İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2693
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :76
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2693
Şikayetçi:
 Savan Yemek San. Tic. Ltd Şti, Av.Burcu Cılız Kızılırmak Sokak 13/8 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. 8 Cağaloğlu/Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.07.2007 / 20517
Başvuruya konu ihale:
 2007/11664 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Yakası Mamul Yemek Pişirilmesi,Servisi,Servis Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.14.87.0168/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 19.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anadolu Yakası Mamul Yemek Pişirilmesi, Servisi, Servis Sonrası Temizlik ve Bulaşık Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Savan Yemek San. Tic. Ltd Şti’nin 05.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.07.2007 tarih ve 20517 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarenin kendilerini eleme gerekçesinde belirtmiş olduğu başvuru sahibinin tevsik için sunduğu Kırkpınar Mağazaları-Cevat Kırkpınar ile yapmış oldukları sözleşmede sözleşmeyi imzalayan firmanın unvanının yazılmadığı, sadece müdürün adının yer aldığı, bu hususun TTK.’nın 544. maddesine aykırı olduğu gerekçesinin kendilerini ihaleden elemek için uydurulmuş hukuk dışı bir gerekçe olduğu, idarenin ikinci gerekçesi ile ilgili olarak da ihale dosyalarında sunmuş oldukları iş bitirme belgesinin özel sektöre ait iş bitirme belgesi olduğu, kamu ile ilgisinin bulunmadığı, özel sektöre ait iş bitirme belgesi ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin istediği tüm belgelerin ihale dosyasında sunulduğu, idarenin yukarıda belirtilen ret gerekçelerinin Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

           

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İşe ait idari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde , sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği,idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere ,tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istendiğine dair düzenleme yapılmıştır.

           

4734 sayılı Kamu İhale kanununu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Birinci Bölümünde "iş deneyim belgesi" isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesi olarak tanımlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi" başlıklı 56 ncı maddesinde; "Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alman işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70´ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarım karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

        Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin "İş deneyim belgesinin düzenlenmesi" başlıklı 53 üncü maddesinde; "Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir" hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin "İş Deneyimi Belgeleri" başlıklı B bölümünde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgelerinin iş sahibi tarafından düzenleneceği belirtilmiş, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği, bu hizmetlere ait iş deneyiminin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler esas alınarak ihale komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin
yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri,iş deneyimini tevsik için;

 

"Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini, Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısı" sunacaklardır. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

 

Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70´ inin,

Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrıca ibraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

 

Buna göre; İhaleye katılan isteklilerden Savan Yemek Sanayi Tic.Ltd.Şti.’ne ait teklif dosyasının incelenmesi sonucunda, adı geçen istekli tarafından mesleki ve teknik yeterliğini tevsik için iş deneyim belgesi olarak kendileri ile Kırkpınar Mağazaları Gıda San.ve İmalat firması  arasında 10.08.2005 tarihinde akdedilen sözleşme sunulmuştur.

 

İdarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesinde; iş deneyimini tevsik için sunulan Kırkpınar Mağaz-Cevat Kırkpınar firması ile yapılan sözleşmede Türk Ticaret Kanunu’nun 544.maddesinde yer alan “Şirket namına yapılacak yazılı beyanlarda,şirketin unvanı ile beraber müdürlerin kendi imzalarının da bulunması lazımdır.” hükmüne aykırı olarak sözleşmede Reis Yemek fabrikasının unvanının yer almaması ile kamuya taahhüt edilen işlerde alt yüklenici varsa idarenin onay yazısının sunulması gerekmesine rağmen bu belgenin dosya içeriğinde bulunmaması sebeplerinden dolayı teklifin kabul edilmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasının tarafımızca incelenmesinde; iş deneyimi yerine özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin sözleşme, sözleşme konusu işe esas faturalar ve işyeri bildirgelerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibince sunulan sözleşmede ise firma adına Orhan Kırkpınar isimli kişinin adı ve imzası var olmakla birlikte, şirket adına Kırkpınar Mağaz-Cevat Kırkpınar olarak şirket kaşesi ile birlikte imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.

 

30.03.2005 tarih ve 6271 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Reis Yemek Sanayi Tic.Ltd.Şti.’nin kurucularından birinin Orhan Kırkpınar olduğu, Orhan Kırkpınar ve diğer kurucu ortak olan Osman Kırkpınar’ın aynı zamanda şirket müdürü unvanına sahip bulundukları, adı geçen kişilerin şirket unvanı adı altında vaaz edecekleri münferit imzaları ile şirketi her sahada temsil ve ilzam edecekleri karar bağlanmıştır.

 

19.04.2006 tarih ve 6538 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Reis Yemek Sanayi Tic.Ltd.Şti’nin ortaklarının hisselerinin Volkan Savan ve Duhan Çelebi’ye devredildiği ve yine  02.05.2006 tarih ve 6547 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de şirketin yeni unvanının incelenen ihalede başvuru sahibi olan Savan Yemek Sanayi Tic.Ltd.Şti. olarak değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında iş deneyimine esas sözleşmenin imzalandığı tarihte Reis Yemek Sanayi Tic.Ltd.Şti.’nin varolduğu ve sözleşmenin kurucularından biri ve imza yetkisine haiz şirket müdürü unvanına sahip olan Orhan Kırkpınar tarafından imzalandığı, sözleşmede her ne kadar firma kaşesinin olmasının gerekmesine rağmen olmamasının eksiklik olduğu anlaşılmış olsa da bu eksikliğin şekle ilişkin olduğu, kaldı ki bu eksikliğin aslında işin yaptırıldığı şirket açısından önemli olduğu, söz konusu hususun Kırkpınar Mağaz-Cevat Kırkpınar firmasında kabulde bir sıkıntı yaratmadığı, ayrıca sözleşmenin ekinde yer alan faturalar ve işyeri bildirgelerinden işin yapılıp tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan idarece iş deneyimine esas özel sektöre taahhüt edilen işe ilişkin sunulan sözleşmenin tarafı olan Kırkpınar Mağazaları Gıda San.ve İmalat firmasına bir yazı ile sözleşmeye esas işin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi sunulmuş olup, söz konusu şirketin cevabında  Reis Yemek San.Ltd.Şti.’nin 10.08.2005 tarihli yazılı sözleşmeye dayalı yemek işini yaptığı kabul edilmiştir.

 

Bundan başka idarece başvuru sahibinin iş deneyiminin kabul edilmemesi gerekçesi olan kamuya taahhüt edilen işlerde alt yüklenici varsa idarenin onay yazısının sunulması gerekmesine rağmen bu belgenin dosya içeriğinde bulunmaması hususunda ise; söz konusu sözleşmenin “Sözleşme Konusu ve Kapsamı” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Şirket’in yapımını üstlendiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar terminal ve mütemmimleri inşaatında  çalışacak idari personeli ile şantiyede çalışacak işçi personeline günde üç öğün (sabah kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği) istenildiğinde özel sipariş ve paket yemek hizmetinin verilmesi işidir..” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Konuya ilişkin olarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan "Alt yükleniciler" başlıklı 18 inci maddesinde;

 

"4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale dışı bırakılması gerekenler, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. İdareler, isin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde  işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, işin nevi itibariyle idarece izin verilen kısımlarım yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, idarenin onayına sunar." hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükmü ile Kamu İhale Genel Tebliğinin "İş Deneyimi Belgeleri" başlıklı B bölümünde yer alan kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısının sunulacağına ilişkin düzenlemenin başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşme açısından geçerli olamayacağı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinden biri olarak kabul edilmesi de  mümkün görülmemiştir.

 

Zira idarece belirtilen sebebin alt yüklenicilik sözleşmeleri için söz konusu olduğu, ancak başvuru sahibinin sunmuş olduğu sözleşmede sözleşmenin tarafı şirketin kamuya ait inşaat yapım işini üstlendiği, çalıştıracağı personel ile işçilere ait yemek işini de Reis Yemek Sanayine yaptırdığı ve dolayısıyla sunulan sözleşmenin alt yüklenicilik sözleşmesi olmadığı tespit edildiğinden, söz konusu işin kamuya taahhüt edilen iş kapsamında değerlendirilmeyeceği ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca idarece aranan onay yazısının da söz konusu iş için mümkün ve gerekli olmadığı anlaşılmış olup, bu itibarla idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Kaldı ki başvuru sahibi tarafından iş deneyimine esas sözleşmede belirtilen işin yapıldığı, gerek sözleşme ekinde sunulan faturalar ve işyeri bildirgeleri ve gerekse muhatap şirketin kabulünden anlaşılmış olup, ayrıca söz konusu sözleşmede yazılı miktarın idari şartnamede yer alan iş deneyim belgesi oranını sağladığı tespit edilmiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait ilanın “İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler” başlıklı 4 üncü maddesinin 4.1.2.3 üncü bendinde; “..İstanbul ili sınırları içersinde yemekhanenin bulunduğuna dair açılış ruhsatı aslı ya da noter tastikli fotokopileri veya hizmetin ifası süresince İstanbul ili sınırları içerisinde öğün sayısı ile orantılı bir yemekhane ile yapılan noter tastikli kira sözleşmesinin teklif ekinde verilmesi zorunludur.” şeklinde düzenleme bulunmakta olup, aynı düzenlemeye idari şartnamenin  7.1.m/3’üncü maddesinde de  yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihale ilanının 07.05.2007 tarihinde yayımlandığı tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasından idarece yukarıda belirtilen ilan maddesine ilişkin olarak 17.05.2007 tarihinde düzeltme ilanı yayımlandığı ve anılan maddede istenen yemekhane ile yapılan noter tasdikli kira sözleşmesine ve açılış  ruhsatına ilişkin olarak taahhütname verilmesi gerektiği şeklinde değişiklik yapılmıştır.

 

Düzeltme ilanı ile ilanda yer alan söz konusu maddenin değiştirildiği görülmüş olmakla birlikte idari şartnamede de yer alan iddia konusu hususun değiştirilmiş olduğuna dair ihale işlem dosyası içerisinde zeyilnameye rastlanılmamıştır.

 

Kaldı ki başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta da  bu konuda düzeltme ilanının yapıldığı belirtilmiş olmakla birlikte zeyilnameden bahsedilmemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII. Kısım “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı C. Bendinde;

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

 

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

 

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tebliğ hükmü uyarınca idari şartnamede yemekhane ile yapılan noter tastikli kira sözleşmesine ve açılış ruhsatının teklifle birlikte verileceğine ilişkin düzenlemenin ilanda da yer aldığı, ancak bu husustaki yanlışlığın ilanın yayımlanması takip eden on gün içinde düzeltme ilanı ile giderildiği anlaşıldığından, idari şartnamede bu yönde yapılacak bir değişikliğin zeyilname ile yapılmasının mümkün olması ve ihale işlem dosyasında zeyilname yapıldığına dair bir bilgi veya belgeye rastlanılmaması, ihale dokümanı satın alan firmaların düzeltme ilanından haberdar olmama ihtimallerine karşılık idari şartnamedeki mevcut hükmün katılımı sınırlayıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte görülmesi ve bu eksikliğin ihalenin geldiği aşama itibariyle ihya edilemeyecek olması sebeplerinden dolayı ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Ancak incelenen ihale ile ilgili olarak daha önce yapılan başka bir başvuruya ilişkin alınan 06.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2692 sayılı Kurul kararıyla ihale iptal edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            İhale 06.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2692 sayılı Kurul kararıyla ihale iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul