İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2681
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :62
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2681
Şikayetçi:
 Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti, Ataç 1 Sokak Nu:20/6 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi Nu: 2 06101 Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19683
Başvuruya konu ihale:
 2007/34139 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.14.48.0177/2007-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zara  Güv.  Hizm.  Ltd. Şti’nin 09.07.2007 tarih ve 19683 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

  Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 18.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, iş kaleminin adı, birimi ve miktarının doldurulmadığı bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik Şartnamenin 10 uncu maddesinin 8 inci bendinde yer alan ekipmanın teklif fiyata dahil kabul edilmesinin, tekliflerin aşırı düşük sorgulaması sırasında bu giderin ayrı bir iş kalemi olarak değerlendirilmesine sebebiyet verecek olmasından dolayı Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

            3) İş kıyafetlerine ilişkin olarak ihale dokümanında kıyafetlerin niteliklerine ilişkin herhangi bir kritere yer verilmediği söz konusu hususun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

            4) Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinde yer alan “Özel güvenlik görevlilerinin doğum, ölüm ve yıllık izin, raporlu olma gibi nedenlerle eksilmeleri halinde eksik eleman yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacaktır.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) Tip İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin başlama tarihinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 18.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları   düzenlenmiş olup,incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                                          Kurul Üyesi                                 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul