İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2551
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :23
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2551
Şikayetçi:
 Tepe Teknoloji Servisler A. Ş., Beytepe Köyü Nu 5 Bilkent / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Ulucanlar / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.06.2007 / 18644
Başvuruya konu ihale:
 2007/31112 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008-2009 Mali Yılları Hastane Bilgi Sistemi Hizmet Satın Alınması İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 08.13.94.0163/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008-2009 Mali Yılları Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Tepe Teknoloji Servisler A. Ş.’nin 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.06.2007 tarih ve 18644 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin % 54,6 oranındaki hissesine Vestel Elektronik San. ve Tic. A. Ş.’ nin, % 0,2 oranındaki hissesine Vestel Dış Tic. A. Ş.’nin sahip olduğu, bu şirketlerin 25.02.2007 tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye katılamayacağından bahisle, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde bırakılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin ihale dosyasında sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmayı oluşturan şirketlerden, Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 54,6’sına, Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’ sine, Ayhan Yıldırım’ın şirket sermayesinin % 0,2’sine, Byse Bilişim Sis. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 44,8’ine sahip olduğu görülmektedir.

 

Bu ortaklardan, Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş. ve Vestel Dış Tic. A.Ş. ile 29.12.2006 tarihinde şirkete ortak olan Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25.02.2007 tarihinden 25.02.2008 tarihine kadar 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde;

 

17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin teklif dosyasında yer alan 11.01.2007 tarihinde İzmir 26. Noteri tarafından aslına uygun olduğu onaylanan şirketin karar defterinde  10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş.’nin 550 adet hissesini bütün hak ve vecibeleri ile DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A.Ş.’ye devredildiği; bu hisse devirlerinin kabulüne ve devrin şirket pay defterine işlenmesine
   Oybirliği ile karar verildiği; aynı tarihte noter tarafından onaylanan ortaklar pay defterinde de bu devir işleminin pay defterine işlendiği, devir sonrasında Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin hisse oranının % 44,6 ya düştüğü, yeni ortak DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A. Ş.’nin de % 10 oranında hisseye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 29.12.2006 tarihinde Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin şirketinin Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin % 0,2’lik hissesini devralarak şirkete ortak olduğu görülmüştür.

 

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesinde;

 

Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.

 

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş., Vestel Dış Tic. A.Ş. ve Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin 25.02.2007 tarihinde yasaklandığı görülmüş olup, bu tarihten önce firmanın ortaklık yapısında değişiklik olduğu ve yasaklama kararının verildiği tarihte, yasaklanan şirketlerin Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nde şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı belirlenmiştir.

 

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından, Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş, Vestel Dış Tic. A.Ş. ve Vestel Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş ve Vestel Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül’ün aynı zamanda ihale üzerinde bırakılan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin de Yönetim Kurulunda yer aldıkları ve bu isteklinin ihaleye katılamayacağından bahisle, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülmekte ise de, Ahmet Nazif Zorlu ve Ömer Yüngül hakkında verilmiş ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmadığı gibi, karar ve ortaklar pay defterinden bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı olmadığı görülmüştür.

 

Nitekim, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm XV “H. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” başlıklı maddesinde yer alan;

 

 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

 

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

 

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

 

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

 

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” açıklamadan da açıkça anlaşıldığı üzere, anılan kişiler hakkında verilmiş ihalelere katılmakta yasaklama kararı bulunmadığı gibi, bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı da olmadığı tespiti karşısında başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul