En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2552
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :24
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2552
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Turz. San. Dış Tic. A. Ş. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A 4 Blok Nu:4 İkitelli Küçükçekmece/İSTANBUL Tepe Teknolojik Servisler A. Ş. Beytepe Köyü Nu:5 06533 Bilkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi, Halil Sezai Erkut Cad. Nu:7 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17826
Başvuruya konu ihale:
 2007/33134 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 08.13.48.0196/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz Hastane Bilgi Sistemleri ve Veri İşletimi İçin 110 Kişilik Personel İle 19 Ay Süreli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizm. Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Turz. San. Dış Tic. A. Ş.- Tepe Teknolojik Servisler A. Ş. İş Ortaklığının 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  20.06.2007 tarih ve 17826 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin yapmış olduğu yazılım işlerini genelde banka promosyonu bağışı yoluyla aldığı, bu nedenle anılan firma tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iş yaptıran kurumla firma arasında imzalanan bir sözleşme yoluyla mı yapıldığı, yoksa banka ile firma arasında yapılan sözleşmeyle mi yapıldığının ve faturanın kimin adına düzenlenmiş olduğunun araştırılması gerektiği, yeni unvanıyla ve yeni tarihli olarak yazılımına Bil-Kod almış bir firmanın eski ünvanıyla yaptığı işlere ilişkin yazılımıyla puanlamaya tabi tutulmasının çelişki olduğu,

 

            2) Deksar Multimedya ve Tel. A.Ş., Vestel Elkt. San. ve Tic. A.Ş. ve Vestel Dış Tic. A.Ş.’nin ihalelere katılmaktan yasaklandığı, bu şirketlerin ortaklarının ihale üzerinde bırakılan firmada da yönetim kurulu üyesi oldukları, bu nedenle de ihale üzerinde bırakılan firmanın yasaklanan firmaları yasakları devam ettiği sürece ihalelere katılamamasının gerektiği,

 

            3) İhale üzerine bırakılan firmanın tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunmadığı, bu nedenle de ihale dışı bırakılması gerektiği,   

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İhale ilanının 4.3.1. maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde,
isteklilerin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunacakları; ihale ilanının 4.4. maddesinde ve idari şartnamenin 7.4. maddesinde ise; bu ihalede, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel hastanelerde yapılmış bilgi sistemleri veya veri işletimi, teknik destek ve danışmanlık hizmeti işinin benzer iş olarak kabul edileceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. tarafından 7 adet iş deneyim belgesi sunulduğu, bu belgelerden dördünün tutarının, firmanın teklif bedelinin %25’ini karşıladığı, tutarı yeterli olan iş deneyim belgelerinin Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş olduğu görülmüştür. 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden, 11.09.2006 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu tarafından yayımlanan ilandan ve  İzmir Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen sicil tasdiknamesinden Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.09.2006 gün 22331 yevmiye nolu ana sözleşmesi ile limited şirket nevinden anonim şirkete dönüşüm yaptığı anlaşılmış; şirketin yeni unvanının da Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. olarak tescil edildiği görülmüştür.

 

            Türk Ticaret Kanununun “Nevi Değiştirme” başlıklı 152 nci maddesinde;

 

            “Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev´e ait kuruluş merasimine tabidir; Böylece yeni nev´e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu düzenleme doğrultusunda nevi değiştiren şirket eskisinin devamı sayılacağından, anılan firma tarafından Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin sunulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, ayrıca iş deneyim belgelerinin firma adına düzenlenmiş olduğu, benzer iş tanımına uygun olduğu ve mevzuatta aranılan şartları taşıdığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin ihale dosyasında sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmada Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 54,6’sına, Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Ayhan Yıldırım’ın şirket sermayesinin % 0,2’sine, Byse Bilişim Sis. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 44,8’ine sahip olduğu görülmektedir.

 

Bu ortaklardan Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş. ve Vestel Dış Tic. A.Ş. ile 29.12.2006 tarihinde şirkete ortak olan Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25.02.2007 tarihinden 25.02.2008 tarihine kadar 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde;

 

“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin teklif dosyasında yer alan 11.01.2007 tarihinde İzmir 26. Noteri tarafından aslına uygun olduğu onaylanan şirketin karar defterinde 10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş.’nin 550 adet hissesini bütün hak ve vecibeleri ile DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A.Ş.’ye devredildiği; bu hisse devirlerinin kabulüne ve devrin şirket pay defterine işlenmesine
   Oybirliği ile karar verildiği; aynı tarihte noter tarafından onaylanan ortaklar pay defterinde de bu devir işleminin pay defterine işlendiği, devir sonrasında Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin hisse oranının % 44,6 ya düştüğü, yeni ortak DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A. Ş.’nin de % 10 oranında hisseye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 29.12.2006 tarihinde Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin Vestel Komünikasyon San ve Tic. A. Ş.’ nin % 0,2’lik hissesini devralarak şirkete ortak olduğu görülmüştür.

 

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesinde;

 

“Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.

 

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş., Vestel Dış Tic. A.Ş. ve Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin 25.02.2007 tarihinde yasaklandığı görülmüş olup, bu tarihten önce firmanın ortaklık yapısında değişiklik olduğu ve yasaklama kararının verildiği tarihte yasaklanan şirketlerin Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’de şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı görülmüştür.

 

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş, Vestel Dış Tic. A.Ş. ve Vestel Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş ve Vestel Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül’ün aynı zamanda ihale üzerinde bırakılan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin de Yönetim Kurulunda yer aldıkları ve bu isteklinin ihaleye katılamayacağından bahisle, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülmekte ise de, Ahmet Nazif Zorlu ve Ömer Yüngül hakkında verilmiş ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmadığı gibi, karar ve ortaklar pay defterinden bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı olmadığı görülmüştür.

 

Nitekim, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm XV “H. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” başlıklı maddesinde yer alan;

 

 “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

 

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” açıklamadan da açıkça anlaşıldığı üzere, anılan kişiler hakkında verilmiş ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığı gibi, bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı da olmadığı tespiti karşısında başvuru sahibinin iddiası bu yönden de yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7 nci maddesinde isteklilerin yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gereken belgeler arasında;

 

“Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” sayılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma tarafından 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı; 16 Kasım 2006 tarih ve 6684 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin, 10.01.2007 tarihli hisse devrine ilişkin şirkete ait ortaklar karar defterinin noter onaylı suretinin ve bu devre ilişkin ortaklar pay defterinin noter onaylı suretinin sunulduğu görülmüştür. Ayrıca şirkete ait noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu, sirküler ekinde yer alan müstenidatta sirküler metninde yazılı kişilerin bu görevlere seçildikleri ve sirküler metninde yazılı olduğu şekilde şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun görüldüğünün belirtildiği; bu imza sirkülerinde imzası bulunan Okan Yıldırım ve Bekir Nihat Alpan tarafından Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş. nam ve hesabına ihalelere iştirak konusunda yetkili olmak üzere Orçun Güllü ve Abbas Kerim Gören’e vekalet verildiği, buna ilişkin noter onaylı vekaletnamenin sunulduğu, vekaletname ekinde yer alan müstenidatta Okan Yıldırım ve Bekir Nihat Alpan’ın mezkur şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğunun görüldüğünün belirtildiği, ayrıca Orçun Güllü ve Abbas Kerim Gören’e ait imza beyannamelerinin sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemekle beraber, başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle Kamu İhale Kurulunca 20.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2463 sayılı kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiği görülmüştür.  

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul