İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2677
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :58
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2677
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic AŞ, Atatürk Caddesi No:380 K.7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İrfan Baştuğ Caddesi No:10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.07.2007 / 20900
Başvuruya konu ihale:
 2007/63310 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.15.01.G014/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş’nin 11.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.07.2007 tarih ve 20900 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle diğer iki firma ile birlikte değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri değerlendirme dışı bırakacağına yönelik bir düzenlemenin mevzuatta yer almadığı, idarece değerlendirme yapılırken piyasa fiyatlarının dikkate alınmadığı ve yaklaşık maliyet hesabında değerlendirilmeyen hususlar bulunduğu, personel maliyeti ile birlikte teknik şartnamede tarif edilen işin 36 ay süreyle üzerinde ihale bırakılan  firmanın teklif bedeli ile yapılmasının mümkün olmadığı, anılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu,  

 

            2) Teknik şartnamenin kullanıcı arayüzleri ve ekran tasarımlarına ilişkin düzenlemesinin  bir veya iki firmayı tarif edercesine rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 nci maddesinde; “Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.” Düzenlemesi ile,

 

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde; “Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” Düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölüm XIII/C bendinde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Şikayetçinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdarece tespit edilen yaklaşık maliyete ilişkin tespit tutanağı incelendiğinde; 7 firmadan fiyat istendiği, 4 firmanın aylık hizmet bedeli olarak fiyat bildirdiği, idarenin bu fiyatlarla birlikte başka bir idarenin bir önceki yıl fiyatlarını güncelleyerek bu veriler çerçevesinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a) bendine göre aritmetik ortalamada sapmalara yol açan fiyatları dikkate almaksızın yaklaşık maliyetini tespit ettiği anlaşılmıştır.

 

İdarece, şikayetçinin başvurusu uygun bulunmadığından idarenin yukarıda anılan Tebliğ düzenlemesine göre yaklaşık maliyetini zımnen yeniden değerlendirdiğinin kabulü gerektiği, idarenin yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasında takdir hakkı bulunduğu, zaten şikayetçinin teklifinin de en yüksek fiyat teklifi olduğu, ihalede geçerli daha düşük teklif sahibi bulunduğu ve yaklaşık maliyet için yeterli araştırma yapılmış olduğu anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Üzerinde ihale kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddiası incelendiğinde;

 

            Teknik şartnamenin 7.8 maddesinde; “Personelin tüm özlük hakları (SSK, emeklilik, hastalık, izin, vs.) Yüklenici’ye aittir.” düzenlemesi ile,

              Aynı şartnamenin 7.1 maddesinde; “Yüklenici’nin proje yöneticisi 1(bir) personel, sistem analisti, veri tabanı tasarımcısı, ağ işletim uzmanı olarak en az 1(bir) personel  ve HBS konusunda tecrübe sahibi en az 4(dört) personel olmak üzere toplam 6(altı)personeli sözleşme süresince hastanede bulunduracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

              Ancak ihale konusu işin ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı da dikkate alınarak üzerinde ihale kalan firmanın teklifi ile yaklaşık maliyet verileri 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü çerçevesinde birlikte değerlendirildiğinde idarece aşırı düşük sorgulaması yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I-A-2 bendinde; “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayetçinin 12.06.2007’de doküman satın almasına rağmen dokümana ilişkin olan bu iddiasına, ihaleye teklif verdikten sonra 11.07.2007 tarihli başvurusunda yer verdiğinden bu iddia yönünden ehliyeti bulunmamaktadır. Bu çerçevede, iddianın soyut nitelikte olması(hangi firmayı ne şekilde tarif ettiğine ilişkin bilgi verilmemiş) nedeniyle  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen kabul koşulları oluşmadığından bu iddia yönünden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul