İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2675
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :56
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2675
Şikayetçi:
 Bil-Soft Bilgisayar Yazılım Elekt. Medk. Sist. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öveçler Mahallesi 6.Cadde No:60/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İrfan Baştuğ Caddesi No:10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19879
Başvuruya konu ihale:
 2007/63310 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.14.56.G014/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi ihalesine ilişkin olarak Bil-soft Bilgisayar Yazılım Elekt. Medk. Sist. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;kesinleşen ihale kararında demo yapamadıkları ve teknik şartname uygunluk belgesindeki  bazı maddelere şartnamenin 11.9 maddesinde belirtilen şekilde uygun cevap vermedikleri gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin demo öncesi kendilerine Sağlık Bakanlığının ilgili genelgesine göre yeterli verileri, tablo yapıları, ilişkileri ve anahtar alanlarla ilgili bilgileri vermedikleri, idareye bilgilerin verilmesi yönünde dilekçe vermelerine rağmen dilekçeye cevap verilmediği, yeterli veri olmaması nedeniyle demo yapamadıkları, idarece ilgili genelgenin uygulanmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İstekliler teknik şartnamenin tüm maddelerinin tek tek, madde madde cevaplandırıldığı “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” vereceklerdir.” düzenlemesi ile,

               Teknik şartnamenin 11.9 maddesinde; “Tekliflere şartnamede belirtilen madde numara sıralarına göre ve madde numarası belirtilip gerekli detaylı açıklamalar yapılarak yanıt verilecektir. Cevaplarda; tamam, okundu vb. kelimeler kullanılmadan her madde için en geç hangi tarihe kadar gereklerinin tamamlanacağını belirlenecektir. Ancak, halen kullanılan tüm fonksiyonlar veri dönüşümü gerçekleştirildikten sonra 72 saat içinde kullanılacak düzeyde olacaktır. Bu kapsamdaki maddelerin cevaplarına  “Bu maddenin gerekleri HBS’ de mevcuttur,aktif (faal) olarak kullanılabilir” gibi ifadeler kullanılarak cevaplandırılacaktır.” düzenlemesi ve,

Aynı şartnamenin 2.1.17 maddesinde; “İhale komisyonunca program demonstrasyonu (DEMO) istenebilir. İstekliler,  bu isteği yerine getirmelidir. Program Demo’sunda şartnamede belirtilen Tüm Modül ve fonksiyonların çalışır olduğu gösterilecektir. Hastanemizde mevcut olan ve veri tabanında bulunan gerçek(hazır)hastane verilerini kullanarak tüm modül fonksiyonlarını gösterecektir. Ancak,  İstekliye veritabanındaki veriler txt, csv, excel, vb. formatlardan veya orijinal veri tabanı formatında sadece veriler (data-only) olacak şekilde, birisiyle verildikten 72 saat sonra gerçek verilerle demo istenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece şikayet üzerine alınan kararda; Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 2006/108 sayılı Genelgesinde yer alan  Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, hastane bilgi sisteminde tutulan veriler Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, İ) ancak Türkçe alan ve tablo adlarına sahip ve anlaşılır tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir.” düzenlemenin ve adı geçen Genelgenin bu ihalede yapılacak program demonstrasyonu (demo) ile ilgisinin bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibi firmanın teknik şartnameye uygunluk belgesinin teknik şartname hükümlerine uygun olmadığı ve anılan firma tarafından demo yapılmadığı belirtilmiştir.

 

            İhale komisyon kararında da, şikayetçi firmanın demo yapmasının istenmesine rağmen yapmadığı ve teknik şartnameye uygunluk beyanında; 4.1.12.1-2-3-4-5-6-7--9-10-11-12-13-14-15, 4.1.13.1-2-3-4-5, 4.1.13.3.1-2-3-4-5-6, 4.1.13.4.4-6-7-8-10-11, 4.1.15.1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16,4.1.18.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 maddelerine teknik şartnamenin 11.9 maddesinde belirtilen şekilde cevap vermediğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            Şikayetçi tarafından kendilerine yukarıda anılan Genelgede belirtilen bilgilerin verilmediği iddia edilmektedir.

 

            Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi firmaya 27.06.2007 tarih ve 14543 sayılı, demo yapılabilmesi için gereken tablo bilgilerinin elden verildiğine ve 72 saat içerisinde demo yapılması gerektiğine ilişkin yazının firma yetkilisine aynı tarihte elden tebliğ edildiği ve 5 sayfadan oluşan tablo bilgilerinin verildiği, şikayetçi firmanın 02.07.2007’de idareye başvurarak Sağlık Bakanlığının yukarıda anılan Genelgesinde belirtilen bilgilerin verilmesi gerektiğinden bahisle talepte bulundukları ve demo yapmadıkları tespit edilmiştir.

 

            Sağlık Bakanlığının bahse konu Genelgesi incelendiğinde; “Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir” düzenlemesinin idarenin de kararında belirttiği gibi demo yapılmasını kapsamadığı, hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımların bir sonraki ihale döneminde kullanım dışı kalması durumu göz önünde bulundurularak idareyle sözleşmesi biten firma ile ihaleyi alan firmanın yazılımlarında yer alan verilerin aktarımı ile ilgili bir düzenleme olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Şikayetçinin teknik şartnameye uygunluk belgesi incelendiğinde; ihale komisyon kararında tespiti yapılan teknik şartname maddelerine dokümana uygun şekilde cevap verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul