İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2695
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :93
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2695
Şikayetçi:
 Has Özel Güvenlik Danış. Eğit. Alarm Cihaz ve Sis. Tic. Ltd. Şti., Özdemir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Çarıkçı Han No:34 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü,Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19812
Başvuruya konu ihale:
 2007/35854 İKN|li Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.14.53.0158/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğünce 14.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli işlemi ile reddi  başvuru sahibinin  10.07.2007 tarih ve 19812 sayı (eksiklik giderme:17.07.2007/20584)  ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyata dahil giyim eşyalarına ilişkin teklifinin aşırı düşük olduğu ve idarenin herhangi bir aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi bu istekli üzerinde bıraktığı, bu durumun Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;

İhale konusu hizmetin;

            a)Adı: Güvenlik Hizmet Alımı (Aylık 130 Kişi/6 Ay)

........

c) (Fiziki) miktarı ve türü: 6 Ay / Ayda 130 Kişi ile Güvenlik Hizmeti İşi  düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.1 inci maddesinde her personele giyim eşyalarının ayni olarak yüklenici tarafından verileceği, yüklenici tarafından yaptırılacak olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının teklif fiyata dahil edileceği, 26.3 üncü maddesinde; personele ulaşım için aylık 26 gün üzerinden günlük 3,00-YTL ve yemek bedeli olarak günlük 2,50-YTL verileceği; 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olarak alınacağına ilişkin düzenleme, “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.2nci maddesinde ise; “İşin süresi 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 184 (yüzseksendört) takvim günüdür.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Personele Verilecek Ücret ve Diğer Haklar” başlıklı 17 nci maddesinde ise; “İhaleye konu işin süresinde resmi ve dini bayram günü 9 (Dokuz) gündür. Bu günlerde her gün çalıştırılacak personel sayısı 122 adettir. Bu günlerde çalışacak personele ilişkin olarak bu günler için 4857 sayılı iş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Aynı şartnamenin “Güvenlik Personeli Kılık Kıyafeti” başlıklı 6 ncı maddesinde verilecek giyim eşyasına,“Özel Güvenlik Teşkilatı Giyim Malzemeleri Teknik Şartnamesi”nde giyim eşyasının özelliklerine yer verilmiştir.

           

Yukarıda anılan düzenlemelere göre resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalıştırma ücreti ile yemek ve yol bedeli dahil hesaplanabilir asgari işçilik maliyetinin (709.367,84- YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 İhale komisyonu;

        a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

        b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

        c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenlemelerden açıkça anlaşılacağı üzere, idareler diğer tekliflere veya tespit ettikleri yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan istekliler hakkında aşırı düşük teklif sorgulaması yapacaklardır.

 

            Teklif edilen fiyatların hesaplanabilir asgari işçilik maliyetinin üzerinde ve birbirine yakın olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı, idarenin tespit etmiş olduğu yaklaşık maliyet ve diğer isteklilerin teklifleri ile birlikte değerlendirildiğinde, idarenin ihale üzerinde bırakılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapmamasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul