İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2673
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :54
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2673
Şikayetçi:
 Kent Yapı Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.-İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, İncirli Caddesi Hızalan Sitesi A-1 Blok Nu:17/9 Bakırköy/İSTANBUL(Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ömerağa Mh A. Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok 41028 KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20401
Başvuruya konu ihale:
 2007/38193 İhale Kayıt Numaralı “Gölcük-Karamürsel Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Yapım ve Revizyonu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.14.80.0203/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölcük-Karamürsel Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Yapım ve Revizyonu” ihalesine ilişkin olarak Kent Yapı Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.-İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.07.2007 tarih ve 20401 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları teklifin teklif zarfı içinde özel ortak İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. şti. ait iş deneyim belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif zarflarının açıldığı ilk oturumda bu eksikliğe ilişkin bir tespit yapılmadığı, bahse konu iş deneyim belgesinin teklif zarfı içerisinde bulunduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.3 maddesinde “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

 

            İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, ihaleye iş ortaklığı olarak teklif sunan isteklilerin pilot ortağı ile özel ortağı veya ortakları tarafından yukarda belirtilen kriterleri sağlayan iş deneyim belgelerinin sunulması gerekmektedir.

 

            İhale tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında Kent Yapı Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.-İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığı için ayrılan satırın “iş deneyim belgeleri” sütununun “var” şeklinde doldurulduğu; 06.06.2007 tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında ise aynı sütunun “eksik” şeklinde doldurulduğu tespit edilmiştir. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif sunan başvuru sahibinin pilot ortağı olan Kent Yapı Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin teklif zarfı içerisinde bulunduğu göz önüne alındığında, özel ortak İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin eksikliğinin ilk oturumda fark edilemediği, bu eksikliğin ilk oturum kapatıldıktan sonra tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında fark edilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, ihale komisyonunun teklif zarflarının istekliler huzurunda açılarak isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının  kontrol edildiği; belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edildiği ilk oturumda gerekli özeni göstermediği anlaşılmaktadır. Ancak, özel ortak İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. tarafından sunulması gereken iş deneyim belgesinin eksikliğinin ilk oturumda fark edilmeyerek zarf açma ve belge kontrol tutanağının “iş deneyim belgeleri” sütununun “var” şeklinde doldurulmasının, başvuru sahibinin geçersiz olan teklifinin değerlendirmeye alınmasını gerektirmeyeceği açıktır.

 

            Başvuru sahibinin 22.06.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunda, dilekçeleri ekinde yer alan İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin teklif zarfı içerisinde mevcut olduğunu iddia ettiği; bu şikayet başvurusuna ilişkin idare tarafından verilen 28.06.2007 tarihli cevap yazısında ise teklif zarfı içerisinde özel ortak İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin yer almadığı gerekçesiyle şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen dizi pusulasına bağlanmış ve numaralandırılmış ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, özel ortak İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin ihale dosyası içerisinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, başvuru sahibinin teklifinin, teklif zarfı içerisinde Kent Yapı Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.-İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti. İş Ortaklığında özel ortak konumunda bulunan İlke Planlama Mim. Müh. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin ihale dosyası içerisinde bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

 Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul