İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2691
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :74
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2691
Şikayetçi:
 Tamer Endüstriyel Ltd Şti, İzmir Caddesi Nu:36/6 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Vekaletler Caddesi Nu:6 06573 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.07.2007 / 21363
Başvuruya konu ihale:
 2006/141628 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 08.15.20.0097/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Tamer Endüstriyel Ltd Şti’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.07.2007 tarih ve 21363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 06.06.2007 tarih ve 06 sayılı düzeltici işlem kararının ve ihale komisyon kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

02.08.2007 tarih ve 08.15.20.0097/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başbakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 15.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunca 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1244 sayı ile;

 

“1) İdarenin 15.01.2007 tarih ve 01 sayılı düzeltici işlem kararının ve bu karar neticesinde alınan 17.01.2007 tarih ve 02 sayılı ihale komisyon kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği,

 

Sözkonusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtıkları davada Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 11.07.2007 gün ve E:2007/2905 sayılı kararında; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekirken düzeltici işlem belirlenmesi yönündeki  Kamu İhale Kurulu kararında hukuka ve mevzuata uygunluk olmadığı gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği bildirilerek,

 

Mahkeme kararı neticesinde ihalenin geçerli teklifler üzerinden yeniden değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma olarak ihalenin firmaları üzerinde bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Kurulunun 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1244 sayılı kararında özetle firmaların ihaleye sundukları iş deneyim belgelerinin iptali ile gerçek tutarları içeren iş deneyim belgelerinin temin edilerek ihale dosyasına konulması ve tekliflerin buna göre değerlendirilmesi gerektiği yönündeki gerekçeler doğrultusunda;

 

“1) İdarenin 15.01.2007 tarih ve 01 sayılı düzeltici işlem kararının ve bu karar neticesinde alınan 17.01.2007 tarih ve 02 sayılı ihale komisyon kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine”

 

Karar verilmiştir.

 

Tamer Endüstriyel Proje ve Uyg. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1244 tarihli kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava neticesinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 11.07.2007 gün ve E:2007/2905 sayılı kararında;

           

“………

 

Davaya konu ihalenin İdari Şartnamesinde, mesleki ve teknik yeterliğin tespiti amacıyla isteklilerin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait iş deneyim belgesini vermeleri istenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Başbakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca Genel Temizlik işinin 15.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, İdarenin 15.01.2007 tarih ve 01 sayılı düzeltici işlem kararı ve bu karar doğrultusunda alınan 17.01.2007 tarih ve 02 sayılı ihale komisyon kararı ile; ihaleye teklif veren isteklilerden Cerit Güvenlik ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti.’nin yeterliğe ilişkin belge olarak sunduğu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden aldığı, 20.07.2006 tarih ve 5849 sayılı İş Bitirme belgesinin, belge tutarı 1.499.850,00 YTL olması gerekirken, 1.603.722,00 YTL şeklinde düzenlendiği, belgenin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği ve gerçek değerleri içermediği tespit edilerek sözkonusu şirketin iş deneyim belgesi ile yanıltıcı bilgi ve/veya belge verdiğinden ve idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesine istinaden sunmuş olduğu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin yönetimi ve temsili belirtilmediğinden, idari şartnamenin 10. maddesinin (h) bendi gereğince ihale dışı bırakılması üzerine, sözkonusu şirketin bahsolunan belgelerde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı iddialarıyla yaptığı şikayet başvurusunun, Başbakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 21.2.2007/03 tarih ve sayılı kararı ile reddi üzerine davalı Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda; şirketin ihale dosyasında sunduğu iş deneyim belgesinin iptaline karar verildiği, ancak bu durumun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle ihaleyi yapan idare tarafından gerçek belge tutarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş iş deneyim belgesinin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilerek ihale dosyasına konulması ve tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek; idarenin 15.1.2007 tarih ve 1 sayılı düzeltici işlem kararının ve bu karar neticesinde alınan 17.1.2007 tarih ve 2 sayılı ihale komisyon kararının iptali ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesi yolundaki 09.04.2007 gün ve 2007/UH.Z-1244 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının alındığı, davacı şirket tarafından da davaya konu Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Anılan yasal düzenlemelerde, idarelerce istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya belge verdiği tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı öngörülmüş olup, isteklilerce sunulan ve yanıltıcı bilgiler içeren belgelerin; istekli tarafından değil de başka bir idare tarafından gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmiş olmasının, adına belge düzenlenen isteklilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, bu durumun verdikleri belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumlu bulunan istekliler hakkında yasada öngörülen yaptırımların uygulanmasını engellemeyeceği kuşkusuzdur.

Davaya konu ihaleye istekli olarak katılan Cerit Güvenlik ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti. tarafından ihale esnasında sunulan iş deneyim belgesinde herhangi bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı, ancak, şirketin ihale dosyasına sunmuş olduğu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden aldığı 20.07.2006 gün ve 5849 sayılı iş deneyim belgesinin gerçek tutarının 1.499.850,00 YTL olması gerekirken, mevzuata aykırı bir şekilde 1.603.722,00 YTL olarak düzenlenmek suretiyle gerçek değerinden fazla gösterildiğinin ve yanıltıcı bilgiler içermekte olduğunun tespit edilmiş olmasının karşısında, ihaleyi yapan idare tarafından Cerit Güvenlik ve Sosyal Hiz. Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu durumda, idarenin 15.01.2007 tarih ve 01 sayılı düzeltici işlem kararı ile bu karar neticesinde alınan 17.01.2007 tarih ve 02 sayılı ihale komisyon kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmaması karşısında, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekirken, düzeltici işlem olarak belirlenmesi yolundaki Kamu İhale Kurulu kararında hukuka ve mevzuata uygunluk görülmemiştir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan mahkeme kararı uyarınca Kamu İhale Kurulunun 30.07.2007 tarih ve 2007/MK-88 sayılı kararı ile;

 

“1) Kamu İhale Kurulunun 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1244 sayılı Kararının

İptaline,

 

            2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına”,

 

Karar verilmiştir.

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 11.07.2007 gün ve E:2007/2905 sayılı kararı neticesinde alınan 30.07.2007 tarih ve 2007/MK-88 sayılı kararı ile Kamu İhale Kurulunun 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1244 sayılı Kararının iptaline karar verildiğinden, başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kurulun daha önce almış olduğu 30.07.2007 tarih ve 2007/MK-88 sayılı karardan dolayı, başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul