İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2674
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :55
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2674
Şikayetçi:
 Evrensel Özel Güvenlik Ltd. Şti., Hafza Sultan Mahallesi Derya Sokak Nu:7 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa İl Özel İdaresi, Nişancıpaşa Mah. Seyfettinbey Cad. Nu:32 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18854
Başvuruya konu ihale:
 2007/59211 İhale Kayıt Numaralı “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze ve Ören Yerleri Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.14.08.0203/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa İl Özel İdaresi’nce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze ve Ören Yerleri Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18854 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin “ihaleye katılmaya ilişkin hususlar” kısmında özel güvenlik şirketi faaliyet belgesine yer verilmemesine karşın, ihaleye sundukları teklifin teklif zarfında özel güvenlik şirketi faaliyet belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılmaya ilişkin hususlar” kısmında, isteklilerin özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunmaları gerektiğine yönelik  bir düzenlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

23.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.1.2.3 maddesinde ise “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:İstekli 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet izin belgesinin aslını veya noter onaylı suretini vermesi zorunludur.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

12.06.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, başvuru sahibinin teklifinin “teklif zarfı içerisinde özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi” bulunmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin 20.06.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin düzenlemeye ihale ilanında yer verildiği ve başvuru sahibinin teklif mektubunda ihale dokümanının içeriğini tamamen okuyup kabul ettiğine dair beyanının bulunduğu gerekçesiyle uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun  “Özel güvenlik şirketleri” başlıklı 5 inci maddesinde, şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunmasının İçişleri Bakanlığının iznine tâbi olduğu, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olmasının ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bir şirketin özel güvenlik hizmeti sunabilmesi için özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi sahibi olmasının  zorunlu olması ve idari şartnamede bahse konu belgenin teklif zarfı içerisinde sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması karşısında, başvuru sahibinin teklifinin, “teklif zarfı içerisinde özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin bulunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul