İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2690
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :73
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2690
Şikayetçi:
 Can Özel Güv. Hizm. Alarm Sis. ve Eğit. Ltd. Şti. Orhaniye Mah. Hürriyet Cad. Kahyaoğlu İşhanı No:11 K.3 MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 İçmeler Belediye Başkanlığı Atatürk Cad. No:18 48720 İçmeler Marmaris/ MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18539
Başvuruya konu ihale:
 2007/60966 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.13.87.G012/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İçmeler Belediye Başkanlığınca  Pazarlık Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Can Özel Güv. Hizm.  Alarm Sis. ve Eğit. Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.06.2007 tarih ve 18539 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşlük olduğu, idareye yapmış oldukları şikayet başvurusunun reddedildiği, ihale edilen işin tanımının özel teknik şartnamede belirtilmediği, ayrıca işin tanımı ile ilgili iki kalem teklif birim fiyatı belirlendiği, diğer kalemlerin belirlenmediği, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmet Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre işin yerine getirilmesi sırasında kullanılması zorunlu teçhizatlardan jop, kelepçe, el detektörü, düdük ve düdük bağı, gece çalışma esnasında Özel Güvenlik ibaresi yazılı reflektif yeleğin personele giydirilmesinin mecburi tutulduğu, ihale dokümanında bu teçhizatların idare tarafından mı yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağının belli olmadığı, yüklenici tarafından karşılanması isteniliyorsa teknik şartnamede birim fiyat teklif cetvelinde ayrıca bir kalem iş olarak belirlenmediği, mali sorumluluk sigortası risk oranı ve sosyal sigortalar personel sigortası risk oranının belirtilmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

                 İdari şartnamenin “Teklif fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 23 üncü maddesinde;

 

“23.1.İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

23.2.(23.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

23.3. Ayrıca, özel güvenlik personeli olarak çalıştırılacak personele asgari ücretin % 15 fazlası verilecektir ve teklif fiyata dahildir.

23.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi ile,

                

                 İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; “ihale konusu hizmetin adı: Güvenlik hizmeti alımı, (fiziki) miktarı ve türü: 62 kişi” düzenlemesi ile,

 

                 İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 54 üncü maddesinde; “54.1.Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanır.

54.2.İşin süresi 31.12.2007 tarihinde sona erecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

                

                 Teknik şartnamenin;

 

                 “İşin konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Belediyemiz sınırları içinde iskele ve sahilde vatandaşların ve beldemize gelen turistlerin güvenliğinin alınması; iskelede ve sahilde bulunan demirbaş, aydınlatma direkleri, oturma grupları, iskeleye gelen teknelerin yanaşması, trafiğin düzenlenmesini kötü niyetlilere karşı, sabotaj, yangın ve doğal afetlere karşı yasalar çerçevesinde ve hukuk kuralları içerisinde koruma ve güvenlik hizmetlerini ihale dokümanında belirtilen hükümler çerçevesinde ifasını kapsar. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen hükümler çerçevesinde resmi kolluk kuvvetlerinin görev ve yetki alanı dışındaki ön güvenlik tedbir alınmasını idarece konulan kuralların ve tedbirlerin alınması hizmeti alınacaktır.” düzenlemesi ile,

                 “Yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1.İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmadan önce çalıştıracağı personelin özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmak ve belgelerini işverene ibraz etmek zorundadır.

6.2.Güvenlik personeli üzerinde giyecek olduğu kıyafet ve teçhizatları temin etmek zorundadır.

6.3.Yüklenici; şartname konusu işin yapılması için bu özel ve idari teknik şartnamede vasıfları belirtilen personeli çalıştıracaktır. Yeterli olmadığı takdirde personelin arttırılmasını istenebilecektir. Özel güvenlik olarak çalışan personel haftada bir gün izin kullanacaktır. Bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma yapılacaktır. Bu çalışma karşılığı ücret yüklenici tarafından personele 4758 sayılı kanunun 47. maddesi hükümlerine göre ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                 Yaklaşık maliyet “1-Güvenlik personeli çalış.(silahsız), miktarı 62 kişi, birim fiyatı 1.155,67 tutarı 71.713,54, 2-Özel güvenlik mali sigortası(yıllık) 10 kişi, birim fiyatı 37,13, tutarı 37,30, toplam 72.084,84 olarak hesaplandığı, isteklilere verilen teklif birim fiyat cetvelindeki kalemlerinde aynı olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı bölümün (b) Hizmet Alımı İhalelerinde alt başlıklı bölümünde;

 

          “……………………………Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” düzenlemesi ile,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başılıklı bölümün G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bölümünde;

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

3-  Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.

6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır. 

7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.      

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.   

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.    

12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

14- İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

          16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                    Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceğinden ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceğinden idarece bu konuda bir düzenleme yapılmaması hususunda başvuru sahibinin iddiası yerinde olmamakla birlikte, idarece sigorta risk prim oranının belirlenmediği, asgari işçilik maliyetine ilişkin hesaplama yapılmadığı, 4 firmadan 1 güvenlik görevlisinin 1 aylık ücretinin ve 1 güvenlik görevlisinin 1 yıllık özel güvenlik mali sorumluluk sigorta tutarının bildirilmesinin istenildiği, firmalardan alınan rakamların ortalaması alınarak 62 kişinin 1 aylık asgari işçilik maliyetinin hesaplandığı aynı şekilde 10 kişinin özel güvenlik mali sorumluluk sigorta tutarının yıllık olarak verilen rakamların ortalamasının alındığı ve idarece 62 kişinin bir aylık asgari işçilik maliyeti ve 10 kişinin 1 yıllık özel güvenlik mali sorumluluk sigorta tutarının toplanarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı, isteklilere verilen teklif birim fiyat cetvelinde aynı kalemlere yer verildiği, idari şartnamede 62 güvenlik görevlisinin çalışacağı belirtildiği halde 10 kişi için 1 yıllık özel güvenlik mali sorumluluk sigorta tutarının istenildiği, idarece işin süresinin ay veya gün olarak dokümana yazılmadığı, bayram ve resmi tatillerde de çalışacağı belirtildiği halde buna ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı,  idarece yapılan bu düzenleme ile asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinin mümkün olmadığı, idarenin bile yaklaşık maliyetini yanlış hesaplamışken isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin yapılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

       4734 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin (c) bendinde;

       Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabileceği belirtilmektedir.

             Söz konusu ihalenin Pazarlık Usulü ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (c) bendine göre yapıldığı, idarenin söz konusu usulde ihaleye çıkmak içi savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması gibi bir gerekçe göstermediği gibi, söz konusu ihalede böyle bir durumun da olmadığı, bu nedenle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul