En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2547
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :19
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2547
Şikayetçi:
 Arslanoğulları Temizlik Yemek Elektr. Tic. ve San. Ltd. Şti., İstiklal Mahallesi Demirciler Sk. Hüner İş Merkz. A Blok Nu:7 K.2 D.39 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K :8 43100 Seyitömer/KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18883
Başvuruya konu ihale:
 2007/43545 İhale Kayıt Numaralı “Yemekhane İşletmeciliği ve İdari Binaların Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.14.04.0097/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nce 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemekhane İşletmeciliği ve İdari Binaların Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Arslanoğulları Temizlik Yemek Elektr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18883 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

26.07.2007 tarih ve 08.14.04.0097/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

05.06.2007 tarihinde EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün 2007/43545 İKN’li yemekhane işletmeciliği ve idari binaların temizliği hizmet alımı ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, ihaleye teklif veren Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesindeki hizmet tanımının “sosyal tesislerde personel çalıştırılması (aşçı, garson, ocakçı vb.) ve temizlik işleri” şeklinde olduğu, ancak bu firmanın sunduğu iş deneyim belgesine konu sözleşmenin kapsamında temizlik işlerinin olmadığı, bu nedenle iş deneyim belgesinin yanıltıcı olduğu, durumun ilgili idareye araştırılmak üzere bildirilmesine rağmen idarece iş deneyim belgesinde yer alan hizmet tanımının değil sadece iş deneyim belgesinin ilgili kurumca düzenlenip düzenlenmediğinin teyit edildiğinin öğrenildiği, idarenin bu firmanın iş deneyim belgesini uygun bulmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “Yemekhane İşletmeciliği ve İdari Binaların Temizliği” olarak belirtildiği,

 

İhale konusu işin miktarı ve türünün “35 kişi ile hizmet alımı” olduğu;

 

İhale konusu işin süresinin 365 takvim günü olarak belirlendiği,

 

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde;

 

 “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

- Yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri

- Bütün temizlik hizmetleri” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin “İşin konusu” başlıklı 1 inci maddesinde ise;

 

“a) Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (EÜAŞ) Seyitömer Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA adresinde bulunan işletme personeline ve EÜAŞ İşletme tarafından yemekhaneden yararlanılmasına izin verilenlere yemeğin hazırlanması, dağıtılması ve hane müştemilatının tertip, tanzim ve temizlik işlerinin şartnamede öngörüldüğü şekilde yapılması işidir.

 

b) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA adresinde bulunan Termik Santralinin idari binalarının şartnamede öngörülen temizlik işlerinin yapılması işidir”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye teklif veren Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 09.05.2007 tarih ve 1035 sayılı deneyim belgesinin sunulduğu, iş deneyim belgesinde hizmetin tanımının “20 işçi ile (aşçı, ocakçı, garson)  sosyal tesislerin çalıştırılması ve temizlik hizmetleri” şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan 15.06.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine idare tarafından Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne yazılan 19.06.2007 tarih ve 1626 sayılı yazı ile Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş 09.05.2007 tarih ve 1035 sayılı deneyim belgesinin kendilerince düzenlenip düzenlenmediğinin bildirilmesinin istendiği; Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün 20.06.2007 tarih ve 1230 sayılı yazısı ile sözkonusu iş deneyim belgesinin Müdürlüklerince düzenlendiğinin bildirildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede; ihaleye teklif veren Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti.’nin yeterliğe ilişkin belge olarak sunduğu iş deneyim belgesinin Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, 09.05.2007 tarih ve 1035 sayılı iş deneyim belgesinde hizmetin tanımının “20 işçi ile (aşçı, ocakçı, garson) sosyal tesislerin çalıştırılması ve temizlik hizmetleri” olarak yapıldığı, ayrıca iş deneyim belgesinde ihale konusu işin adı ve ihale kayıt numarasının “Hizmet Alımı, 2005/71739” olarak belirtildiği ayrıca, 07.06.2005 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan 2005/71739 İKN’li ihale ilanında ise ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının “Müessesemize Ait Kafeterya-Lokal ve Misafirhanelerde 20 Personel ile Servis Hizmeti Alınmasıdır” şeklinde belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Kurumumuzca iş deneyim belgesini düzenleyen Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi Müdürlüğü’ne yazılan 13.07.2007 tarih ve 9405 sayılı yazı ile; idarelerince düzenlenen iş deneyim belgesine konu 2005/71739 İKN’li hizmet alımının kapsamına temizlik işlerinin girip girmediği ve iş deneyim belgesindeki hizmet tanımına temizlik işlerinin dahil edilmesinin nedenleri hakkında açıklayıcı bilgi talep edilmiş; sözkonusu idare tarafından Kurumumuza gönderilen 19.07.2007 tarih ve 1365 sayılı yazıdan;

 

Dervişoğlu Seyahat Tic. Ltd. Şti. ile idare arasında sözkonusu hizmet alımı kapsamında imzalan sözleşmede işin tanımının “Sözleşme konusu iş; sosyal tesislerimizde personel çalıştırılması (aşçı, ocakçı, garson vb.) ve işletilmesidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dökümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir” şeklinde olduğu, yazı ekinde gönderilen Teknik Şartnamenin 6.12 nci maddesinde “Sosyal tesisler için ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri G.L.İ. tarafından verilecektir” denildiği, ayrıca Teknik Şartnamenin 6.13. maddesinde ise “Yalnız sosyal tesislerin günlük her türlü temizliği, yüklenici firma elemanlarınca yapılacaktır” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla yapılan işin mahiyetinde temizlik hizmetinin de olması ve Teknik Şartnamede temizlik işlerinin yapılacağının belirtilmesi ayrıca yüklenici firmaya teknik şartname gereği temizlik işlerinin yaptırılması nedeniyle iş deneyim belgesinde hizmet tanımına temizlik işlerinin eklendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin kapsamında temizlik işlerinin de yer aldığı görüldüğünden, firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin hizmet tanımı bölümünde temizlik hizmetinin yer alması nedeniyle iş deneyiminin uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca sözkonusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu da anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibi firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına usulüne uygun cevap vermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı da göz önüne alındığında, başvuru sahibinin ihlal edilen bir menfaatinin de bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu açıdan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul