İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2667
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :48
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2667
Şikayetçi:
 Gürbüz Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., İstiklal Caddesi Nu 36 Aliağa/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü, Atatürk Caddesi Nu 111 45500 Soma/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17593
Başvuruya konu ihale:
 2007/71058 İhale Kayıt Numaralı “Müessesemizin Belirlediği Güzergahlarda Personel Servisi Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.13.36.0196/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü’nce 12.06.2007 tarihinde  ile yapılan “Müessesemizin Belirlediği Güzergahlarda Personel Servisi Hizmeti Alımı İşiihalesine ilişkin olarak Gürbüz Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.06.2007 tarih ve 17593 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Ön yeterlilik ile başlayan ihale sürecinin 13.06.2007 tarihinde saat 10.00’da fiyat teklifi verilmesi ile devam edildiği, tekliflerin saat 10.15’de açıldığı, indirimli ikinci tekliflerin verilmesi için bir saat süre verildiği, bu nedenle saat 11.06’da indirimli ikinci tekliflerini evrak kayıt servisine teslim ettikleri, ancak idare tarafından 6 dakika geç kalmaları sebebiyle tekliflerinin kabul edilmediği, idarenin bu işleminin hukuka aykırı olduğu,   

 

            2) İhaleye birlikte katılan ve ihale üzerinde bırakılan kooperatif başkanları hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından dava açıldığı ve yargılanmalarının halen İzmir 8 inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği, bu nedenle bu kişilerin ihalelere katılamaması gerektiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhaleye İlişkin Bilgiler” başlıklı üçüncü maddesinde ihale usulünün Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü olduğu, anılan şartnamenin “Yeterlik Başvurularının Verileceği Yer, Son Başvuru Tarih ve Saati” başlıklı beşinci maddesinde ise son başvuru tarih ve saatinin 12.06.2007 günü saat 10:00 olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede üç firmanın 12.06.2007 tarihinde yeterlik başvurusunda bulunduğu, bu üç firmanın da idare tarafından yeterli kabul edildiği, yeterli kabul edilen firmalara elden tebliğ edilen teklif vermeye davet yazıları ile fiyat içeren teklif mektupları ile geçici teminatlarını 13.06.2007 tarih ve saat 10:00’a kadar idareye ulaştırmaları gerektiği bildirilmiştir. İdarenin bu yazısı üzerine üç firmanın teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını idareye sundukları görülmüştür. 13.06.2007 tarih ve saat 10:00’da düzenlenen ve altında ihale komisyon başkan ve üyelerinin imzası bulunan İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Formda ihaleye üç isteklinin katıldığı ve bu isteklilerce teklif edilen fiyatların hazır bulunanlara açıklandığı, son indirimli fiyat tekliflerinin saat 11:00’e kadar yazılı ve kapalı olarak verilmesinin huzurda söylendiği ibareleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Fiyat Görüşmesi” başlıklı 37 nci maddesinde;

 

“Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri  teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

 

Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

13.06.2007 gün ve saat 11:10’da idare tarafından düzenlenen İhale Zarfı Teslim Tutanağında Gürbüz Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfının 13.06.2007 gün ve saat 11:07’de idareye verildiğinin düzenlendiği , bu tutanağın zarfı teslim eden evrak kayıt yetkilisi ve teslim alan yetkili tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi firma tarafından idarece indirimli son fiyatlarını vermeleri için saat 11:15’e kadar süre tanındığı iddia edilmekte ise de idarece isteklilerden son indirimli fiyat tekliflerini vermeleri için yazılı bir belge ile davet yazısının gönderilmediği görülmesine rağmen, idarece düzenlenen istekliler tarafından teklif edilen fiyatlara ilişkin formda indirimli son tekliflerin saat 11:00’a kadar verilmesi gerektiğinin belirtilmiş olduğu görülmüş, ayrıca 13.06.2007 tarihinde idarece düzenlenen tutanakta isteklilere son tekliflerini vermeleri için saat  11:00’ a kadar süre verildiği, bu saatte ilk tekliflerini veren isteklilerden sadece birinin ikinci teklifini verdiği, ihale salonunda yetkilisi bulunan Şentur Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin indirimli son tekliflerini vermeyeceğini beyan ettiği, başvuru sahibi firmanın temsilcisinin salonda olmadığının görüldüğü, bu firmanın teklifinin 11:07’de teslim alındığı belirtilmektedir. Bu tutanağın ihale komisyonu başkan ve üyeleri, idarenin ana muhaberat şefi, Soma Emniyet Müdürlüğü personeli, ihale üzerinde bırakılan firmanın ve Şentur Turz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yetkilisi tarafından imzalandığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca başvuru sahibi firmanın vermiş olduğu ilk teklifin 682.920,00 YTL, ihale üzerinde bırakılan isteklinin indirimli son teklifinin ise 581.400,00 YTL olduğu ve bu tutarın yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi firma tarafından ihale üzerinde bırakılan kooperatif başkanları hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından dava açıldığı ve yargılanmalarının halen İzmir 8 inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği iddia edilmekte olup, anılan şahısların hükümlü olduğuna dair bir iddiasının bulunmadığı, Kamu İhale Kurumuna da buna ilişkin ulaşmış bir bilginin bulunmadığı görülmüştür.

            Ayrıca anılan Kanunun “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde;

            “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

            Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.” hükmü yer almaktadır. Başvuru dilekçesinde belirtilen şahıslar hakkında 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 59 uncu maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumuna ulaşmış herhangi bir bilginin bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul