• Karar No: 2007/UH.Z-2550
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :22
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2550
Şikayetçi:
 Truva Özel Güvenlik ve Korm. Hizm. Ltd. Şti., Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ramazanoğlu Apt. B Bl Nu:18 K.3 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müd., Seyhan Barajı 01170 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19226
Başvuruya konu ihale:
 2007/58510 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.14.25.0182/2007-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müd. tarafından 05.06.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Adana-Mersin-Osmaniye-Hatay Bölgesi Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Truva Özel Güvenlik ve Korm. Hizm. Ltd. Şti.’nin 04.07.2007 tarih ve 19226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede iddiaların somut ve ciddi olmadığı tespit edildiğinden öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı  maddesinin (c) bendi uyarınca iddiaların uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Pazarlık usulü (21/b) ile yapılan ihalede iş deneyim belgesi istenildiği,

 

            2) daha önce pazarlık usulü ile yapılan ihaleye girmeyen bir firmanın davet edildiği,

 

            3) İhaleye ilişkin standart formların bir kısmının personel taşıma işine ait olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve/veya adresinin belirtilmediği, ihaleyi yapan idarenin adı ve/veya adresinin belirtilmediği, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 16.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul