İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2687
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :68
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2687
Şikayetçi:
 Star Har. İmar Plan. İnş. Taah. Ltd Şti. - Kent Yapı Plan. Mim. Müh. İnş. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Gürpınar Kavşağı Kardeşkent 1 Sitesi B 2 Blok D 5 Büyükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Alibey Mah. Ali Çetinkaya Cad. No: 87/1 Silivri/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18775
Başvuruya konu ihale:
 2007/37253 İhale Kayıt Numaralı “Uygulama İmar Planı, Sayısal Halihazır Harita, İmar Uygulaması ve Yol Projesi Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.07.2007 tarih ve 08.14.01.0201/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Uygulama İmar Planı, Sayısal Halihazır Harita, İmar Uygulaması ve Yol Projesi Yapılması ihalesine ilişkin olarak Star Har. İmar Plan. İnş. Taah. Ltd Şti. - Kent Yapı Plan. Mim. Müh. İnş. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

30.07.2007 tarih ve 08.14.01.0201/2007-38E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personele ilişkin istenilen belgelerden, proje mühendislerinin ihale konusu iş veya benzer işlere uygun işlerdeki deneyimini tevsik eden belgelerin ihale teklif dosyalarında bulunmasına rağmen değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde,

“Aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellik

1

Proje müdürü

Harita mühendisi

5 yıl deneyimli

1

Proje plancısı

Şehir plancısı veya imar

planı yapmaya yetkili mimar

5 yıl deneyimli

1

Proje mühendisi

İnşaat mühendisi

5 yıl deneyimli

1

Proje mühendisi

Harita mühendisi

5 yıl deneyimli

1

Ekonomist

İktisat, işletme, maliye

5 yıl deneyimli

4

Tekniker/Teknisyen

Harita teknikeri/Harita teknisyeni

3 yıl deneyimli

            Proje müdürünün, ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun işlerde fiili olarak yönetici yada mühendis pozisyonunda çalışmış olması, bunu tevsik eden belgeleri sunması gerekir.

            Proje plancısının, ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun işlerde fiili olarak çalışmış olması, 100.000 nüfuslu kentte imar planı yapacak karne sahibi olması, bunu tevsik eden belgeleri sunması,

            Proje mühendisinin, ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun işlerde fiili olarak çalışmış olması, bunu tevsik eden belgeleri sunması gerekir.

           

            Harita teknikeri/teknisyen: Üniversitelerin 2 yıllık Harita-Kadastro, Jeodezi-Fotogrametri, veya eşdeğer bölümleri veya Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak ya da özel ve kamu sektöründe tescile konu harita, imar uygulamaları, halihazır harita yapımı vb. işlerde teknisyen ünvanı ile çalışmış olduğunu belgelemek (sigorta dökümü, kurum ihalelerine bildirilen liste vb.)

            İstekli, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek anahtar teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri (diploma, özgeçmiş, meslek odası üye kayıt belgelerini) ibraz edeceklerdir.

            İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir…

            Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

            …” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.3.1. maddesinin (a) bendinde, “Aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen Anahtar Teknik Personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması,ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması zorunludur.” şeklinde düzenleme yapılmış ve anahtar teknik personelin deneyim süresi ile mesleki niteliğine ilişkin aşağıdaki tabloya yer verilmiştir.

Adet

Pozisyonu

Meslek Unvanı

Deneyim süresi

1

Proje müdürü

Harita mühendisi

5 yıl deneyimli

1

Proje plancısı

Şehir plancısı veya imar

planı yapmaya yetkili mimar

5 yıl deneyimli

1

Proje mühendisi

İnşaat mühendisi

5 yıl deneyimli

1

Ekonomist

İktisat, işletme, maliye

5 yıl deneyimli

4

Tekniker/Teknisyen

Harita teknikeri/Harita teknisyeni

3 yıl deneyimli

           

            İdarenin 25.05.2007 tarih ve 2512 sayılı yazısında, başvuru sahibi tarafından proje müdürü ve proje mühendisinin fiili olarak çalışmış olduğunu tevsik eden belgelerin sunulmadığı belirtilmiş ve eksikliklerin tamamlanması istenilmiş, başvuru sahibinin 01.06.2007 tarihli dilekçesinde proje müdürünün firmalarında 19 yıldır şirket müdürü olarak yönetici pozisyonunda çalıştığı, buna ilişkin oda kayıt belgesi ile imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesinin dosyalarında mevcut olduğu, proje mühendislerine ilişkin olarak ise oda kayıt belgelerinin sunulduğu ve bu belgelerin tecrübe ve nitelikleri tevsik ettiği için ayrıca bir belge sunulmadığı belirtilmiştir.

 

            İhale komisyonunun 05.06.2007 tarihli kararı ile başvuru sahibi Star Har. İmar Plan. İnş. Taah. Ltd Şti. - Kent Yapı Plan. Mim. Müh. İnş. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin, anahtar teknik personelin benzer işlerde fiilen çalıştığını tevsik eden belgelerin sunulmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.                

 

İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personele ilişkin bazı sosyal güvenlik kurumu belgeleri, diploma ve meslek odası üye kayıt belgelerinin sunulduğu, ancak bunların yanında anılan personelin proje bazında ihale konusu iş veya benzer işlerde fiili olarak çalışmış olduğunu tevsik eden idarelerden alınmış resmi yazı veya kişi adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi gibi belgelerin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde,

             “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, söz konusu ihalede anahtar teknik personele ilişkin düzenleme yapılırken, ilgilinin asgari beş yıl deneyimli mühendis, şehir plancısı veya mimar olmasının yeterli olacağı, ayrıca belirli bir süre benzer işte çalışma ve buna ilişkin belgeleri sunma koşullarının aranmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan anahtar teknik personele ilişkin düzenlemenin mevzuata uygunluk arz etmediği anlaşılmakla birlikte; başvuru sahibinin teklif mektubunda ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiğine dair beyanda bulunduğu ve süresi içerisinde ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmadığı dikkate alındığında, anahtar teknik personelin proje bazında ihale konusu iş veya benzer işlerde fiili olarak çalışmış olduğunu tevsik eden idarelerden alınmış resmi yazı veya kişi adına düzenlenmiş iş deneyimine ilişkin belgeleri sunmayan başvuru sahibinin teklifinin ihale dokümanına göre değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adı “Uygulama imar planı, sayısal halihazır harita, imar uygulaması, yol projesi hazırlanması işi” olarak belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde “Benzer iş olarak, tek sözleşmede olmak üzere Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre İmar Uygulaması, Sayısal Halihazır Harita, Yol Projesi Yapımı hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder” şeklinde tanımlanmış,

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan hükümlerden de anlaşılacağı üzere benzer işlerin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması gerekmektedir. İdarece belirlenen benzer iş tanımının ihale konusu iş ile aynı tanımlandığı anlaşılmış olup, benzer iş tanımına yönelik yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunda teklif bedeli yazıyla “yediyüzotuzdokuz” olarak yazılmış, rakamla ise “739.000YTL” ibaresine yer verilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında teklif bedelinin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği belirtilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunun mevzuatta öngörülen usule uygun olarak düzenlenmediği ve bu durumda söz konusu isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

3) İdarenin 25.05.2007 tarih ve 2512 sayılı yazısı ile, başvuru sahibinden proje müdürü ve proje mühendisinin fiili olarak çalışmış olduğunu tevsik eden belgelerin; Himtek Müh. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’den proje müdürü, proje mühendisi ve proje plancısının fiili olarak çalışmış olduğunu tevsik eden belgeler ve proje plancısının imar planı yapacak karne sahibi olduğuna dair belgenin tamamlanması istenilmiş olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/L numaralı maddesinde, “İdarelerce Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlığı altında yer alan “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.” hükmü gereğince, ihale dokümanında istenilen ve sunulmayan belgelerin tamamlatılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

4) İhale ilanının 4.3.1. maddesinde ihale konusu iş kapsamında sekiz adet anahtar teknik personel öngörülmüş olup, idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde ihale ilanında belirtilen sekiz adet anahtar teknik personele ilaveten bir adet harita mühendisinin de anahtar teknik personel olarak  öngörüldüğü ve bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul