İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2546
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :18
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2546
Şikayetçi:
 Seven İnşaat Temz. Turz. ve Tic. AŞ, Kocamustafapaşa Caddesi Etyemeztekke Sok. Merih İşmerkezi D. 127/128 Nu:45 Kocamustafapaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Çamkoru Sokak Nu:4 26060 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20124
Başvuruya konu ihale:
 2007/57570 İhale Kayıt Numaralı “Yardımcı Destek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.14.75.0022/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nce 06.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Yardımcı Destek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seven İnşaat Temz. Turz. ve Tic. Aş’nin

28.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.07.2007 tarihli yazısı ile reddi

üzerine, başvuru sahibinin 13.07.2007 tarih ve 20124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2007

tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi

gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan firmanın teklifinin aşırı şük

ve işçilik maliyetinin altında olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İhale konusu iş, 01.07.2007 Tarihinden 31.12.2007 tarihleri arasında 6 ay süre 95 kişi ile

destek personel temini olup, götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir.

İhaleye ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, “Ayrıca, üniversite mezunu için brüt asgari

ücretin % 99 fazlası, yüksekokul mezunu için brüt asgari ücretin % 74 fazlası, lise mezunu için

brüt asgari ücretin % 50 fazlası, ilk öğrenim mezunu için brüt asgari ücretin % 25 fazlası

verilecektir. Teknik şartnamede belirtilen daire içi temizlik çalışanlarına 33 takım yazlık iş elbisesi

verilecektir. Bu giderler teklif fiyatına dahildir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup 26.5

maddesinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 olduğu belirtilmiştir.

İdari şartnamenin 48.1 maddesinde ise, “Fiyat farkı, Hizmet işleri fiyat farkı kararnamesi 8.

maddesi hükmüne göre asgari ücrete gelen artış oranına göre verilecektir.” şeklinde düzenleme

yapılmıştır.

İhaleye ait teknik şartnameden üniversite mezunu 33 kişinin, yüksekokul mezunu 11

kişinin, lise mezunu 18 kişinin, ilköğrenim mezunu 33 kişinin çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

Teknik şartnamenin III.3.6 maddesinde, “Temizlik işinde çalışan işçilerin yemek bedelleri

ihale bedeli içinde gösterildiğinden yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. (Firma belediye

içersinde yemek pişirme işi yapamaz.) yer almaktadır.

Ayrıca teknik şartnamenin III.4 maddesinin alt maddelerinde yüklenicinin karşılayacağı

temizlikte kullanılacak malzemeler miktar belirlemesi yapılmadan “yeterli miktarda deterjan,

şampuan” gibi ifadelerle belirlenmiş; ardından da temizlikte kullanılacak 22 kalem malzeme ve 1

adet makine belirlenmiştir. Bu düzenlemeler malzeme bedeli açısından teklif fiyatta belirsizlik

yaratmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığının “H.

Aşırı şük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (b) fıkrasında ise,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak

personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı)

hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi

yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı

olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga

vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri

hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik

maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu

hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve

genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler,

önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına

verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar"

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim

bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen

işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram

günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi

uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya

brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin

değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük

görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili

ıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek

karar verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu

maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler,

idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin

de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde

yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri

hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan

teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale

sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi,

sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif

sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu

tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge,

faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı

şük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini

tevsik eden belgeler sunulacaktır.

.......

Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve

nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler

olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi

hizmetlerin aşırı şük teklif sorgulamasında, % 3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması

söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı şük

teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. ….”

şeklinde açıklamalar yer almaktadır.

Bu veriler doğrultusunda, ihale konusu işin sadece işçilik ücreti dahil toplam asgari işçilik

maliyeti 630.223,44 YTL olup bu bedele sözleşme gideri ile 33 işçinin ayni olarak karşılanacak

giyim bedeli ve temizlik malzeme ve makine gideri dahil değildir. İdarece aşırı şük teklif

sorgulaması yapıldıktan sonra 645.000,00 YTL teklif sunan Çağ Yapı firması üzerinde ihale

bırakılmıştır.

Ancak, temizlik malzemelerine ilişkin olarak teknik şartnamedeki düzenlemede yer alan

belirsizlik nedeniyle ihalede sağlıklı maliyet oluşturulmasının mümkün olmadığı sonucuna

ulaşılmıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1. İhale götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiş olup götürü bedelde iş artışı

ve iş eksilişi 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca mümkün değildir. İdarece sözleşme

tasarısının 30 ve idari şartnamenin 51 inci maddelerinde mevzuata uygun düzenleme yapılmıştır.

Ancak, Teknik şartnamenin III.3.17 maddesinde, “İdare istediği takdirde, bu sözleşmede

yazılı işçi sayısını artırabilir. Bu artış veya azalış, temizlenecek mahaldeki artış veya azalıştan

kaynaklanıyorsa bu takdirde sözleşme ile belirlenen aylık ücretin her işçiye düşen miktarı

nispetinde artırılan veya azaltılan işçi adedi kadar aylık ücrete ilave edilir veya azaltılır. İşçi

miktarlarındaki artış veya azalışlar temizlik mahallindeki artış veya azalıştan kaynaklanmadığı

takdirde ise artırılan veya azaltılan işçi sayısı kadar işçi aylık asgari ücreti ve sosyal haklar

üzerinden artış ve azalış sağlanır.” hükmü yer almakta olup iş artışı veya eksilişine ilişkin bu

düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

2. Teknik şartnamenin IV.c maddesinde, “Mesai saatleri günün 24 saati içerisinde idarenin

öngördüğü şekilde uygulanacaktır.”, V.b. maddesinde, “İdare çalışan elemanların gerektiğinde

çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir. Çalışan elemanların fazla mesai yapmaları durumunda

idare ayrıca ücret ödemez.” düzenlemeleri yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin

genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma

yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan

çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin

haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda

toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” hükmü ve

Çalışma süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en

çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit

ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan

günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre

içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.

Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken

işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken

hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükümleri bulunmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif verme

aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyetin hesaplanabilmesi için idarece ihale

dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir

tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmekte olup idarenin fazla mesai halinde

ücret ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemesi kamu ihale mevzuatına ve İş Kanununa aykırılık teşkil

etmektedir.

Bu nedenlerle ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul