İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2689
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :72
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2689
Şikayetçi:
 Çağrı Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgut Özal Bulvarı İskitler Caddesi No:72/4 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20180
Başvuruya konu ihale:
 2007/45851 İKN|li Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı Personel Taşıma Hizmeti
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 08.14.76.0158/2007-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığınca 04.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2007 tarihli işlemi ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.07.2007 tarih ve 20180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

  Başvuru dilekçesinde özetle; Tip idari şartnamenin 7.1.c.2 nci maddesinde istenilen, şirket yönetimini gösteren Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesinin imza sirküleri ekinde sunulması ve üzerinde müstenidattır, tek başına kullanılamaz ibaresinin bulunması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığından bahisle, bu gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 7.1.c maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında;        

            c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.”ni sunmaları istenilmiştir.

 

Başvuru sahibi, bu düzenleme uyarınca tüzel kişiliğin ortaklarını gösteren belge olarak 30.12.2004 tarih ve 6209 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 uncu sayfasını sunmuştur.  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri olarak Ankara 23. Noterliğinden 16 Ocak 2007 tarih ve 00771 numara onaylı imza sirkülerini sunmuştur. Tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge olarak ise, imza sirkülerine dayanak olan 11.12.2001 tarih ve 5443 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 156 ve 157 nci sayfalarının yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar, idare ayrıca şikayet başvurusuna verildiği cevapta, sözkonusu tüzel kişiliğin yönetimdeki görevliyi belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin 156 ve 157 nci sayfalarının okunaklı olmadığını belirtmekte ise de, bu sayfalarda yer alan 04.12.2001 tarih ve 16 sayılı karar metnine imza sirkülerinde de yer verildiği ve  tüzel kişiliğin yönetimdeki görevliyi belirten kişinin kim olduğunun belli olduğu ve teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin bu kişi tarafından imzalandığının görüldüğü, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi web sitesinden ve başvuru sahibinin teklifi kapsamında tüzel kişiliğin ortaklarını gösteren belge olarak sunduğu 30.12.2004 tarih ve 6209 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden, 11.12.2001 tarih ve 5443 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden sonraki ilk değişikliğin de 30.12.2004 tarih ve 6209 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı ve bu değişiklikten tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlinin değişmediği, bunun şirketin sermayesinin artırımına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, idarece gönderilen ihale işlem dosyası ile başvuru dilekçesi ve eklerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, bu sorunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde yer alan;

 

 “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü uyarınca giderilmesi mümkün bulunduğundan başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında kamu yararına ve anılan mevzuat hükmüne uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2-Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul