İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2664
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :45
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2664
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş.,, Atatürk Caddesi Nu 380 K 7 Alsancak /İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Pınarbaşı Mah. Sanataryum Cad. Ardahan Sokak Nu 25 Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19191
Başvuruya konu ihale:
 2007/57379 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 08.14.20.0196/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş.,’nin 04.07.2007 tarih ve 19191 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            Başvurunun reddine, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale ilanında “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3. maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesinin yer aldığı, idari şartnamede 7.3.2. maddesinde ise bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 12’sinden az olmaması gerektiğinin düzenlendiği; aynı konuda faklı düzelememeler yapılmasının Kanunun 26 ncı maddesine aykırı olduğu, 

 

            2) Teknik şartnamede yer alan bazı maddelerin bu işin konusu ve amacına aykırılık teşkil edecek ifade ve talepler içerdiği, teknik şartnamenin 12.1 maddesinde “Bütçe uygulama talimatlarının, ilaç fiyatlarının ve tıbbi sarf malzemeleri fiyatlarının değişmesi halinde idarenin talimatı ile yazılımdaki güncellemelerin yapılması da bilgi girişi kapsamında kabul edilecek, bu işlemlerin gerçekleştirilmesini de yüklenici üstlenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, bu maddede istenilen hastanede kullanılan mevcut HBYS yazılımında istenilen değişikliklerin yüklenici tarafından yapılmasının istenmesinin rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu; ayrıca teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde yer alan “ kullanıcılar için gerekli olmayacak verilere kullanıcıların erişmesini engelleyecek şifre vb. tedbirlerin geliştirilmesi ve oluşabilecek hataların giderilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu şifre ve yetki kısıtlamasının hastanede mevcut yazılım firmasının karşılayabileceği bir madde olduğu, 

 

            3) Teknik şartnamenin 6.6. maddesinde yer alan “Kontrolörlüğün onayı almadan hiçbir personele işbaşı yaptırılmayacak ve işten çıkartılmayacaktır.” düzenlemesinin İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde,

 

Başvuru dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna hitaben yazılmış olmadığı,

 

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 11.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul