En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2556
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :29
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2556
Şikayetçi:
 Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yatr. Bil. Sist. Gıda Tem. Hiz. San. ve Dış Tic. A. Ş. Tem Otoyolu Mahmutbey Mahallesi İstoç Ü Blok 40. Ada No:17 Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Merkez Mahallesi Esenler Cad. 6. Sok. Bağcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18448
Başvuruya konu ihale:
 2007/38649 İKN|li Tıbbi Dök. ve Sekreterlik, Hasta Kayıt Veri Hazırlama ve Yönlendirme Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 08.13.81.0158/2007-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 15.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 01.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.06.2007 tarih ve 18448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

       

           Başvuru dilekçesinde özetle;

 

      1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin % 54,6 oranındaki hissesine Vestel Elektronik San. ve Tic. A. Ş.’ nin, % 0,2 oranındaki hissesine Vestel Dış Tic. A. Ş.’nin sahip olduğu, bu şirketlerin 25.02.2007 tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye katılamayacağından bahisle, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde bırakılmadığı,

 

      2) Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamaları yeterli olduğu halde, yeterli bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu,

 

          İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin ihale dosyasında sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmada Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 54,6’sına Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin, şirket sermayesinin % 0,2’sine, Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Ayhan Yıldırım’ın şirket sermayesinin % 0,2’sine, Byse Bilişim Sis. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 44,8’ine sahip olduğu görülmektedir.

 

Bu ortaklardan Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş. ve Vestel Dış Tic. A.Ş. ile 29.12.2006 tarihinde şirkete ortak olan Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25.02.2007 tarihinden 25.02.2008 tarihine kadar 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde;

 

17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin teklif dosyasında yer alan 11.01.2007 tarihinde İzmir 26. Noteri tarafından aslına uygun olduğu onaylanan şirketin karar defterinde 10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile, Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş.’nin 550 adet hissesinin bütün hak ve vecibeleri ile DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A.Ş.’ye devredildiği, bu hisse devirlerinin kabulüne ve devrin şirket pay defterine işlenmesine
   Oybirliği ile karar verildiği, aynı tarihte noter tarafından onaylanan ortaklar pay defterinde de bu devir işleminin pay defterine işlendiği, devir sonrasında Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin hisse oranının % 44,6 ya düştüğü, yeni ortak DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A. Ş.’nin de % 10 oranında hisseye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 29.12.2006 tarihinde Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin şirketinin Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin % 0,2’lik hissesini devralarak şirkete ortak olduğu görülmüştür.

 

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesinde;

 

Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.

 

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş., Vestel Dış Tic. A.Ş. ve Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin 25.02.2007 tarihinde yasaklandığı görülmüş olup, bu tarihten önce firmanın ortaklık yapısında değişiklik olduğu ve yasaklama kararının verildiği tarihte yasaklanan şirketlerin Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’de şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı belirlenmiştir.

 

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş, Vestel Dış Tic. A.Ş. ve  Vestel Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş ve Vestel Dijital Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yüngül’ün aynı zamanda ihale üzerinde bırakılan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin de Yönetim Kurulunda yer aldıkları ve bu isteklinin ihaleye katılamayacağından bahisle, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülmekte ise de, Ahmet Nazif Zorlu ve Ömer Yüngül hakkında verilmiş ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmadığı gibi, karar ve ortaklar pay defterinden bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı olmadığı görülmüştür.

 

Nitekim, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm XV “H. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” başlıklı maddesinde yer alan;

 

 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” açıklamadan da açıkça anlaşıldığı üzere, anılan kişiler hakkında verilmiş ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığı gibi, bu kişilerin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı da olmadığı tespiti karşısında başvuru sahibinin iddiası bu yönden de yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam personel sayısı 160 kişi, işin süresi, 01.06.2007-31.12.2007  tarihleri arası olarak belirlenmiştir.        

 

İdari şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altında yer alan 26.3 üncü maddesinden, yol ücreti olarak; 3,63-YTL (26 gün üzerinden) öngörüldüğü,  26.3.1 inci maddesinde, yapılan işin niteliğine göre brüt asgari ücretin % kaç oranında fazlası verileceğinin belirtildiği, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma gün sayısının 10.5 gün olarak hesaplandığı, 26.3.4 maddesinde giyim gideri öngörüldüğü (teknik şartnamenin 9.2 nci maddesinden bu giyeceklerin ceket, pantolon, gömlek, kravat/fular’dan oluştuğu) yemek gideri öngörülmediği, 26.5 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale tarihi itibariyla yukarıda anılan düzenlemelere göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalıştırma ücreti ve yol bedeli dahil hesaplanabilir asgari işçilik maliyetinin (1.273.021,68 -YTL) olduğu belirlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme çerçevesinde idare, tekliflerinin aşırı düşük olduğunu tespit ettiği Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş., Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med. Sağ. Hizm. Ltd. Şti., Gökkuşağı Sağlık Yat. Bilgi Sist. A.Ş. ve Merdan Sağlık Hiz. Bilgi İşl. Otom. A.Ş.’den maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Gökkuşağı Sağlık Yat. Bilgi Sist. A.Ş. ’nin açıklamasında  ihale dokümanında istenilen ceket, pantolon, gömlek, kravat/fular için teklif ettiği toplam tutarın (5,625 X 160=) 900YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            Dosyada bulunan belge ve bilgilerin birlikte incelenmesinden, başvuru sahibinin giyim bileşenine ilişkin açıklamasının yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

              4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede; İdarenin ihale dokümanında ihale konusu hizmette çalıştırılacak personele verilecek giyeceklerin ayrıntılı özellikleri ve malzemesine ilişkin bir düzenlemesi olmadığı dolayısıyla, yaklaşık maliyet hesabında bu hususun gözetilmediği ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan giyim giderine ilişkin miktarın gerçekçi olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinde, idarece yeniden giyim giderine ilişkin fiyat araştırmasına gidilmesinin de bunu gösterdiği, idarece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınan piyasa araştırmasında da giyeceklerin ayrıntılı özelliklerine ve malzemesine yer verilmediği, “ceket, pantolon, gömlek, kravat/fular” şeklinde çok genel ifadeler kullanıldığı, en yüksek ve en düşük fiyat arasında büyük fark (103-28 = 75 YTL) çıktığı, bu kadar yüksek farkında bu belirsizlikten kaynaklandığı anlaşıldığından, giyim giderine ilişkin söz konusu belirsizlikler nedeniyle tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve değerlendirilmesi (aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde yapılan açıklamaların sonuçlandırılması) mümkün olmadığından, ihalenin iptal edilmesi gerekçesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                  Adem KAMALI

                                                                                                     Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul