İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2678
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :59
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2678
Şikayetçi:
 Ny Sos Hiz Ltd Şti, Aşağı Öveçler 8. Cad. No:40/5 Dikmen Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İrfan Baştuğ Caddesi No:10 Dışkapı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21389
Başvuruya konu ihale:
 2007/63310 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.15.21.G014/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı Alımı ve İşletilmesi Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Ny Sos Hiz Ltd Şti’nin 29.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007 tarih ve 21389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdarece teknik şartnameye uygunluk belgesi istenmesinin, teklif mektubunda doküman hükümlerinin tamamen incelenip okunduğu ve bütün koşullarıyla kabul edildiği beyanı ile çelişki oluşturduğu,

 

2) İhalenin götürü bedel teklif üzerinden yapılması nedeniyle idari şartnamenin 51 inci maddesinin boş bırakılması gerekirken iş artışı ve iş eksilişi düzenlemesine yer verildiği, idarenin bu düzenlemenin sehven yapıldığını belirttiği, sehven de olsa bu hükmün isteklileri bağlayıcı ve mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamede çalışacak personel sayısı belirtilmiş olmasına rağmen idari şartnamenin 26.5 maddesinde yer verilmesi gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının dokümanda belirtilmediği, personel giderlerinin yükleniciye ait olduğunun teknik şartnamede belirtilmesine rağmen idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlıklı maddesinde bu giderlere yer verilmediği,

 

4) Personelin 7 gün 24 saat çalışacağı belirtildiğinden idarece resmi, dini bayram ile yılbaşı günleri için idarece düzenleme yapılması gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” 7.3.2 maddesinde; “İstekliler teknik şartnamenin tüm maddelerinin tek tek, madde madde cevaplandırıldığı “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı ekinde verilen götürü bedel teklif mektubunda; “İdarenizce _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı] işine ait ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” ifadesi yer almaktadır.

 

İdarece teknik şartnameye uygunluk beyanı istenmesinin teklif mektubunda yer alan beyan ile paralel olarak ayrıntılı teknik şartname hükümlerinin sağlanabilmesi açısından bir taahhütname niteliği taşıdığı anlaşılmış olup, işin teknik özelliğinin önem arz etmesi nedeniyle idarece değerlendirme aşamasında tüm özellikler yönünden açıkça taahhütname istenmesinin teklif mektubundaki beyanla çelişmediği ve teklif verilmesini engelleyici özellikte bir düzenleme olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.  düzenlemesi,

 

 Aynı şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde;

51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükmü gereği, mal veya hizmet alımlarında iş artışı veya eksilişi yapılabilmesi için ihaleye birim fiyat teklif alınmak suretiyle çıkılması gerekmektedir.

Şikayete konu ihalenin götürü bedel alınmak suretiyle ihale edildiği, idari şartnamenin yukarıda anılan maddesinde de, iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

İdarece şikayet üzerine alınan kararda, ihalenin götürü bedel üzerinden yapıldığının hem ilandan hem de şartnameden anlaşılabildiği, idari şartnamenin 51 inci maddesinin boş bırakılması gerekirken bu düzenlemeye sehven yer verildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

İdarece götürü bedel teklif alınan ihalede iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi mevzuata aykırı olmakla birlikte idarece bu düzenlemeye sehven yer verildiğinin belirtilmiş ve idarenin iradesinin açıkça şikayet üzerine alınan kararda ifade edilmiş olduğu, götürü bedel teklif alınan ihalede Kanun gereği anılan düzenlemenin uygulama alanı bulamayacağı dikkate alındığında, bu aykırılığın tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına ve ihalenin esasına  etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            26.1  KDV hariç tüm giderler (Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince  yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ) isteklilerce teklif edilen fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye  ayrıca ödenir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Teknik şartnamenin 7.1 maddesinde;Yüklenicinin proje yöneticisi 1(bir) personel, sistem analisti, veri tabanı tasarımcısı, ağ işletim uzmanı olarak en az 1(bir) personel  ve HBS konusunda tecrübe sahibi en az 4(dört) personel olmak üzere toplam 6(altı)personeli sözleşme süresince hastanede bulunduracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirtilmediği, resmi, dini bayram ve yılbaşı günü için yapılacak çalışma yönünden düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı Birinci Bölüm/XIII/G/6 Bendinde;Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Aynı Tebliğin Birinci Bölüm/XIII/H/b bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

              Anılan düzenlemeye göre veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet türü olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

 

             Ancak, şikayete konu ihalenin teknik şartnamesi incelendiğinde; işin konusunun “hastane bilgi sistemi uygulamasına yönelik ihtiyaç duyulan verilerin hazırlanması, veri tabanına girilmesi, işlenmesi, raporlandırılması, faturaların düzenlenmesi, hasta randevularının verilmesi, personel, tahakkuk (maaş ve performans hesapları v.b.)hastane hizmetlerinin verilmesi için; HBS yazılımı satın alınması ile mevcut sunucu işletim sistemi ve veri tabanı yönetim sistemi’nin HBS ile uyumlu kurulumu, yönetilmesi, bakım- onarımı için 6 (Altı) personel ile destek hizmetleri” olduğu, işin maliyetinin personel maliyetinden ziyade yazılım alımına dayandığı, istenilen personelin  otomasyon işletim sistemi için değil, sistemin kurulumu, bakım ve onarımı için teknik destek düzeyinde istendiği, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda da, işin konusunun ağırlıklı personel çalıştırılmasına dayalı kısmının bir başka hizmetin konusu olduğu, bu bağlamda çalışacak personelin daha önce de yapıldığı gibi “veri hazırlama ve kontrol işletmenliği” adı altında başka bir hizmet ihalesi olarak yapıldığı ve hizmet verdiğinin belirtildiği tespit edilmiş olup, bu çerçevede şikayet konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Anılan Tebliğ hükmü ve idari şartname düzenlemesi dikkate alındığında, personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı olmaması nedeniyle iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının şartnamede belirtilmemesinin ve resmi, dini bayram ve yılbaşı günü için yapılacak çalışma günleri ve bu günlerde çalışacak personel sayısının belirlenmemesi yönünde düzenleme yapılmamasının bu ihalede sağlıklı teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca doküman bir bütün olarak kabul edildiğinden çalışacak personelin sadece teknik şartnamede belirtilmiş olmasının ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer almamasının teklif verilmesini etkilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.  hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 7.2 maddesinde; “Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarla ilgili olarak; personel sayısı, bilgi işlem deneyimi, Firma’daki ortalama çalışma süresi, veri tabanı yönetim sistemi deneyimleri, yazılım dilleri ve yazılım projeleri hakkında hazırlayacakları tabloyu tekliflerine eklemelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare şikayet üzerinde aldığı kararda; teknik şartnamenin 7.1 maddesinde istenilen personelin teknik destek sağlayacak personel olduğu ve anahtar teknik personel ile ilgili olarak bir düzenleme yapılmadığı, ayrıca isteklilerden personel çalıştırıldığına dair belge veya taahhütname istenmediği belirtilmiştir.

 

İdari ve teknik şartnamenin incelenmesinde, idarece istenen personelin anahtar teknik personel olarak belirlenmediği ve personel çalıştırıldığına dair belge veya taahhütname istenmediği, teknik şartnamenin 7.2 maddesinde istenen belgenin personel sayısının ve deneyim bilgisini de içeren tablo olduğu, herhangi bir taahhütname ya da tevsik edici belge istenmediği tespit edilmiş olup, anılan düzenlemenin teklif verilmesini engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul