İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2702
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :2
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2702
Şikayetçi:
 Süpervizör inş. Tem. İlaç Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San Tic. Ltd. Şti - Şan Tel. Bil. Tem. Güv. Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Vedat Dalokay Caddesi No:62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, Çifte Merdiven Mah. Sultan Veled Cad.No:43/a 42040 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19887
Başvuruya konu ihale:
 2007/45925 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Kalorifer Yakma ve Çamaşırhane, Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 08.14.58.0201/2007-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü’nce 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Kalorifer Yakma ve Çamaşırhane, Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör  inş. Tem. İlaç Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San Tic. Ltd. Şti - Şan Tel. Bil. Tem. Güv. Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19887 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin idari şartnamenin 7.2.3. maddesinde belirtilen gelir tablosuna ilişkin kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, idareye eksik evrak var ise tamamlatılabileceğinin belirtilmesine rağmen tamamlattırılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.2.3. maddesinde, isteklilerin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerden birisinin sunulmasının zorunlu olduğu, bu belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerektiği, bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin son iki yıla ait belgeleri sunabileceği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi ortak girişimin pilot ortağı olan Süpervizör  İnş. Tem. İlaç Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San Tic. Ltd. Şti. tarafından idari şartnamenin 7.2.3 maddesine ilişkin olarak teklif zarfı içerisinde Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü onaylı gelir tablosunun sunulduğu; anılan gelir tablosunda, 2006 yılına ilişkin olarak “C- Net Satışlar” bölümünde “48.889,37 YTL” tutarının belirtildiği, 2005 yılına ilişkin olarak ise tüm kalemlerin “0 YTL” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale komisyonunun 01.06.2007 tarihli kararı ile Süpervizör İnş. Ltd. Şti.’nin iş hacmini gösteren belgelerin idari şartnamede belirtilen kriterleri sağlamadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler başlıklı 40 ıncı maddesinde,

“Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


İş ortaklığında; toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.


Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G Satırındaki endeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihine kadar  (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır) güncellenir.

 

Ancak 1/1/2006 tarihinden öncesine ait,

a) Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro için, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı Endeksi esas alınır),

b) Hakedişlerden alınacak hizmet gelirleri için ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın Endeksi esas alınır),

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) üzerinden 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncellenir. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeks) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş hacmine ilişkin tutar bulunur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde;

 

“…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır….” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin 1.546.721,94 YTL fiyat teklif ettiği, gelir tablosundaki tutarın toplam ciro için teklif edilen bedelin %15’i olan 232.008,29 YTL’yi sağlaması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından sunulan gelir tablosunda 2006 yılına ilişkin olarak 48.889,37 YTL tutarının belirtildiği, 2005 yılına ilişkin tutarın ise 0 YTL olarak belirtildiği dikkate alındığında; Süpervizör  İnş. Tem. İlaç Bil. İşl. İns. Kay. Sos. Hiz. Gıda San Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusu dilekçesine 2005 yılına ait gelir tablosunun da eklendiği ve bu belgede 2005 yılına ait net satışların teklif zarfı içerisinde sunulan gelir tablosundan farklı olarak “862.616,95” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan gelir tablosunda 2005 yılına ilişkin tüm değerlerin “0” olarak belirtilmesi, dolayısıyla 2005 yılına ilişkin mevzuata uygun bir gelir tablosu sunulmaması karşısında, anılan hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi uyarınca bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sözkonusu belgenin idarece tamamlatılmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2701 sayılı kararı ile İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline  karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2701 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul