İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2676
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :57
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2676
Şikayetçi:
 Bmbsoft Bilg. Yaz. İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Cyberpark Plaza B Blok No:703 Bilkent Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İrfan Baştuğ Caddesi No:10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21075
Başvuruya konu ihale:
 2007/63310 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.15.07.G014/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Bmbsoft Bilg. Yaz. İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.07.2007 tarih ve 21075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece şartnamede demo istendiği, idarece demo uygulamasının rekabeti bozucu şekilde uygulandığı, demodan 72 saat önce firmalara data teslimi yapılmasının öngörüldüğü, ancak her firmaya dataların aynı anda teslim edilmeyerek idarece yanlı davranıldığı, üzerinde ihale kalan firmaya 72 saatten önce data teslimi yapılmasına rağmen daha sonra yapılmış gibi gösterildiği ve bu firmanın demoya çağrıldığını gösteren bir yazının kendilerine verilmiş olmasına rağmen demonun nasıl yapıldığına dair bir belgenin bulunmadığı, itiraza verilen cevapta demonun belli bir program dahilinde yapıldığının belirtilmesine rağmen bu konuda şartnamede objektif bir düzenleme bulunmadığı, yaklaşık maliyetin üzerinde olan 4 tekliften sadece ikisinden demo istenmesinin çelişkili uygulamaya örnek olduğu, kendilerinin şartnameye uygun olarak demoyu gerçekleştirdikleri, demo için gerekli datanın bütün firmalara aynı tarihte teslim edilerek ve sürenin aynı anda başlatılarak objektiflik sağlanabileceği halde bunun yerine bazı firmalara 2-3 gün sonra teslim edilmiş gibi gösterildiği, 

 

2) İdarenin daha önce bünyesindeki derneği vasıtası ile 01.08.2010’a kadar kendileri ile sözleşmesi bulunmasına rağmen sözleşmeyi feshetmeksizin doğrudan teminle ve ardından da bu ihaleye çıkarak hizmet almak istemesinin idarenin  maliyetlerini ciddi olarak artırdığı, idarenin şikayet üzerine aldığı karar içerisinde ivedilik ve kamu yararı gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karara da yer verdiği, idarenin ivedilik için öne sürdüğü gerekçelerin idarece daha önceden biliniyor olmasının gerektiği, devam eden bir sözleşmesi olan idarenin temel ilkeleri ihlal ettiği, idareye kendileri tarafından hizmet verilirken üzerinde ihale kalan firmadan doğrudan teminle hizmet almaya başlamasının haksız şartlara yol açtığı

 

3) İdarece yaklaşık maliyet tespit edilirken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dikkate alınmadığı, sürenin üç yıl olması nedeniyle maliyeti etkileyecek unsurların doğru tespit edilemediği, destekleyici bilgilerin dosyada mevcut bulunmadığı halde 13 firma doküman almasına rağmen 8 firmanın katıldığı ve bunların tekliflerinin 340.922,60 YTL ile 1.620.000,00 YTL arasında değiştiği, bu verilerden yaklaşık maliyetin hatalı tespit edildiğinin anlaşılabileceği, rekabetin ihlal edildiği,

 

4) İhale kararında en uygun teklif olarak kabul edilen firmanın teknik şartname maddelerine (2.2.5-2.2.6-2.2.7-2.4.11-2.4.13-2.4.15-2.4.17-3.2.7-3.2.19-3.2.24) göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği dikkate alınmaksızın anılan firmanın bu işlemleri yerine getirmiş gibi karar verdiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin 2.1.17 maddesinde; “İhale komisyonunca program demonstrasyonu (DEMO) istenebilir. İstekliler,  bu isteği yerine getirmelidir. Program Demo’sunda şartnamede belirtilen Tüm Modül ve fonksiyonların çalışır olduğu gösterilecektir. Hastanemizde mevcut olan ve veri tabanında bulunan gerçek(hazır)hastane verilerini kullanarak tüm modül fonksiyonlarını gösterecektir. Ancak,  İstekliye veritabanındaki veriler txt, csv, excel, vb. formatlardan veya orijinal veri tabanı formatında sadece veriler (data-only) olacak şekilde, birisiyle verildikten 72 saat sonra gerçek verilerle demo istenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            İdarece şikayet üzerine alınan kararda; üzerinde ihale kalan firmaya demo verilerinin 29.06.2007’de teslim edildiği 72 saat içinde dokümanda istenen şekilde demonstrasyonu gerçekleştirdiği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm XIII/C bendinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdarece demonstrasyona ilişkin yapılan işlemler incelendiğinde; idarenin yaklaşık maliyetin altında olan üç teklif sahibinden ve yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte yaklaşık maliyete en yakın iki teklif sahibinden demonstrasyon talep ettiği, bu firmalardan üzerinde ihale kalan firma ile şikayetçi firmanın demonstrasyonu şartnameye uygun olarak gerçekleştirdikleri ve yeterli görüldükleri, diğer üç firmadan daha önceden belirlenen tarih ve saatte gelen olmaması nedeniyle demo yapılamadığı ve bu durumun tutanak altına alındığı tespit edilmiştir.

 

İdarece yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması konusunda yukarıda anılan Tebliğ gereğince takdir yetkisi bulunması nedeniyle yaklaşık maliyete en yakın ve üzerinde bulunan iki tekliften önce demo istenmesi ve daha düşük geçerli teklif sahibi bulunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve bunun çelişkili bir uygulama olmadığı, aksine yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif kalmadığı takdirde yaklaşık maliyete yakın ve üzerinde olan teklif veren istekli üzerine ihalenin bırakılma ihtimali olduğu, bu nedenle idarece bu konuda takdir kullanılmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Dokümana uygun olarak demo yapan firmalara, demo sırasında teknik şartnamenin aynı maddelerinin uygulaması yaptırılarak eşit muamale yapıldığı, şikayetçinin 30.06.2007 tarihinde program demonstrasyonunu gerçekleştirdiği, 30.06.2007 tarih ve saat 17.00 itibarıyla yeterli görüldüğüne dair idarece  tutanak  düzenlendiği, şikayetçinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiş olup, iddia yerinde bulunmamıştır.

                       

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hastane Çalışanları Hasta Sağlığı Koruma ve Spor Kulübü Derneğinin idareye hitaben yazdığı yazıda; BMB Soft firması ile 01.08.2005’te Bilgi Yönetim Sistemi Programı hizmet sözleşmesi yaptıkları ancak 31.12.2006’dan itibaren dernek gelirlerinin yeterli olmaması nedeniyle anılan firmaya ödeme yapamayacaklarının belirtildiği anlaşılmıştır. Anılan hizmetin devam edemeyeceği bu yazıdan anlaşıldığından idarece ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır. İddialarda belirtilen ve iki özel hukuk tüzel kişisi arasında imzalanmış bulunan bu sözleşmenin ve hukuki sonuçlarının Kurumumuzca incelenmesi, hem tarafının idare olmaması hem de idarenin ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olmasından dolayı söz konusu incelemenin yerindelik denetimine girmesi nedeniyle mümkün bulunmamaktadır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 nci maddesinde; “Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.” Düzenlemesi ile,

 

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde; “Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

 

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm XIII/C bendinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Şikayetçinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdarece tespit edilen yaklaşık maliyete ilişkin tespit tutanağı incelendiğinde; 7 firmadan şartname bilgileri verilerek fiyat istendiği, bu firmalardan dördünün aylık hizmet bedeli olarak fiyat bildirdiği, idarenin bu fiyatlarla birlikte başka bir idarenin bir önceki yıl fiyatlarını güncelleyerek bu veriler çerçevesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a) bendine göre aritmetik ortalamada sapmalara yol açan fiyatları dikkate almaksızın yaklaşık maliyetini anılan Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak tespit ettiği anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle,

 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul