İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2696
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :94
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2696
Şikayetçi:
 Türk Sağlık-Sen, Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Cad. Eyupoğlu Mh. Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18498
Başvuruya konu ihale:
 2007/63827- İKN|li 203 Kalem Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 08.13.85.0158/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliğince 17.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin başvuru sahibinin  27.06.2007 tarih ve 18498 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin kısmi teklife kapalı olarak yapılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine aykırı olduğu iddia  edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;

İhale Konusu Hizmetin:

            a)Adı : Gaziantep Çocuk Hastanesi Ana Bina, Ek Bina, ve Karşıyaka Semt Polikliniği
için, idarenin talep etmiş olduğu tetkiklerin, hastanemizin kan alma ünitelerinden alınmış
olan hasta numunelerinin teslim alınması ile başlayarak sonuçların hastanenin laboratuar
uzmanları tarafından kontrol edilip otomasyon sisteminde onaylanmasına, poliklinik ve
servislere ulaştırılmasına kadarki tüm hizmetleri kapsar.

              ...............

           c) (Fiziki) miktarı ve türü : 203 Kalem Sonuç Karşılığı Laboratuar Hizmet Alımı işi, Sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 30 gün içerisinde başlar, Sözleşme 31.12.2008 tarihinde biter. ” düzenlemesi, “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde; “Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Kapsam: Bu hizmet 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat prensibince çalışacaktır. Bu işlemler için gerekli olan cihazlar, her türlü sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Hizmet mesai saatleri haricinde, hafta sonu, bayram gibi tüm tatil günlerinde de devam edecektir. Acil olarak çalışılacak testlerin sonuçlandırılma süreleri,  idare tarafından belirlenecektir. Yüklenici firma idarenin belirlediği süreleri kabul ettiğini taahhüt etmelidir. Laboratuardan yapılan istek sayısına veya hizmetin aciliyetine dayanılarak idarece belirlenen süre Laboratuar Uzmanlarına danışılarak ve Laboratuar Uzmanlarının onaylan ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.” düzenlemesi, 4 üncü maddesinde; “Poliklinik ve servislerden yapılan tetkik istemleri hastanemiz otomasyonuna girişi yapıldıktan sonraki onaylama ve barkotlama işlemi yüklenici firmaya aittir.” düzenlemesi, 5 inci maddesinde; “Normal poliklinik hastalarının tetkikleri bekletilmeden derhal çalışılarak sonuçları aynı gün içinde saat:12:00´a kadar alınan kanların sonuçları aynı gün saat: 14:30´da, öğleden sonra gelen poliklinik hastalarının veya servisten istenen tetkiklerin sonuçları acil tetkikler ve idarece belirlenecek bazı tetkikler için aynı gün, diğerleri ertesi gün saat : 09:00´a kadar ilgili Laboratuar Uzmanları tarafından onaylanarak otomasyon sistemiyle ya da print edilerek  hekimin bilgisine sunulmalıdır. Hasta sayısı ve Uzman Doktor kapasitesine göre aynı gün sonuç verilecek tetkikler idarece değiştirilebilir.” düzenlemesi, 7 nci maddesinde; “Kan alınması ve Kültür alma işlemi Hastanede idarece yerleri saptanmış olan kan alma ünitelerinde Hastane personeli tarafından yapılacaktır. Servislerde servis hemşiresi tarafından alınmış olan kanlar (bilgi işlem kaydı yapıldıktan sonra) servis görevlileri tarafından numune kabul yerine götürülecektir. Acil servisteki ve diğer kan ve numune alınan yerlerde (örneğin servislerde) de kan almak için gerekli olan her türlü malzemeleri (tüp, vacotainer, enjektör, enjeksiyon flasteri, antiseptikleri, lam, lamel, steril petri ve laboratuar uzmanlarınca gerekli görülen her türlü örnek alma malzemesi v.s.) temin edecektir. Her ne kadar servislerde kanlar servis hemşireleri tarafından alınsa da kan alımı için gerekli malzemeleri hizmet veren kuruluş temin edecek ve yukarıda ismi geçen yerlere dağıtılacaktır.” düzenlemesi, 11 inci maddesinde; “Sistemin veya sistemlerin işletilebilmesi için gerekli olan cihazlar, bilgisayarlar, büro malzemesi sarf malzemeleri, ekipmanlar (pipet, santrifüj, çalışma esnasında gerekli olacak her türlü malzeme veya cihaz), kitler ve bunlarla birlikte saklanma ve korunması ısıya duyarlı olan her türlü solüsyon, reaktif v.s.´nin saklama koşullarını oluşturacak cihazlar ve laboratuar ortamları, yüklenici tarafından sağlanacaktır.” düzenlemesi, 17 nci maddesinde ise; “Yüklenici firma Hastane içerisinde kuracağı laboratuarda veya dışarıda laboratuarında çalışıp sonuç veremeyeceği tetkik sonuçlarını laboratuar uzmanları ve idarenin uygun göreceği Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış il içi veya dışı bir başka laboratuarda çalıştırabilir. Sonuç verme süresi laboratuar uzmanınca belirlenecektir. Bu şekilde sonuç verilecek tetkikler ihale esnasında yazılı olarak taahhüt edilecektir.” düzenlemesi  yer almaktadır. Teknik Şartnamenin “Kit veya Cihazlarda Aranacak Özel Teknik Özellikler ve Test Sayıları” başlıklı 18 inci maddesinde 13 farklı test grubu, bu test grupları içerisinde yer alan her bir teste ilişkin istenen miktar ve bu testleri gerçekleştirecek cihazlara ait özelliklere yer verilmiştir.

 

İdari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden ihale konusu işin niteliğinin raporlama dahil laboratuar hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlığı altında yer alan 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…  hükmüne yer verilmiştir.

 

            Öte yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin II nolu eki olan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda yer alan; “Kısmi teklif verilip verilememesine göre 22 nci madde, aşağıdaki hükümlerden uygun olanı yazılmak suretiyle  düzenlenecektir:

           “Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.”

           “Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir…”  ifadesinden ihaleleri kısmi teklife açıp açmama konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı anlaşılmakla birlikte, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yer alan temel ilkelerle sınırlıdır.

 

Nitekim, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yedi isteklinin doküman aldığı ve iki isteklinin teklif verdiği belirlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin dosyada bulunan belge ve bilgiler ile 2006/1117 sayılı dosyada bulunan belge ve bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde başvuruya konu ihalede, ihale konusunu oluşturan tetkik ve testlerin niteliği dikkate alınarak kısmi teklif yolu açılarak rekabet ve katılımın artırılması mümkün bulunduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul