İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2548
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :20
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2548
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 21280 Kampüs DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19302
Başvuruya konu ihale:
 2007/51749 İhale Kayıt Numaralı “Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Birimlerin Genel Temizlik (1000 Kişi) Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.14.28.0097/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce 12.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Birimlerin Genel Temizlik (1000 Kişi) Hizmet Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 13.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19302 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

26.07.2007 tarih ve 08.14.28.0097/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

12.06.2007 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin olarak ihale dokümanı satın aldıkları, Teknik Şartnamenin 3.f maddesinde düzenlenen giyim malzemeleri ile aynı şartnamenin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen ihale konusu hizmette kullanılacak temizlik malzeme ve ekipmanlarının birim fiyat teklif cetvelinde ayrı birer maliyet kalemi olarak belirtilmediği, bunun temizlik malzemesi bedelinin personel maliyetine dahil edileceği anlamına geldiği, bu düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesinde tereddüte neden olduğu,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının “Dicle Üniversitesi Hastanesi Bağlı Birimler ile Dekanlık Radyasyon Onkoloji Binaları Genel Temizlik Hizmetleri” şeklinde belirtildiği,

 

            İdari Şartnamenin 2.c maddesinde; ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “1000 kişi ile Genel Temizlik Hizmetleri” olduğu,

 

            İhale konusu işin süresinin 01.07.2007-30.06.2009 tarihleri arasında 731 takvim günü (24 ay) olduğu,

 

            İhale ilanının 01.05.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı,

 

            İhale ilanında ihale konusu işin adının “Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Birimlerin Genel Temizlik (1000 kişi) İşi” olarak düzenlendiği,

 

            Görülmüştür.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

26.3. Ayrıca, çalışacak gün sayısı 26 gündür. İstekli tarafından çalıştırılacak personelin yemek, yol ihtiyaçları (Geliş-Gidiş) ayni olarak karşılanacaktır…Giyim ayni olarak karşılanacaktır. Yılda 2 kez yazlık ve kışlık olarak verilecektir. Verilecek Giyim Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır.


26.5.İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları: %2’dir. Teklif fiyata dahildir.

Resmi ve dini bayram günleri ile Yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi uyarınca;

 

2007 yılı için Tatilde Çalışılacak Toplam gün sayısı                3.885

2007 yılı için Tatilde Çalışılacak Toplam personel sayısı           370

2008 yılı için Tatilde Çalışılacak Toplam gün sayısı                4.995      

2008 yılı için Tatilde Çalışılacak Toplam personel sayısı           370

2009 yılı için Tatilde Çalışılacak Toplam gün sayısı                1.110               

2009 yılı için Tatilde Çalışılacak Toplam personel sayısı           370  

olup ödenecek ücret Teklif fiyata dahildir.

 

26.6. İhale konusu işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek olan 1 adet firma yöneticisi 5 adet şef için ödenecek ücret teklif fiyata dahildir.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

İhale konusu işin yerine getirilmesi sırasında yüklenici tarafından kullanılacak temizlik makineleri ile bunların cinsi ve özelliklerine, ayrıca temizlik malzemelerine ve temizlik sarf malzemelerinin niteliğine, türüne ve miktarına ilişkin olarak İdari Şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde düzenleme yapıldığı,

 

            Ayrıca, Teknik Şartnamenin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde de kullanılacak temizlik makinalarına ve bu makinaların teknik özelliklerine yer verildiği, 7 nci maddede kullanılacak temizlik malzemelerine, 8 inci maddede ise temizlik sarf malzemelerine ve bunların türü, cinsi ve miktarlarına yer verildiği ve bunların yüklenici firma tarafından karşılanacağına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı görülmüştür.

 

Teknik Şartnamenin “Temizlik İşinin Yapılma Şekli ve Şartları” başlıklı 3 üncü maddesinin A. Hastaneye Ait Birimlerin Günlük Temizliği 4. Dezenfeksiyon başlığı altında da;

 

“Hastanede Yeni Doğan, Yoğun Bakımlar, Yanık, Reanimasyon, Ameliyathane vb. özellik arzeden birimlerde zemin, duvar ve her türlü aletin temizliği/dezenfeksiyonu enfeksiyon komitesinin onayına uygun olarak yapılacaktır. Bu amaçla kullanılacak tüm malzeme ve sarf malzemesini firma karşılayacaktır.” düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale dosyasının incelenmesinden; İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise, temizlik malzeme ve ekipmanlarının teklif fiyata dahil olacağına ilişkin açık bir düzenlemenin yer almadığı,

 

            Temizlikte kullanılacak makine, ekipman ve sarf malzemelerine İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. alt bendinde yer verildiği,

 

            Bununla birlikte; Teknik Şartnamede ve İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesinde düzenlenen temizlik malzemeleri ile sarf malzemeleri amortismana tabi olmayan malzemeler olduğundan, bu malzemelerin maliyetlerinin önemli teklif bileşeni olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflar içerisinde düzenlenmesi gerektiği,

 

            Ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde, sadece 1000 kişinin işçilik ücretine ilişkin teklif edilecek birim fiyata ilişkin düzenleme yapıldığı,

 

            Birim fiyat teklif cetvelinde teklif fiyata dahil edilmesi gereken resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışmalara ilişkin iş kalemine, bunun yanı sıra yemek, yol ve giyime ilişkin herhangi bir açıklığa yer verilmediği de görülmüştür.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinden ise teklif ettikleri fiyatın bileşenlerine ilişkin olarak açık bir belirleme yapılamamıştır.

 

İhale dokümanında giyime ilişkin yapılan düzenlemelere bakıldığında ise; İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde “…Giyim ayni olarak karşılanacaktır. Yılda 2 kez yazlık ve kışlık olarak verilecektir. Verilecek Giyim Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Ayrıca Teknik Şartnamenin “Çalışan İşçi Sayısı, Nitelikleri, Kıyafetleri, Beslenmeleri ve Diğer Hususlar” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 

“…Tüm çalışan personele 1 yazlık ve 1 kışlık olmak üzere iki ayrı takım kıyafet verilecektir. Kıyafetlerin modeli ve renk seçimi hastane idaresi tarafından belirlenecektir. Noter tescilinden 3 gün sonra kıyafet numuneleri idarece görülecek, beğenilen numuneye göre hazırlanan kıyafetler 15 gün içinde çalışanlarına dağıtılacaktır. Kıyafetler alpağa ve pamuklu kumaştan olacaktır. Ayrıca yüklenici firma tarafından çalıştırılan personele idarenin belirleyeceği bir çift ayakkabı (kösele tabanlı ve deri olacaktır) verilecektir. Ameliyathane personeline 2 çift terlik (sabo vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır…Ayakkabıların renk ve kalitesi hastane idaresi tarafından belirlenecektir…Teknik bakım birimlerinde görevli 40 personele yazlık ve kışlık kıyafetler (tulum, tişört, pantolon, önlük vs.) ve ayakkabı (iş ayakkabısı, terlik, çizme vs.) hastane idaresince belirlenerek yüklenici firma tarafından temin edilecektir…” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İhale dokümanı satın alan Yaren Peyzaj Müş. Tem. Reklam Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale tarihinden önce (12.06.2007), 28.05.2007 tarihinde ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu; idarece şikayet başvurusunda yer alan iddiaların bir kısmının uygun görülerek 01.06.2007 tarihinde zeyilname düzenlendiği, zeyilname ile; İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde kıyafete ilişkin olarak “…Yılda iki kez yazlık ve kışlık olarak  verilecektir…” ifadesi ile Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan “Tüm çalışan personele bir yazlık ve bir kışlık olmak üzere iki ayrı takım kıyafet verilecektir” hükmünün çelişkili olduğu ve bunun “Tüm çalışan personele yılda bir yazlık ve bir kışlık olmak üzere iki ayrı takım kıyafet ve yılda bir çift ayakkabı verilecektir” şeklinde düzeltildiği görülmüştür.

 

İhale dokümanında giyime ilişkin yapılan düzenlemelerden giyimin ayni olarak teklif fiyata dahil masraflar içinde yer aldığı ve kıyafete ilişkin özelliklere Teknik Şartnamede ayrıntıları ile yer verildiği görülmüştür.

 

Bununla birlikte personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında giyimin önemli bir teklif bileşeni olduğu ve çalıştırılacak işçi sayısının 1000 kişi olduğu dikkate alındığında, idarece giyime ilişkin maliyet kalemine birim fiyat teklif cetvelinde işçilik ücreti içerisinde yer verilmesinin istendiği,

 

İhale dokümanının teklif fiyata dahil olacak masraflar bölümü ile birim fiyat teklif cetvelinde yapılan düzenlemeler karşısında;

 

İhaleye teklif veren firmaların teklif ettikleri bedeller arasında önemli ölçüde fiyat farklılıkları ortaya çıktığı, bunun teklif fiyata dahil olan masrafların isteklilerce farklı değerlendirilmesinden kaynaklandığı, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu ve açık olmadığı, bu nedenle de isteklilerin tekliflerini sağlıklı hazırlamalarının mümkün olmadığı, isteklilerin teklif bedellerinin idarenin yaklaşık maliyetinin üstünde olduğu,

 

26 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihale dokümanı satın alan 7 firmanın ihale dokümanına yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği,

 

            Dikkate alındığında, ihale dokümanındaki düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı hazırlanmasına ve ihaleye teklif verilmesine engel teşkil edici olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

26.6. İhale konusu işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek olan 1 adet firma yöneticisi 5 adet şef için ödenecek ücret teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            Teknik Şartnamenin 4.B.a. maddesinde; “Temizlik işçilerinin denetimi, 3 şef tarafından yapılacaktır” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinde; “…Ayrıca ihale konusu işin yürütülmesinde, Yüklenici firma noterden vekalet vereceği 1 adet firma yöneticisi, 5 adet şef hafta içinde ve sonlarında tatil dahil (resmi, dini ve yılbaşı) işçilerin sevk ve idaresinden sorumludur…” düzenlemesi yapıldığı görülmüştür.

 

            İhale dokümanında yapılan bu düzenlemeler karşısında idarenin çalıştıracağı personel sayısında belirsizlik olup, 1 adet firma yöneticisi ve 5 adet şef olarak tanımlanan toplam 6 personelin 1000 kişilik temizlik işinde çalışacak personel sayısına dahil olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

 

            İsteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvelinden de 1 firma yöneticisi ile 5 şefin maliyetinin teklif fiyata dahil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklık bulunmadığı da dikkate alındığında,

 

            İhale dokümanındaki personel sayısına ilişkin düzenlemelerin birbiriyle çelişkili olduğu, bunun ise ihaleye sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil edici olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) İhaleye teklif mektubu sunan 3 istekli tarafından yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verildiği görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 26. maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınarak işçiliğe ilişkin hesaplama yapıldığında;

 

İhale tarihinde geçerli olan asgari ücret esas alındığında 1000 kişi için 16.964.100,00 YTL işçilik ücreti ödeneceği,

 

Resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışmalara ilişkin düzenlemeler dikkate alındığında toplam 9990 çalışılacak gün sayısı karşılığı 235.428,34 YTL ödeneceği,

 

Giyim, yol, yemek ve temizlik ekipman ve sarf malzemeleri ve 1 Yönetici ile 5 Şefin maliyeti hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 16.964.100,00 + 235.428,34 YTL =17.199.528,34 YTL tutara karşılık geldiği görülmüştür.

 

Ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif etmiş olduğu 24.000.000,00 YTL teklif tutarı değerlendirildiğinde 24.000.000,00 YTL - 17.199.528,34 YTL = 6.800.471,66 YTL’nin işçilik hariç giyim, yol, yemek, temizlik ekipman ve sarf malzemeleri ile 1 Yönetici ile 5 Şef için teklif edilen bedel olduğu ve bu bedelin olması gerekenden daha fazla kâr rakamı içerdiği, sonuç itibarıyla idarenin yaklaşık maliyet hesabı ile firmanın teklif ettiği bedel arasında ciddi nisbetsizlik olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler başlığı altında;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerce teklif edilen fiyatların yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı görülmekle birlikte idarenin, yaklaşık maliyete ilişkin herhangi bir sorgulama veya değerlendirme yapmadan ihalenin 24.000.000,00-YTL teklif veren Naturel&İntursa Ortak Girişimi üzerinde bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.     

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul