İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2682
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :63
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2682
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş, Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Bahçelievler Mah. Karataş Yolu Üzeri 31440 Kırıkhan/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20643
Başvuruya konu ihale:
 2007/65463 İhale Kayıt Numaralı “Malzemede Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.14.95.0168/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nca 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemede Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş’nin 06.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20643 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yapılan düzenlemenin yüklenici açısından telafisi güç zararlarla karşılaşılmasına sebebiyet vereceği, idareye bu doğrultuda yapılan başvurunun idarece ihaleye teklif sunmadıklarından dolayı ret edildiği, adı geçen ihalenin dokümanındaki düzenlemelerin Kamu İhale Mevzuatına aykırı olmasından dolayı ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            Kırıkhan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü tarafından 28.06.2007 tarihinde yapılan Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri” alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini,her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Buna karşılık Teknik Şartnamenin “İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı” başlıklı 1 inci maddesinde de; “Kırıkhan YİBO pansiyon öğrencilerinin üç öğün yemeğinin; gıda maddelerinin sağlanması istekliye ait olmak üzere pişirme, dağıtım ve sonrası bulaşık yıkama hizmetlerini kapsamaktadır.Yemeklerin tamamı Kırıkhan YİBO mutfağında hazırlanarak pişirilecektir.550 öğrenciye üç öğün ekteki aylık yemek listesindeki yemek çeşitleri verilecektir.Belirlenen yemek adetleri tahmini olup öğrenci adedinde meydana gelecek eksilme ve artmadan dolayı yemek adedi okul idaresi tarafından belirlenen rakam olacaktır.(Günlük çıkacak yemek adedi listeye göre tespit edilecektir.) Her gün belirtilen net rakamın %5 fazlası yüklenici tarafından karşılanacaktır…Yukarıda belirtilen miktarlar öğrenci devamına ve diğer olabilecek durumlara göre değişiklik gösterebilir.Öğrencilerin artması durumunda yüklenici, verdiği teklif şartlarına bağlı kalacaktır.İhale yukarıda belirtilen yemeğin malzeme dahil yapımı,dağıtımı ve servis sonrası tüm işleri kapsamaktadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Yine İdari Şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler,İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde iş artışı ve eksilişine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 27 nolu dipnotunda birim fiyat teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde iş artışı, eksilişi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeye yer verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

            Bu itibarla idarece birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede iş artışı ve eksilişine ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmasının yanı sıra, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yapılan yemek adetlerinin artması veya azalması şeklinde yapılan düzenlemenin iş artışı ve eksilişini ifade ettiği ve dolayısıyla idari şartnamenin 51 nci maddesinde buna imkan verildiği anlaşıldığından, yukarıda belirtilen teknik şartname maddesindeki düzenleme isteklileri tereddüde düşürecek ve sağlıklı teklif verilmesini engelleyecek nitelikte görülmemiştir.

 

            Diğer taraftan incelenen ihalede dört firmanın ihale dokümanı satın aldığı, üç firmanın teklif verdiği, teklif veren firmalardan Azim Temizlik Yemek Ltd.Şti.’nin zarf kapağında imzasının olmaması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, diğer iki firmanın teklifinin geçerli olduğu ve ihalenin ekonomik açıdan avantajlı fiyat teklifi sunan Gürsu Gıda Ltd.Şti.’nin üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul