İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2665
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :46
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2665
Şikayetçi:
 Öztek Gen. Temz. Turz. Nak. Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Sabribey Mahallesi Keresteciler Arka Sok. Beygirciler Apt. Nu:2/1 Mustafakemalpaşa/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Gemlik Belediye Başkanlığı, Ahmet Dural Meydanı 16600 Gemlik/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19578
Başvuruya konu ihale:
 2007/46130 İhale Kayıt Numaralı “İlçenin Tümünün Temizlik Çöp Toplama Nakli Cadde ve Sokakların Süpürülmesi 2 Ad. Pazar Yerinin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.07.2007 tarih ve 08.14.45.0196/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gemlik Belediye Başkanlığı’nce 07.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlçenin Tümünün Temizlik Çöp Toplama Nakli Cadde ve Sokakların Süpürülmesi 2 Ad. Pazar Yerinin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Öztek Gen. Temz. Turz. Nak. Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 13.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.07.2007 tarih ve 19578 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhalenin konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı, asgari karsız maliyetin 2.121.726,01 YTL olan ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 1.748.000,00 YTL olduğu, bu firmanın teklifinin ihaleye teklif veren diğer isteklilerin teklifine ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğu, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

             İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adı, Gemlik Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde çöplerin toplanması, taşınması ve temizlik hizmet alımı olarak düzenlenmiş; işin fiziki miktar ve türü ise Gemlik Belediyesi mücavir alan sınırları  içerisinde bulunan 14 Adet mahalle ile Gemsaz Mah, Gençali Mah, Askeri Hara, Küçük Sanayi Sitesinin her türlü atığın (evsel katı atık, kaba atık, kül, curuf ve inşaat atıkları) toplanması ve çöp döküm sahasına nakledilmesi, çöp konteynırlarının, çöp konteynır dip ve çevrelerinin standartlara uygun biçimde ilaçlanması, 2 adet pazar yerinin ve dere yataklarının temizliği işinin (762 takvim günü) süre ile yaptırılması  hizmet alım işi olarak belirlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin üçüncü maddesinin (ı) bendinde yüklenicinin işin vecibelerini yerine getirmek için fiili olarak 40 adet meydancı, 10 adet erbap işçi, 6 adet şoför personel ile 1 adet kontrolör çalıştıracağı düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1 sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

            26.3 ayrıca vasıflı olarak çalıştırılması düşünülen atık toplama işçisine en az asgari ücretin % 5’i, şoföre % 10’u, kontrolöre % 20 fazlası öngörülmektedir ve teklif fiyata dahildir.

 

            26.5. iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 3’dür.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “İhale konusu işin yürütülebilmesi için gerekli olan araç ve makinelerin listesi aşağıda belirtilmiş olup,

           

ADET

ARAÇLAR

KAPASİTE

KENDİ MALI

TAAHHÜT

3

13+1, 5 m3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (2004 model veya üzeri)

13+1, 5 m3 kapasiteli ve en az 160 BG gücünde

1

2

2

7+1, m3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (2004 model veya üzeri)

En fazla 7+1 m3 kapasiteli (sıkıştırmalı) ve en az 115 BG gücünde

1

1

1

KONTEYNER YIKAMA ve DEZENFEKTE ARACI (2004 model veya üzeri)

EN AZ 6 TON TEMİZ ,4 TON PİS SU HAZNELİ

1

-

  

            İstekli tabloda görülen toplam 6 araçtan 1 adet büyük sıkıştırmalı aracın, 1 adet küçük sıkıştırmalı aracın ve 1 adet konteyner yıkama ve dezenfekte aracının kendi malı olduğunu (İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarının gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, idarenin belirli nitelikte makine ve ekipman için kendi malı olması zorunludur) belgelemek zorundadır. İstekli bu araçların işin başlama tarihinden bitim tarihine kadar işin başında bulundurulacağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin üçüncü maddesinin (ı) bendinde ise;

 

“… Yüklenici, yapılan işlerin idare tarafından denetlenmesi ve kontrolü amacıyla kullanılmak, tüm işletme masrafları kendisine ait olmak üzere, Temizlik İşleri Md’lüğü emrine 2 yaşından büyük olmayan, bir adet binek aracı tahsis edecektir. Bu araç mesai gözetmeksizin (24 saat) temizlik işlerinin emrinde olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca teknik şartnamenin dördüncü maddesinde yüklenicinin işlerin yürütülmesi esnasında çalıştırılacak personelin tamamına yıllık birer adet yazlık iş elbisesi, kışlık iş elbisesi, çizme, yağmurluk, yazlık kep ve kışlık kep vereceği; ayrıca 550 adet süpürge ve sapının, 60 adet kürek ve sapının, 150 kg sıvı sabun ve yeteri kadar eldiven yüklenici tarafından tedarik edeceği; teknik şartnamenin üçüncü maddesinin (ç) bendinde ise yüklenicinin 1000 adet konteyneri (800 m3’lük) işin başlangıcında getirmek zorunda olduğu düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında;

 

“1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm doğrultusunda ihale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.

 

Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

  a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

  b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

  c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

  Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında ise;

            “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

            Şikayete konu ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, Gintem Katı Atık Yön. Loj. Kargo Nak. Araç Kir. Kur. Hizm. Rest. Kon. ve Akar. Serv. San ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin 1.748.000,00 YTL, Öz-Tek Genel Tem. Turz. Ltd. Şti.’nin teklifinin 2.245.000,00 YTL ve Ortem Tem. Ltd. Şti.’nin teklifinin 2.370.000,00 YTL olduğu; ihale üzerinde bırakılan firma dışındaki firmaların tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu; idare tarafından da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği görülmüştür. Bu nedenlerle idare tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmeyip ihalenin en düşük teklif veren firma üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. maddesinde;

 

            “İhale konusu işin yürütülebilmesi için gerekli olan araç ve makinelerin listesi aşağıda belirtilmiş olup,

ADET

ARAÇLAR

KAPASİTE

KENDİ MALI

TAAHHÜT

3

13+1, 5 m3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (2004 model veya üzeri)

13+1, 5 m3 kapasiteli ve en az 160 BG gücünde

1

2

2

7+1, m3 SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (2004 model veya üzeri)

En fazla 7+1 m3 kapasiteli (sıkıştırmalı) ve en az 115 BG gücünde

1

1

1

KONTEYNER YIKAMA ve DEZENFEKTE ARACI (2004 model veya üzeri)

EN AZ 6 TON TEMİZ ,4 TON PİS SU HAZNELİ

1

-

 

            İstekli tabloda görülen toplam 6 araçtan 1 adet büyük sıkıştırmalı aracın, 1 adet küçük sıkıştırmalı aracın ve 1 adet konteyner yıkama ve dezenfekte aracının kendi malı olduğunu (İhale konusu işin niteliği, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarının gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, idarenin belirli nitelikte makine ve ekipman için kendi malı olması zorunludur) belgelemek zorundadır. İstekli bu araçların işin başlama tarihinden bitim tarihine kadar işin başında bulundurulacağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanında da aynı yönde düzenlemelerin yer aldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin ilk iki fıkrasında;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamede yer alan, istenilen altı adet araçtan üçünün isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu, bu düzenlemenin ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu, aynı şekilde istenilen araçlara ilişkin en az 2004 model veya üzeri olma şartının aranmasının da ihaleye katılımı sınırlayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin adı, Gemlik Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde çöplerin toplanması, taşınması ve temizlik hizmet alımı olarak düzenlenmiş; işin fiziki miktar ve türünün ise Gemlik Belediyesi mücavir alan sınırları  içerisinde bulunan 14 Adet mahalle ile Gemsaz Mah, Gençali Mah, Askeri Hara, Küçük Sanayi Sitesinin her türlü atığın (evsel katı atık, kaba atık, kül, curuf ve inşaat atıkları) toplanması ve çöp döküm sahasına nakledilmesi, çöp konteynırlarının, çöp konteynır dip ve çevrelerinin standartlara uygun biçimde ilaçlanması, 2 adet pazar yerinin ve dere yataklarının temizliği işinin (762 takvim günü) süre ile yaptırılması  hizmet alım işi olarak belirlenmiştir.

 

            İhale ilanının “İş deneyim belgeleri” başlıklı 3.1.maddesinde ve idari şartnamenin aynı başlıklı 7.3.1. maddesinde;


            “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanının 4.4. maddesinde bu ihalede, açık alanlarda yapılan çöp toplama ,taşıma ve yol süpürme işinin benzer iş olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde ise;

 

            “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

            Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kent içi temizlik, evsel katı atıkların toplanması, taşınması, şehir çöp sahasına nakliyesi, cadde ve sokakların süpürülmesi ile konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi işlerinin bir arada yapıldığı hizmet işi birlikte bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İş deneyim belgeleri başlıklı 42 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasında;

 

“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale ilanında ve idari şartnamede yer alan benzer iş tanımlarının birbirinden farklı olduğu, bu nedenle hangi işlerin benzer iş olarak kabul edileceği konusunda belirsizlik olduğu, idari şartnamede belirtilen işlerin hepsinin bir arada yapıldığı işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin ihaleye katılımı ve rekabeti sınırlayıcı nitelikte olduğu bu nedenle de mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) Teknik şartnamenin üçüncü maddesinin (ı) bendinde;

 

“… Yüklenici, yapılan işlerin idare tarafından denetlenmesi ve kontrolü amacıyla kullanılmak, tüm işletme masrafları kendisine ait olmak üzere, Temizlik İşleri Md’lüğü emrine 2 yaşından büyük olmayan, bir adet binek aracı tahsis edecektir. Bu araç mesai gözetmeksizin (24 saat) temizlik işlerinin emrinde olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenleme uyarınca söz konusu aracın tüm işletme masrafları yükleniciye ait olmasına rağmen, aracın yükleniciye olan maliyetinin ve dolayısıyla teklif maliyetinin hesaplanabilmesi için söz konusu araçların kullanım süresi boyunca ne kadar yol kat edeceğine ilişkin bir düzenlemenin ya da araçların yükleniciye maliyetinin hesaplanabilmesini mümkün kılan bir başka kriterin ihale dokümanında yer alması gerektiği, teknik şartnamede yer alan düzenlemenin ise araç maliyetinin hesaplanması için yeterli olmadığı anlaşıldığından, belirtilen nedenlerle söz konusu ihalede teklif maliyetinin hesaplanmasının ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul