İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2668
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :49
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2668
Şikayetçi:
 Deniz Tem. Güv. İlaç Mak. Med. İtr. Oto. Mob. ve Refakat Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı Nu:77/2 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Bulvarı Nu:29 Opera Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.07.2007 / 20741
Başvuruya konu ihale:
 2007/52357 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.14.99.0022/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Deniz  Tem. Güv. İlaç  Mak. Med.  İtr.  Oto. Mob. ve Refakat Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.07.2007 tarih ve 20741 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           28.06.2007 tarihli ihaleye istekli sıfatı ile katılmak üzere ihale dokümanını satın aldıkları, ancak ihale dokümanında yaptıkları incelemeler neticesinde idare tarafından düzenlenen ihale dokümanının Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve bu ayrılıklar nedeni ile firmaları tarafından sağlıklı bir teklif verilmesi ile idare tarafından tekliflerin objektif olarak değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, yaptıkları tespitler ile 11.07.2007 tarihinde idareye başvurduklarını ve idarenin 16.07.2007 tarihli yazısı ile başvuruyu reddettiği belirtilmekte;

 

            1- a) İdari şartnamede “ihale konusu iş” ile “benzer iş” tanımının aynı işleri kapsar şekilde yapıldığı, bunun ise Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi, Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine ve Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararlarına aykırı olduğu,

 

            b) Ayrıca temizlik ve ilaçlama işlerinin birlikte yapıldığı işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin birlikte istenmesinin katılım ve rekabeti sınırlayıcı nitelikte olduğu, ilaçlama işinin alt yüklenicilere de yaptırılması mümkün iken idarece yapılan benzer iş tanımı nedeni işe temizlik ve ilaçlama işlerinin birlikte yürütülmüş olma hususunun aranmasının Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

 

            2- İdari şartnamede çalıştırılacak personel sayısı 100 olarak belirlenmiş iken 26.3 maddesi 2 adet sorumlu müdürün ücretlerinin de teklif fiyata dahil olduğunun öngörüldüğü bu ancak bu 2 kişinin 100 kişi içinde olup olmadığının açık olmadığı bu nedenle personel sayısında belirsizlik olduğu,

 

            3-  İdari şartnamenin “firmanın sorumlulukları” başlıklı 2 nci maddesindeki “firma çalıştırdığı işçilerinin hal ve hareketlerinin işverence beğenilmemesi halinde derhal değiştirilecektir.” ifadesinin personelin işine son verilmesi açısından iş kanununa aykırı olduğu ve idari şartnamenin 52 nci maddesinde personelin kılık kıyafetle ilgili hususlara riayet etmemesi halinde yüklenici firmaya cezai işlem uygulanmasının öngörülmesinin keyfi uygulamalara neden olabileceği, bu nedenlerle teklif veremedikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İlan ve idari şartnameden anlaşıldığı üzere ihale konusu işin adı; “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Satın Alınması” olup, miktarı ve türü; “100 işçi ile aşağıda adresleri yazılı olan hizmet binalarının Genel Temizlik ve İlaçlama işinin yapılması” olarak belirtilmiştir. İşin süresi, 01.08.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 153 takvim günü olup, götürü bedel usulde teklif alınmak suretiyle ihale gerçekleştirilmiştir. 

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe ilişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde,

 

“a)  Adı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Satın Alınması”

 c) (Fiziki) miktarı ve türü: 100 işçi ile aşağıda adresleri yazılı olan hizmet binalarının Genel Temizlik ve ilaçlama işinin yapılması” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “İş deneyim belgesi”  başlıklı 7.3.1. maddesinde, “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgelerinin ibrazı zorunludur.” düzenlemesi ve 7.4 maddesinde,“Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Her Türlü Genel Temizlik ve İlaçlama işleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 18 nci maddesinde, “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “VI- Diğer Hususlar” bölümünün B-9. maddesinde temizlik malzemeleri ve ilaçların yüklenici tarafından sağlanacağı öngörülmüş ve B-34 maddesi,

 

“34- Temizliği yapılan ihale konusu yerlerini Fare Haşere ve zararlı ev böceklerinden arındırılması amacıyla ayda bir ilaçlanması yapılacaktır. Kullanılan ilaçlar TSE kalite belgeli olacaktır.”

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

Aynı şartnamenin “Aylık temizlik malzemeleri listesi” nin 9. maddesinde “Haşerat” ilacı ve “Makine Parkında bulunması gereken malzemeler” listesinin 9. maddesinde, 3 adet “İlaçlama Makinesi” nin yüklenici tarafından temininin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

 

42 nci maddesinin 5. ve 6. fıkralarında;

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

ve “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35. maddesinde;

 

İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

 

hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu bilgiler doğrultusunda;

 

a) İdari şartnamenin 2 (a) maddesindeki ihale konusu iş ile 7.4 maddesindeki benzer iş tanımlarının aynı işi kapsar şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. İhale konusu işin aynısının benzer iş olarak tanımlanması rekabeti önleyici ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı etki göstermekte olup bu düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

b) İdari şartnamede benzer işin, ihale konusu iş ile aynı şekilde tanımlanmış olması, iş deneyim belgelerinde ilaçlama işinin temizlik işi ile birlikte aranması sonucunu doğurmuştur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin 4 nolu alt maddesinde,

 

4 – İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir.

 

şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen Kamu ihale Genel Tebliği’nin VIII-M-4 maddesi uyarınca, ihale dokümanında, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin düzenleme yapılmadığı, bu durumun mevzuata aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamedeki ilaçlama ile ilgili maddeler incelendiğinde, ilaçlamanın ihale konusu işin karakteristik edimi olmadığı ve idarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülse dahi Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-M-4 maddesindeki açıklamalar uyarınca ilaçlamanın alt yüklenicilere yaptırılabileceği göz önünde bulundurulduğunda, benzer iş tanımında “temizlik ve ilaçlama işinin” birlikte yürütülmüş olmasının aranmasının, rekabeti ve katılımı engelleyecek nitelikte olduğu saptanmıştır. İncelenen ihalede benzer işe ilişkin olarak “temizlik” veya “temizlik ve ilaçlama” gibi düzenleme yapılarak benzer iş tanımının geniş tutulması durumunda rekabet ve katılımın artırılması sağlanmış olacaktır.

 

İsteklilerin sundukları iş deneyim belgeleri incelendiğinde ise,

 

Kartem firmasının sunduğu belgede hizmet tanımının “250 işçi ile Genel Temizlik Çamaşır Yıkama ve Ütüleme Hizmetleri İşi Alımı İhalesi”,

Dilara firmasının sunduğu belgede hizmet tanımının “Genel Temizlik, İlaçlama ve Güvenlik Hizmeti Satın alınması”,

A. Kaya firmasının sunduğu belgede hizmet tanımının “Genel Temizlik Hizmeti”,

Gelişim firmasının sunduğu belgede hizmet tanımının “134 Personelle Temizlik Hizmeti işi”,

 şeklinde yapıldığı

 

            Dilara Tem. Hizm. Gıd. İnş. Tic. Ltd. Şti. firması dışında, üzerinde ihale bırakılan firma dahil olmak üzere idarece geçerli olarak kabul edilen tekliflerde sunulan iş deneyim belgelerinde yer alan hizmet tanımının idari şartnamede yapılan benzer iş tanımı ile örtüşmediği tespit edilmiş olup, bu durumda idarenin uygulaması ile ihale dokümanı arasında uyumsuzluk bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda başvuru sahibinin iddiası yerinde olup, benzer iş tanımına ilişkin düzenlemenin, 4734 sayılı Kanunda sayılan temel İlkelere ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait ilanın 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü, miktarı, “Bakanlığımız Hizmet Binalarının Genel Temizlik ve İlaçlama İşlerinin 100 işçi ile yaptırılması” olarak belirtilmiştir. Yine ilanın “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde, “100 adet temizlik işçisi çalıştırılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe ilişkin Bilgiler” başlıklı 2. maddesinde,“c) (Fiziki) miktarı ve türü: 100 işçi ile aşağıda adresleri yazılı olan hizmet binalarının Genel Temizlik ve ilaçlama işinin yapılması” düzenlemesi ve “İsteklinin personel durumunda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde “7.3.2.100 adet temizlik işçisi çalıştırılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26. maddesinde ise,

 

“26.3 Ayrıca, Yol Bedeli (Bir işçinin brüt 5,20.-YTLX26 gün X 5 ay=) 676.- YTL olacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

Çalıştırılacak işçilerin yemek ihtiyaçları idarenin yemekhanesinden karşılanacak olup 1 işçi için günlük 3,10 YTL üzerinden hesaplanarak Aylık 22 gün olmak üzere yüklenici tarafından idarenin yemekhanesine ödenecektir.

Çalıştırılacak işçilere verilecek olan, her işçi için 1(Bir) adet iş önlüğü fiyatları teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

Ayrıca 2 adet sorumlu müdür için verilecek ücret Teklif Fiyata dahil edilecektir.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale için teknik şartname düzenlenmemiş olup yine idari şartnamenin “VI - Diğer Hususlar”  başlıklı bölümünün “1-Günlük Temizlik”e ilişkin açıklamaların sonuncusu, “1- Yukarıda sözü edilen iş ve hizmetlerin yapımı için 100 işçi çalıştırılacaktır.” şeklinde yapılmıştır.

            Aynı bölümün B-13 maddesinde ise, “Yüklenici temizlik personelinin sevk ve idaresinden sorumlu 2 adet tecrübeli müdür görevlendirecektir. Bu personelin uygun görülmesi şarttır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin yaklaşık maliyetini, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında öngördüğü 2 adet sorumlu müdür için verilecek olan ücreti dikkate almaksızın belirlediği görülmüştür. Ayrıca, idare işçilik maliyetini hesaplarken şartnamede belirtilenden farklı olarak 22 gün üzerinden ayni olarak hesaplanacak olan yemek giderini 26 gün üzerinden nakdi olarak hesaplamıştır.

 

            İdarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yaptığı Kartem Temizlik Gıd. İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Dilara Tem. Hizm. Gıd. İnş. Tic. Ltd. Şti. firmalarının ise işçilik maliyetini 102 işçi üzerinden hesapladığı görülmektedir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43. maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. ….” hükmü yer almakta olup anılan Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde ise ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiği öngörülmüş olup 31 inci madde de ise 30 uncu maddeye aykırılığın düzeltme ilanı ile giderilmedikçe ihalenin iptalini gerektirdiği düzenlenmiştir.

 

            Bu şartlarda, ihale dokümanı ve ilan arasında personel sayısına ilişkin farklı düzenlemenin yapıldığı tespit edilmiş olup, yukarıda belirtilen düzenlemelerin işçi sayısının belirlenmesinde çelişki yarattığı, bu durumun tekliflerin sunulmasını ve sağlıklı değerlendirilmesini engellediği anlaşıldığından iddia yerinde görülmüş olup bu aykırılıklar ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “VI- Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün “Firmanın sorumlulukları” başlıklı kısmında “2- Hizmet binalarında yapılan temizlik ve hizmetler sırasında işçiler tarafından verilen zararlardan firma sorumlu olacaktır. Hizmet binalarının her türlü güvenliği bakımından istihdam edilen her temizlik işçisinin fiilinden ve/veya kusurundan firma sorumludur. Firma çalıştırdığı işçilerinin hal ve hareketlerinin işverence beğenilmemesi halinde bu işçileri derhal değiştirilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52. maddesinde,

 

            “A)…Çalıştırılan işçilerin şartnamede belirlenen kılık ve kıyafetlerle ilgili hususlara uyulmadığı tespiti halinde her bir işçi için 50.00 YTL ceza kesilir. Durumun dördüncü günü halinde de idarenin şifai isteği üzerine işçi veya işçilerin görevine son verilir.”

 

            ve B (2) maddesinde,

 

            “Yüklenici İdareye bildirdiği personel isim listesi dışında ve şartnameye muhalif işçi çalıştırması veya değiştirilmesi istenilen işçinin değiştirilmemesinin tespiti halinde kişi başına günlük 150.00 YTL ceza kesilir.”

           

            düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “VI- Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün B kısmı

 

“12- İdarece yazılı olarak değiştirilmesi istenen personel ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin kimliklerini belirten listeyi idareye verecektir.

13- Yüklenici temizlik personelinin sevk ve idaresinden sorumlu 2 adet tecrübeli müdür görevlendirecektir. Bu personelin uygun görülmesi şarttır.

14- Yüklenici tarafından çalıştırılacak temizlik işçileri, 18 yaşından küçük olmayacaktır. Çalıştırılacak işçiler (sağlık, dış görünüm vesaire) idarenin uygun gördüğü işçiler olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.” düzenlemelerini içermektedir.

 

İhale dokümanında yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci maddesinde, idarenin çalıştırılacak personele itiraz hakkı düzenlenmiş ve bu düzenleme kapsamında, “İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.

            Kontrol teşkilatı, uygun olmayan ekipman ve araçların işyerinden uzaklaştırılmasını talep hakkına sahiptir. Yüklenici, söz konusu ekipman ve araçları idare veya kontrol teşkilatınca kabul edilebilir olanlarla değiştirecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

            İdare çalışan personelin kılık kıyafetinin düzgün olmasını, idare binalarında çalışan personelin uygunluğunu, personelin uygunsuz davranmamasını, idare binasında çalışacak personelin kimliğinin bilinmesini temin etmek için idari şartnamede Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci maddesine uygun düzenlemeler yapmıştır. İdarenin “Firmanın sorumlulukları” başlığı altında yer verdiği “hareketlerin beğenilmemesi durumuna” ilişkin düzenleme de bu tür durumların çözümlenmesini temin etmek için yapılmış olup, keyfi uygulama sonucunu doğurmayacağı, dokümanda belirlenen sınırlar dahilinde uygulanabileceği, ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale sözleşme ve şartnamelerine, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde hükümlerin konulmasının yasak olduğunu öngören hükme aykırı bir düzenlemenin yer almadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul