• Karar No: 2007/UH.Z-2555
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :28
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2555
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz LPG Elektrik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Av.Nusrat Haluk Öztrak Atatürk Bulvarı Nu:71/33 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Merkez Mahallesi Esenler Cad. 6. Sok. Bağcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18961
Başvuruya konu ihale:
 2007/38649 İKN|li Tıbbi Dök. ve Sekreterlik, Hasta Kayıt Veri Hazırlama ve Yönlendirme Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 08.14.11.0158/2007-44 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 15.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 11.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18961 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ile ekleri incelendi

       

           Başvuru dilekçesinde özetle; kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinden bahisle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam personel sayısı 160 kişi, işin süresi, 01.06.2007-31.12.2007  tarihleri arası olarak belirlenmiştir.        

 

İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altında yer alan 26.3 üncü maddesinden, yol ücreti olarak; 3,63-YTL (26 gün üzerinden) öngörüldüğü, 26.3.1 inci maddesinde, yapılan işin niteliğine göre brüt asgari ücretin % kaç oranında fazlası verileceğinin belirtildiği, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma gün sayısının 10.5 gün olarak hesaplandığı, 26.3.4 maddesinde giyim gideri öngörüldüğü (teknik şartnamenin 9.2 nci maddesinden bu giyeceklerin ceket, pantolon, gömlek, kravat/fular’dan oluştuğu) yemek gideri öngörülmediği, 26.5 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale tarihi itibariyla yukarıda anılan düzenlemelere göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalıştırma ücreti ve yol bedeli dahil hesaplanabilir asgari işçilik maliyetinin (1.273.021,68 -YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

 4734 sayılı Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 İhale komisyonu;

        a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

        b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

         c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Bu düzenleme çerçevesinde idare, tekliflerinin aşırı düşük olduğunu tespit ettiği Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş., Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med. Sağ. Hizm. Ltd. Şti., Gökkuşağı Sağlık Yat. Bilgi Sist. A.Ş. ve Merdan Sağlık Hiz. Bilgi İşl. Otom. A.Ş.’den maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin açıklamasında, ihale dokümanında istenilen ceket, pantolon, gömlek, kravat/fular için teklif ettiği toplam tutarın (25 X 160=) 4.000-YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            Dosyada bulunan belge ve bilgilerin birlikte incelenmesinden, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istenildiği, anılan istekli tarafından yapılan açıklama ve belgelerin yeterli görüldüğü anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

              4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede; İdarenin ihale dokümanında ihale konusu hizmette çalıştırılacak personele verilecek giyeceklerin ayrıntılı özellikleri ve malzemesine ilişkin bir düzenlemesi olmadığı dolayısıyla, yaklaşık maliyet hesabında bu hususun gözetilmediği ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan giyim giderine ilişkin miktarın gerçekçi olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinde, idarece yeniden giyim giderine ilişkin fiyat araştırmasına gidilmesinin de bunu gösterdiği, idarece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınan piyasa araştırmasında da giyeceklerin ayrıntılı özelliklerine ve malzemesine yer verilmediği, “ceket, pantolon, gömlek, kravat/fular” şeklinde çok genel ifadeler kullanıldığı, en yüksek ve en düşük fiyat arasında büyük fark (103-28 = 75 YTL) çıktığı, bu kadar yüksek farkında bu belirsizlikten kaynaklandığı anlaşıldığından, giyim giderine ilişkin söz konusu belirsizlikler nedeniyle tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve değerlendirilmesi (aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde yapılan açıklamaların sonuçlandırılması) mümkün olmadığından, ihalenin iptal edilmesi gerekçesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                  Adem KAMALI

                                                                                                     Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul