İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2670
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :51
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2670
Şikayetçi:
 Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti., Adnan Yüksel Caddesi No:3/c Etlik / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara PTT Başmüdürlüğü, Sanayi Caddesi No:9 06102 Ulus / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.07.2007 / 21261
Başvuruya konu ihale:
 2007/48878 İKN|li “Personel Servis Taşımacılığı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.15.16.0167/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Personel Servis Taşımacılığı ihalesine ilişkin olarak Kaya  Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.07.2007 tarih ve 21261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2(iki) grup personel taşıma hizmeti ihalesinde, en avantajlı teklifin kendilerine ait olmasına rağmen, teklif mektubunda standart formda (KIK.019.0/H) belirtilen ve 7. maddenin devamı olarak düzenlenmesi gereken 2 (a) dipnotuna yer verilmediğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki idari şartnamenin 22 nci maddesinde belirtilen iş kısımları ile teklif mektubu eki cetveldeki kalemlerin ayni olduğu, birim fiyat teklif cetvelindeki iki kalem içinde öngördükleri teklif bedellerinin ayrı ayrı yazıldığı, teklif mektuplarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63. maddesinde yer alan; gereken zorunlu özelliklerin tamamını ihtiva etmekte olduğu, anılan hükme aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 22 nci maddesi; “Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Aşağıdaki tabloda belirtilen 1. ve 2. Gruplardan her bir grup için ayrı veya her iki grubun tamamı için teklif verilebilecektir. İdare, verilen teklifleri gruplar halinde değerlendirip, gruplar halinde ayrı ayrı ihale etmeye yetkilidir. Bu durumda her bir grup için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli veya isteklilerle ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu ihalede, Yaman Turz. Ser. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Güven Çayır Turz. Taş. ve Otel Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Örnek Tur. Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif mektupları incelendiğinde,  teklif mektuplarında 7 nci maddenin her bir kalem/kısım için ayrı ayrı düzenlenmeyip, her iki kısmın toplamı şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından, teklif mektuplarında 7 nci maddenin her bir kalem/kısım için ayrı ayrı düzenlenmediği gerekçesiyle anılan istekliler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde teklif mektuplarının KİK018.0/H ve KİK019.0/H numaralı standart forma uygun olarak hazırlanmasının teklif mektuplarında bulunması zorunlu husus olarak düzenlenmiştir.

 

            KİK019.0/H numaralı standart formun 7 nci maddesinde;

“İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.”,

 

KİK.019.0/H numaralı standart formun 7 nci maddesinin (2) nolu dipnotunda;

           “a) Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

Kısım/Kalem   : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Kısım/Kalem   : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Kısım/Kalem   : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam           : ......=........ (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”

 

Şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemeye göre; kısmi tekliflere açık olan ihalelerde teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak her bir kısım/kalem hizmet için toplam teklif bedelinin ayrı ayrı rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması gerektiği,

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerinin düzenlendiği ve bu hükme göre, kısmi tekliflere açık ve tekliflerin kalem/kısım bazında değerlendirileceği öngörülen ihalelerde, her bir kalem/kısım için verilen toplam bedelin müstakilen değerlendirileceği dikkate alınarak her bir kalem/kısım için teklif edilen toplam bedelin teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle, ihale komisyonu tarafından anılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul