İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2684
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :65
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2684
Şikayetçi:
 Yılkay İnşaat Taah. Tic. ve Toplu Temz. Ltd. Şti. Vekili Av.İsmail Civelek-av.İbrahim Yayla, İzmir-2.Cadde No:57/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı Çek.2.İşhanı Kat:2 No:54 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19473
Başvuruya konu ihale:
 2007/52077 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Bakım 99 Kişi,Malzemeli Temizlik 47 Kişi ve Malzemesiz Danışma ve Yönlendirme 5 Kişi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.14.38.0168/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 13.06.2007 tarihinde  ile yapılan “Malzemeli Bakım 99 Kişi, Malzemeli Temizlik 47 Kişi ve Malzemesiz Danışma ve Yönlendirme 5 Kişi ihalesine ilişkin olarak Yılkay İnşaat Taah. Tic. ve Toplu Temz. Ltd. Şti. Vekili Av.İsmail Civelek-av.İbrahim Yayla’nın 26.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak Akrep Grup Tem. İlaç Big. Mak. Yemek San. Tic. Şti.’nin teklifinin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise Yılkay İnşaat Taahhüt Tic. ve Toplu Temizlik Ltd. Şti.’nin teklifinin belirlendiği, kesinleşen ihale kararından önce yapılan aşırı düşük sorgulaması neticesinde verilen cevapların gerekli kriterleri karşılamadığı, buna rağmen şirketlerinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirilmesinin Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

           

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu işe ait olan İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğü-Bremen Mızıkacıları Çocuk Yuvasında çalışacak olan her bir personele 1 aylık (26 gün) yol ücreti olarak günlük brüt 3,48YTL; İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Dostluk Çocuk Yuvası Müdürlüğü,Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü,İzzet Şükrü Enez Toplum Merkez Müdürlüğünde Çalışacak olan her bir personele l aylık (26 gün) yol ücreti olarak günlük brüt 2,51 YTL. ile İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Brem en Mızıkacıları Çocuk Yuvasında.Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü,Dostluk Çocuk Yuvası Müdürlüğü,Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü İzzet Şükrü Enez Toplum Merkezi Müdürlüğünde çalışacak olan her, bir personele 1. aylık (26 gün) yemek ücreti olarak günlük brüt 2,90 YTL ücret ödeneceği bordroda gösterilecektir.

          

Yüklenici Firma Çalıştırdığı personeli giydirecektir. Bakım,Temizlik ve Danışma ve Yönlendirme Hizmeti her bir personeli giyimi için (İş Önlüğü, pantolon, Terlik) teklif fiyata dahil olup, yüklenici tarafından karşılanacaktır.Bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personelin çocuk, yaşlı ve özürlü bakımı konuşundu eğitim almış (meslek yüksek okulu, kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü vb.) olması durumunda bu elemanların geçerliliği Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kuruluşlarınca tasdik edilmiş sertifika sahibi olanlardan İlkokul ve ilköğretim Mezunu olan fara brüt asgari ücretin %20 fazlası, Lise ve Dengi Okul Mezunu olanları brüt asgari ücretin %30 fazlası ödenecektir. 9 günlük Resmi- Dini Bayramlarda Çalıştırılacak toplam Personel Sayısı;Temizlik Hizmeti için: 162 kişi. Bakım Hizmeti (%20 artışlı) için :145 kişi, Bakım Hizmeti (%30 artışlı) için : 212 kişi, Danışma ve Yönlendirme Hizmeti için: 18 Kişi çalıştırılacaktır.

 

            Teknik Şartnamenin 5. maddesinin 3. bendinde İl Müdürlüğü ve Kuruluşlara ait ayrı ayrı belirtilen Temizlik ve bakımda kullanılması zorunlu olan 1 aylık Temizlik ve Bakım Malzeme miktarları belirtilmiş olup ihale süresince 6 aylık miktar bedeli teklif fiyata dahildir.” ,

           

26.4 üncü maddesinde; “Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” ve

            

26.5 inci maddesinde de; “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim oranları;
             Bakım Hizmeti,

             Temizlik Hizmeti,

             Danışma ve Yönlendirme Hizmeti Sigorta Prim Oranları %2´dir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; ihalede onbir firmanın ihale dokümanı satın aldığı, beş isteklinin ihaleye katıldığı, idarece yaklaşık maliyet göz önünde bulundurulduğunda beş isteklinin teklif fiyatlarının değerlendirilmesi sonucunda iki firmadan teklif fiyatlarının bileşenleri hususunda açıklama istendiği, bu firmaların aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş oldukları cevapların idarece ele alınması sonucunda ise aşırı düşük teklif sınırı altında kalan Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş. firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin diğer en avantajlı teklifi veren Akrep Grup Tem. İlaç San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan iki firmanın teklif bileşenlerine ilişkin yapmış oldukları maliyet açıklamalarının incelenmesinde;

 

            Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş. firmasının ihale dokümanında maliyet bileşeni olarak belirlenen giyim ve temizlik malzemesine ilişkin proforma faturaları ibraz ettiği ve teklif fiyatının ise toplamda asgari maliyetin üzerinde olduğu,

 

Ancak idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemeye karşılık “Hizmet Alımlarında Asgari Ücret Değişiklikleri” başlıklı Kamu İhale Kurumu Duyurusunda yer alan; “Hizmet Alımlarına ilişkin fiyat farkı kararnamesinin 8 inci maddesinde; İhale (son teklif verme) tarihi itibariyle geçerli asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. 2007 yılında ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olmak üzere 2 ayrı asgari ücret belirlenmiştir. Bu çerçevede ihale tarihi 01.01.2007 tarihinden sonra olan ,ihalelerde; 1- Fiyat farkı verilecek ise 01.01.2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecek ve değerlendirme yapılacak, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişiklikleri (01.07.2007 tarihindeki dahil) fiyat farkı olarak hesaplanacaktır. 2-Fiyat farkı verilmeyecek ise ilk 6 ay için 01.01.2007 tarihinde geçerli asgari ücret, ikinci altı ay için ise 01.07.2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir.” şeklindeki hüküm gereği teklifin 01.07.2007 tarihinde geçerli asgari ücret miktarı olan 585 YTL üzerinden değil 01.01.2007 tarihinde geçerli olan 562,50 YTL üzerinden verildiği, firma karının ise 10,61 YTL olduğu ve bu miktarın aradaki işçilik maliyet farkını karşılamaya yeterli olmadığı,

 

 anlaşılmış olup, bu itibarla da adı geçen firmanın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu,

 

            Akrep Grup Tem. İlaç San. Tic. Ltd. Şti’nin ihale dokümanında maliyet bileşeni olarak belirlenen kalemlere ilişkin proforma faturaları ibraz ettiği ve teklif fiyatının ise asgari maliyetin üzerinde olduğu, bu itibarla da teklifinin idarece kabul edilmesi ve en avantajlı teklif olmasından dolayı ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakılması kararının yerinde olduğu,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesinde; “Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

           

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmü ve asgari işçilik maliyeti tutarı doğrultusunda en düşük teklifi sunan bulunan Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş firmasının teklif fiyatının yeterli bulunmadığı ve daha sonraki en avantajlı teklifte bulunan ve ihale üzerinde bırakılan Akrep Grup Tem. İlaç San. Tic. Ltd. Şti’nin teklifinin yeterli olduğu anlaşıldığından, idarece ilk firmanın değerlendirme dışı bırakılıp ikinci firmanın teklifinin kabul edilmesi mevzuata uygun bulunmuştur.

    

 

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul