İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2680
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :61
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2680
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kötekli Kampusü S Blok 48170 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.07.2007 / 19301
Başvuruya konu ihale:
 2007/49154 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 08.14.27.0177/2007-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.07.2007 tarih ve 19301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İşyeri sigortalama sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenecekse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerekirken idarenin bu düzenlemeyi eksik yaptığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde ilaçlama hizmetinin yapılacağı hususuna yer verilmesine karşılık, söz konusu işin nasıl gerçekleşeceği konusunda açıklım bulmadığı, bu hususun idari şartnamede teklif fiyata dahil edilecek kalemler arasında gösterilmediği, ilaçlama işine ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği ve bu eksikliklerin tekliflerin verilmesinde kendilerini tereddüte düşürdüğü,

 

            3) Teknik Şartnamenin “Temizlikte Kullanılacak Malzemeler” başlıklı 2 nci maddesinde “Diğer muhtelif temizlik malzemeleri (Toz Vim, Klorak Cif vb.)” düzenlemesine yer verildiği, anılan düzenlemenin ucu açık olduğundan ve belirli olmadığından tekliflerin hazırlanmasında isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu,

 

            4) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56.1 maddesinde “…firma…idarenin gösterdiği katlara tuvalet kağıdı ve kağıt havlu koyacaktır. El sabunu ile koku giderici tablet firma tarafından karşılanacak….” düzenlemesinin yer aldığı, ancak belirtilen sarf malzemelerinin “Temizlikte Kullanılacak Malzemeler” listesinde yer almadığından belirtilen malzemelere teklif fiyata dahil olup olmadığının anlaşılamadığı, ayrıca malzemelerin miktarlarına yer verilmemesinin isteklileri tereddüte sevkedeceği,

 

            5) İdari Şarnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “…Temizlik yapılacak güzergahın uzunluğu yaklaşık 10 km olup günde bir kez olmak üzere haftada 4 gün, 5 ayda 22 hafta olup 22x5=110 gün olmak üzere hesaplanacak yol süpürme makinesinin mazot gideri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesindeki hesaplamanın hatalı yapıldığı, toplam günün 88 olması gerektiği, bu hatanın teklifleri etkileyeceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Götürü Bedel Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi boş bırakılmış ve bu maddeye ilişkin dipnotta bu kısmın nasıl doldurulacağı belirtilmiştir. Söz konusu dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Dipnotta belirtildiği üzere Götürü Bedel Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine göre düzenlenecektir.        

Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde;

           “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.

Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir.

Sözleşmesinde istenilmiş olması halinde, sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi zorunludur.

Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

Sigorta poliçelerinde belirlenen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için yüklenici idareden bir istekte bulunamaz.

Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, bu süreci düzenleyen madde hükümleri de göz önünde tutularak sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç (3) ayı geçemez.” hükmü yer almaktadır.

İdare Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesine Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 1 ve 3 üncü paragraflarını aynen yazmış fakat aynı maddenin 4 üncü fıkrasında belirtildiği şekilde sigorta türünü belirlememiştir. Ancak madde metninde geçen “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü” ifadesinden  anlaşılacağı üzere idare sigorta zorunluluğu koyduğu takdirde sigorta türünü belirlemek  durumundadır. İdarenin şikayete cevap yazısından da anlaşılacağı üzere, ihalede herhangi bir sigorta talep edilmediğinden sözleşme tasarısındaki düzenleme mevzuata aykırı görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde; “İlaçlama, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecek, yüklenici Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda kendisi tarafından, bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise anılan izin belgesine sahip olan alt yüklenicilere yaptırabilecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari Şartnamenin “Alt Yükleniciler” başlıklı 18 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” ifadesi yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin I. Bölüm VIII.M. maddesinde “İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde Teknik Şartnamede belirtilen temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan malzeme giderleri teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılmıştır. Teknik Şartnamede yer alan ilaçlama giderlerinin de bu kapsamda teklif fiyata dahil edildiği ve yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olduğu anlaşıldığından idarenin yapmış olduğu düzenleme mevzuata aykırı görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Temizlikte Kullanılacak Malzemeler” başlıklı 2 nci maddesinde çeşitli temizlik malzemeleri ve bu malzemelerin miktarları belirtildikten sonra “Diğer muhtelif temizlik malzemeleri(toz vim, klorak, cif vb)” ifadesi yer almış ve bu malzemelerin miktarları belirtilmemiştir. İhale konusu iş genel temizlik işi olup fiyata etkili olabilecek tüm temizlik malzemelerinin miktarları da dokümanda belirtilmelidir. Her ne kadar idare toz vim, klorak, cif vb maddelerin WC temizleme ürünlerinden olduğunu belirtilse de Teknik Şartnamede “Diğer muhtelif temizlik malzemeleri (toz vim, klorak, cif vb)” ifadesinin ayrı bir başlık altında düzenlenmesi idarenin bu yöndeki ifadesini desteklememektedir.

 

İdarenin bazı temizlik malzemesi kalemlerinin miktarlarını belirtmemesi, istekli olabileceklerin tekliflerini hazırlarken tereddüte düşmelerine sebep olacak nitelikte görülmüştür.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 56.1 inci maddesinde “…Firma tuvaletleri sürekli kontrol edecek, İdarenin gösterdiği katlara tuvalet kağıdı ve kağıt havlu koyacaktır. El sabunu (sıvı veya normal) ile koku giderici tablet firma tarafından karşılanacak ve eksiksiz olarak tuvaletlerde bulundurulacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

 

            Maddede yer alan ürünlerin miktarları belirtilmediğinden yapılan düzenlemenin tekliflerin hazırlanması aşamasında istekli olabilecekleri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

 

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde “Teknik Şartnamenin 1/f maddesinde yer alan Vakumlu Yol Süpürme makinesinde kullanılacak akaryakıt gideri teklif edilen fiyata dahil edilecektir. Temizlik yapılacak güzergahın uzunluğu yaklaşık 10 km olup, günde bir kez olmak üzere haftada 4 gün, 5 ayda 22 hafta olup (22 x 5 =) 110 gün olmak üzere hesaplanacak Yol Süpürme makinesinin mazot gideri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Çalışılacak hafta sayısı toplam 22 hafta olup, haftada 4 gün çalışma yapılacağı belirtildiğinden toplam çalışma gün sayısı hafta sayısının (22) bir haftada çalışılacak gün sayısına   (4) çarpımı sonucu (22 x 4= 88) bulunması gerekirken idarenin yaptığı hesabın yanlış olduğu tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul