İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2685
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :66
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2685
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön Lojistik Kargo Nak. Araç. Kir. Kur. Hizm. Res. Konak ve Akar. Serv. San. ve Tic. A. Ş., Küçükbalıklı Mah. Şanlı Cad. Şimşek Sokak Nu 25 16250 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediye Başkanlığı Güllerpınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. Nu:58 07400 Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18291
Başvuruya konu ihale:
 2007/40043 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Memurlarına Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.13.69.0203/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alanya Belediyesi’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Belediye Memurlarına Öğle Yemeği Verilmesi ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön Lojistik Kargo Nak. Araç. Kir. Kur. Hizm. Res. Konak ve Akar. Serv. San. ve Tic. A. Ş.’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları teklifin “Bir restaurantın Cikcilli Belediye hudutları içerisinde bulunduğu, 2 adet restaurantın ise belediyemize sundukları 07.05.2007 tarihli dilekçelerinde adı geçen firma ile anlaşmalı oldukları ancak kurumsal anlamda ticari faaliyette bulunmadıklarını beyan ettikleri” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa bazı restaurantların belediye sınırları dışında bulunabileceği ihtimaline karşılık ihale dokümanında istenilen sayıdan daha fazla sayıda restaurant ile yapılmış sözleşme sundukları, ayrıca ihale sonrasında anlaşmalı restaurantlardan bazılarının faaliyetlerine son vermelerinin her zaman mümkün olduğu, kuponlu yemek sisteminin de bu nedenle tercih edildiği, restaurant sayısı nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanında, ihalenin adı “Öğle yemeği verilme hizmeti (19.404 öğün)” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Belediye memurlarına öğle yemeği verilmesi”, fiziki miktar ve türü “137 adet memura 7 ay süreyle öğle yemeği verilmesi” düzenlemesi,

 

7.4 maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler: biletli, kartlı veya çekli sistem ile yemek hizmeti işidir.” düzenlemesi,

 

Diğer hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde “İhaleye katılacak firmalar Alanya belediye sınırları içerisinde en az yirmi (20) adet restaurantla anlaşmalı olduğunu yaptığı sözleşme ve ekinde sözleşmeye esas yapmış oldukları ödemeleri tevsik edici ödendi belgelerini ihale anında ihale komisyonuna teklif zarfları içinde sunmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde “Bir memur için alınacak günlük yemek miktarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

a) Etli yemek (o gün çıkartılacak yemeklerden bir tanesi)

b) Çorba ve tahıl yemeği (pilav. Makarna, bulgur pilavı v.b.)

c) Salata, yoğurt ve cacık

d) Tatlı, komposto veya mevsimine göre meyve

e) Sınırsız ekmek ve su verilecektir.” düzenlemesi,

 

7 nci maddesinde, “Belediyemiz memurlarının derecelerine göre 2007 yılı öğle yemeği katkı payı listesi aşağıya çıkarılmıştır.

 

Derece      Günlük Katkı Payları        Memur Sayısı    Gün Sayısı      Tutarı

  1                    1,68                                 6          X           147   =       1.481,76  YTL

  1                    1,32                                 23        X         147   =         4.462,92   YTL

  4                    1,10                                 27        X           147  =        4.365,90   YTL

 12                   0,68                                 76        X           147  =        7.596,96   YTL

 

Memur öğle yemeği katkı payı belediyemiz tarafından ödenmeyecek olup müteahhit firma tarafından ilgili memurdan tahsil edilecektir. (Liste belediyemizce verilecektir.)” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde: Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.”  hükmüne yer verilmiş ve hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı, Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

İdari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden ihale konusu hizmet alımının çalışanlara para temsili araçlar sağlanarak yemek ihtiyaçlarının dışarıdan karşılanması olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Bu durumda,  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Kanuna tabi Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımının para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul