İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2694
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :89
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2694
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu:62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Beyhekim Mah. Kazımkarabekir.Cd. Nu:14 42040 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19890
Başvuruya konu ihale:
 2007/39547 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 08.14.62.0097/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nce 01.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19890 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 14.05.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

02.08.2007 tarih ve 08.14.62.0097/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 01.05.2007 tarihinde yapılan 2007/39547 İKN’li Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ortak girişim olarak teklif verdikleri ancak ihale tarihinden sonra idare tarafından gönderilen 14.05.2007 tarihli yazı ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, bunun üzerine 16.05.2007 tarihli dilekçe ile idareye başvurarak ihalenin iptal gerekçesinin bildirilmesinin istendiği, idarenin 21.05.2007 tarihli cevap yazısında Teknik Şartnamenin 24. maddesinde “kışlık ve yazlık 2 adet iş önlüğü verilecektir, kıyafeti ve iş önlüğüne uygun şekilde ayakkabı giyecektir” şeklinde hüküm olduğu, bu hükümde ayakkabıların firmaca karşılanıp karşılanmayacağı hususunun açıkça belirtilmediği, bunun ise teklif fiyatını etkileyici bir unsur olduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmiş olduğunun belirtildiği, oysa şartnamedeki düzenlemeden ayakkabının isteklilerce teklif fiyata dahil edilmeyeceğinin anlaşılması gerektiği, bu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyime ilişkin olarak;

 

“26.3. …Ayrıca, işçinin giyim bedeli ayni olarak teknik şartnameye uygun halde istekli tarafından karşılanacaktır” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Teknik Şartnamenin “Genel Şartlar” başlığı altında yer alan 24 üncü maddesinde;

 

“İşçilerin giyim bedeli ayni olarak karşılanacaktır. Temizlik personeli birimlerde görevli personelin uyduğu kılık kıyafet yönetmeliğine tabidir. İş kıyafeti; aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. Firma yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet iş önlüğü verecektir. Kıyafeti ve iş önlüğüne uygun şekilde ayakkabı giyecektir. İşin gereği yıpranma, yırtılma ve eskime olduğunda firma yenisini temin edecektir…” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür. Anılan maddenin devamında iş önlüğünün özelliklerinin (kumaşın cinsi, önlüğün şekli, kullanılacak iplik vd.) ayrıntılı şekilde açıklandığı, ancak personele verilecek ayakkabının sayısına, özelliklerine ve kim tarafından temin edileceğine ilişkin olarak açık bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

 

            Teknik Şartnamede iş önlüğüne ilişkin olarak yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet iş önlüğü verileceği düzenlenmekle birlikte, ihale konusu işin süresinin 19 ay olduğu dikkate alındığında, her yıl için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 kere mi verileceği yoksa ihale konusu iş süresince bir yazlık bir kışlık olmak üzere toplam 2 adet mi önlük verileceği  hususunda da belirsizlik olduğu görülmüştür.

 

            İhale dokümanı alan Kontek Yem. Sağ. Med. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesine atıfta bulunularak, Teknik Şartnamede “kışlık ve yazlık 2 adet iş önlüğü olacaktır”, “kıyafeti ve iş önlüğüne uygun şekilde ayakkabı giyecektir” ibarelerinden iş önlüklerinin her yıl için ayrı ayrı mı verileceği yoksa ihale konusu iş süresince bir defa yazlık ve bir defa kışlık kıyafet mi verileceği ve ayakkabıların kimin tarafından temin edileceği hususlarının açık olmadığı, Teknik Şartnamedeki düzenlemeden sanki firma tarafından karşılanacağı yönünde bir kanaat oluşturulduğu, ancak bu  hususta da tereddüt bulunduğu, bunun teklif fiyatını etkileyen bir unsur olduğu, bu nedenle ihaleye teklif veremedikleri yönünde idareye 04.05.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

 

            Kontek Yem. Sağ. Med. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine İhale Komisyonunun 10.05.2007 tarihli kararı ile firmanın şikayet başvurusunda yer verdiği gerekçeler uygun görülerek, Teknik Şartnamede yer alan iş önlüğünün sayısına ilişkin düzenlemenin açık olmadığı ve ayakkabının yüklenici tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde açık hüküm bulunmadığı, bu hususların teklif fiyatını etkileyen unsurlar olduğu gerekçesi ile, aşırı düşük teklif sorgulamasına isteklilerce yapılan açıklamalar değerlendirmeye alınmadan tüm teklifler reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği, iptal kararının ihale yetkilisince 14.05.2007 tarihinde onaylandığı ve aynı tarihte ihaleye teklif veren isteklilere gönderildiği görülmüştür.

 

İdarenin ihaleye teklif veren 3 firmaya yönelik olarak yaptığı aşırı düşük teklif sorgulamasına firmalarca verilen cevapta giyime ilişkin olarak 45 işçiX2 adet=90 adet iş önlüğünün teklif fiyata dahil edildiğine ilişkin teklif açıklaması yapıldığı, teklif bileşenlerinde ayakkabıya ilişkin herhangi bir maliyet kalemine ise yer verilmediği ve buna ilişkin tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı görülmüştür. İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarından, Teknik Şartnamede giyime ilişkin düzenlemelerden ayakkabının teklif fiyata dahil edilmeyeceği yönünde değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı düzenlemesinde;

 

 “…

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.


15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdarece teklif fiyatına dahil olacak masraflardan giyime ilişkin olanların idari şartnamede eksik düzenlendiği, iş önlüğü ve ayakkabıya ilişkin düzenlemenin Teknik Şartnamede yer aldığı, Teknik Şartnamede yer alan düzenlemelerin ise açık olmadığı görülmüştür. Bu husus ihaleye teklif edilecek fiyatla ilgili olduğundan, ihale dokümanındaki eksik ve yeterince açık olmayan düzenlemelere dayanarak ihaleye teklif veren isteklilerin ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında zarara uğrayabileceği kuvvetle muhtemel görünmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece anılan maddeye uygun olarak ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptal gerekçelerinin ve usulünün mevzuata uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Öte yandan, şikayet başvurusunda bulunan ve ihaleye ortak girişim ortağı olarak teklif veren Süpervizör İnş. Tem. İlaç. B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hiz Gıda San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 12.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı yayımlanmıştır. Başvuru sahibi 12.07.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı durumunda olduğundan bu aşamadan sonra teklifinin idarece değerlendirmeye alınması da mümkün bulunmamaktadır. Bu açıdan başvuru sahibinin ihlal edilen bir menfaati bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul