosyasında sunulan geçerli faturaların incelenerek toplam tutarın güncellenmesi ile elde edilen değerin, isteklinin teklif bedelinin %40’ından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İsteklinin sunduğu ve  geçerli kabul edilen  faturalar idari şartnamede öngörülen iş deneyim miktarını sağlamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde, tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği öngörülmüştür. Aynı idari şartnamenin 51 inci maddesinde ve sözleşme tasarısının 30 uncu maddesinde ise, iş artışına ve iş eksilişine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde iş artışı ve eksilişinin birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen hizmet alımlarında mümkün olacağı belirtilmiştir. Ayrıca,  Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin 27 nolu dipnotunda götürü bedel teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde bu maddenin boş bırakılacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle idarenin bu düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            2) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde, “İsteklinin personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler ve organizasyon şemasını vereceklerdir.” şeklindeki düzenleme yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin ilk fıkrasında, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü öngörülmüştür.

 

Anılan Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise, “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” maddesinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt başlığında,

 

          “3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Bu nedenle idarece belirlenen yeterlik kriterinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul