İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2554
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :27
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2554
Şikayetçi:
 Ev-Pak Temizlik ve Hizm. Serv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Çiftlik Mahallesi Aziziye Cad. No:47/b SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Yeşilırmak Elk. Dağ. A.Ş. Samsun İl Müdürlüğü, Kale Mah. Kazım Paşa Cad. Anakent İş Merkezi No:25 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17435
Başvuruya konu ihale:
 2007/52559 İhale Kayıt Numaralı “2007.55/21 Grup Hizmet Temizliği ve Evrak Taşıma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.07.2007 tarih ve 06.13.27.0187/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yeşilırmak Elk. Dağ. A.Ş. Samsun İl Müdürlüğü’nce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007.55/21 Grup Hizmet Temizliği ve Evrak Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Ev-Pak Temizlik ve Hizm. Serv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Firmalarının işçilik, yol, yemek ve %3 oranındaki sözleşme giderini de hesaplayarak ve amortisman giderlerinin teklif fiyatına ilave edilemeyeceğini göz önünde bulundurarak teklif verdiği, ancak ihale komisyonunun amortisman gideri, kullanılacak makineler ve giyim bedelini de fiyata ilave ettiği, bunun ise Kamu İhale Kururlunun 26.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1155 nolu kararına aykırı olduğu, idarece verilen cevapta 32 işçi için 1 aylık 28.679,81 YTL verildiği, aylık malzeme fiyatı katıldığında tekliflerinin 35.876,30 YTL olması gerektiğinin ifade edildiği, bu hesaplamada demirbaş malzemeler için her ay malzeme bedeli öngörüldüğü, bunun yanlış olduğu,

 

2) İhale ilanı ve idari şartnamede teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı belirtilmesine rağmen, sözleşme tasarısının götürü bedel olarak hazırlandığı,

 

3) İdarece düzenlenen malzemeye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, sert zemin yıkama makinesine yer verilmek suretiyle istekliler tarafından amortismana tabi giderlere bedel öngörülmesinin istendiği, bunun ise mevzuata aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamede düzenlenen malzeme listesi ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan listenin birbiri ile uyuşmadığı,

 

5) İhale üzerinde kalan firmanın yasaklılık araştırmasının ihale karara bağlanmadan yapılması gerekirken bu araştırmanın şikayetleri üzerine yapıldığı,

 

6) İhaleye ilişkin ihale makamından ihale onayı alınmadığı, daha önce iptal edilen 25.12.2006 tarih ve 2006/195818 İKN’li ihaleye ilişkin ihale onayı ile ihaleye çıkıldığı,

 

7) İşçilerin kullanacağı giysiler için bir bedel istenemeyeceği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 numaralı alt bendinde “Ayrıca, personel ödemeleri, temizlik malzemeleri ile binaların ilaçlama giderleri, teklif fiyata dahildir.

- Personele ödenecek aylık brüt (26 gün üzerinden) 104,00 YTL tutarındaki yemek ücreti nakdi olarak verilecek ve bordosunda gösterilecektir.

- Personele ödenecek aylık brüt (26 gün üzerinden) 52,00 YTL tutarındaki yemek ücreti nakdi olarak verilecek ve bordosunda gösterilecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçilerle İlgili Hususlar” başlıklı 2 nci maddesinin (ı) bendinde “Tüm personelin yemek ücreti kişi başına günlük 4,00 YTL X 26 GÜN  = 104, YTL,  yol parası kişi başına otobüs bileti geliş-gidiş ücretini baz alarak günlük 2,00 YTL X 26 Gün = 52,00 YTL Brüt üzerinden maaş bordrosunda gösterilecek ve aylık net tutarı nakdi olarak personele ödenecek.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak belirlenmiş olup, giyim giderine ilişkin olarak teknik şartnamenin 1 inci maddesinde personele yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 64 adet üniforma verileceği belirtilmiştir. Ayrıca teknik şartnamenin 1 inci ve sözleşme tasarısının 37.1 maddesinde işin yürütülmesi sırasında kullanılacak makine, malzeme ve ekipmana yer verilmiştir.

 

İhale kapsamında çalıştırılması istenen personel sayısı ihale ilanının 4.3.2. maddesinde 32, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde 36 kişi, birim fiyat teklif mektubunda 32 kişi, sözleşme tasarısının 5 inci maddesinde 32 kişi, 37.4. maddesinde ise 32 kişi olarak belirlenmiştir. İhaleye teklif veren 4 isteklinin de teklifini 32 personel üzerinden verdiği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede 12 ay istihdam edilecek 32 personele ödenecek işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada asgari maliyetin (giyim ve temizlik malzemesi hariç) 344.157,77 YTL olduğu hesaplanmıştır.

İdarece verilen standart formlarda birim fiyat teklif mektubu ekinde birim fiyat teklif cetveli ve malzeme birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı, birim fiyat teklif cetvelinde
1 ) Personel Giderleri (Yol Yemek Dahil),
2 ) Malzeme Giderleri,
3 ) Firma Kar Payı kalemlerinin yer aldığı, başvuru sahibince sunulan birim fiyat teklif cetvelinde ise temizlik görevlisi olarak sadece 1 nolu kalemin doldurulduğu ve 32 işçinin 1 aylık maliyetinin 28.679,81 YTL olarak verildiği, 12 aylık maliyetin 344.157,72 YTL olduğu, başvuru sahibince sunulan malzeme birim fiyat teklif cetvelinde malzeme maliyetinin 7.195,50 YTL olarak öngörüldüğü, başvuru sahibinin teklifinin 344.157,77 YTL olduğu dikkate alındığında; başvuru sahibinin teklifinin malzeme fiyatını içermediği, ayrıca başvuru sahibinin teklifinin yukarıda hesaplanan giyim ve temizlik malzemesi hariç asgari maliyet ile aynı olduğu, bu nedenle asgari maliyetin de altında olduğu, dolayısıyla idarenin kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

  

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; ihale ilanının 9 uncu ve idari şartnamenin 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş, idari şartnamenin 6.1 maddesinde standart formlar içinde götürü bedel teklif mektubu sayılmış, ayrıca idari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı yapılabileceği ifade edilmiştir.

 

İdarece düzenlenen sözleşme tasarısının başlığında “Götürü bedel Hizmet Alımı (Temizlik Hizmetleri) Tip Sözleşmesi” ifadesine, “Sözleşme türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde “Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli …...(rakam ve yazıyla)……dir” ifadesine, 13 üncü maddesinde “Ödeme planı ve şartları, Genel Şartnamenin Hakedişler ve Ödeme başlıklı Yedinci Bölümünde  götürü bedel sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işin niteliğine YEŞİLIRMAK EDAŞ Samsun İl Müdürlüğü ödeme planına göre yapılacaktır.” ifadesine yer verilmiş, 9.2 maddesinde standart formlar arasında birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetvelinin sayılmıştır.

 

İdarece verilen standart formlarda birim fiyat teklif mektubu ve ekinde birim fiyat teklif cetveli ve malzeme birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Sözleşme başlıklı 25 nci maddesinde; “İdareler, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”ni esas alır.

Tip Sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir…”  hükmü yeralmaktadır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamede ihale üzerinde bırakılan istekli ile teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı belirtilmesine rağmen, sözleşme tasarısının götürü bedel olarak hazırlanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H-b maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır… Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir...” hükmü öngörülmüştür.

 

İdarece düzenlenen malzemeye ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde; elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, sert zemin yıkama makinesi ve kovalı paspas arabasına yer verilmek suretiyle istekliler tarafından amortismana tabi giderlere bedel öngörülmesinin istenildiği anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca idarece yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; ihale dokümanının incelenmesi neticesinde malzemeye ilişkin belirlemelerin sözleşme tasarısının 37.2 maddesinde, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ve malzeme birim fiyat teklif cetvelinde yapıldığı, her üç dokümanda yapılan düzenlemelerin birbiri ile uyumlu olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının doğru olmadığı tespit edilmiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.hükmünün yer aldığı,

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde ihale kararının onay tarihinin 01.06.2007 tarihi olduğu, yasaklılık teyidinin 04.06.2007 tarihinde yapıldığı, bu durum yukarıda anılan kanun hükmüne aykırılık teşkil etmekle birlikte, ihale üzerinde kalan firmanın yasaklı olmadığı anlaşıldığından anılan aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

        

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak; ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde ihale onayının 25.04.2007 tarihinde alındığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII – Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinin 13 numaralı fıkrasında “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi ile süresi  3 ay ve daha az olan hizmet alımları hariç personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyatında giyecek giderinin de yer alması gerektiği, ancak bunun işçilere aylık veya nakdi olarak ödenmesinin istenemeyeceği belirtilmiştir.

 

Nitekim işe ait sözleşme tasarısının 37.2 maddesinde, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ve malzeme birim fiyat teklif cetvelinde işçilere verilecek giysilerin yazlık ve kışlık üniforma (1’er adet, toplam 2 adet) şeklinde belirlendiği, giysilerin özelliğinin teknik şartnamenin  1 inci maddesinde pamuklu ve ter yapmayan kaliteli kumaştan olmak üzere belirlendiği, giysi bedelinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine veya giysilerin parasal tutarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmiş, giyim giderlerine ilişkin idarece yapılan düzenlemelerde anılan mevzuat hükümlerine ilişkin bir aykırılığa rastlanmamıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhaleye ilişkin idari şartnamenin 25 inci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 120 gün olarak belirlendiği, Ay-Tem Med. İnş. Tem. Gıda Taş. Turz. Dan. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif mektubunda tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 gün olarak belirlendiği, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bu durumun idarece dikkate alınmadığı, ancak anılan istekli başka bir gerekçeyle ihale dışı bırakıldığından bu hususun esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinin ikinci bendinin son fıkrasında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idarece verilen standart formlarda birim fiyat teklif mektubu ekinde birim fiyat teklif cetveli ve malzeme birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı, birim fiyat teklif cetvelinde
1 ) Personel Giderleri (Yol Yemek Dahil),
2 ) Malzeme Giderleri,
3 ) Firma Kar Payı kalemlerinin yer aldığı, bu durumun anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları yukarıda tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul