İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2703
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :3
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2703
Şikayetçi:
 Men-Kay İnş. Gıda Tem. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.,, Şems Mah. Alaaddin Cad. Kurtaran Sok. Öncü İşhanı No:103 K:1 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, Çifte Merdiven Mah. Sultan Veled Cad. No:43/a 42040 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18731
Başvuruya konu ihale:
 2007/45925 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Kalorifer Yakma ve Çamaşırhane, Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.08.2007 tarih ve 08.13.97.0201/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü’nce 30.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemesiz Kalorifer Yakma ve Çamaşırhane, Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Men-Kay İnş. Gıda Tem. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.,’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18731 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif dosyalarında bulunan Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. tarafından düzenlenen iş bitirme belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen şartlara uymadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, firmalarının Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. henüz kamu kurumu iken ihaleye girdiği ve Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesi ile kısa bir süre daha işe devam ettikten sonra sözleşme hükümleri gereğince sözleşmenin feshedildiği, işin bitiminde Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirilirken devlet memurlarının bir süre daha fabrikada görev yaptığı, alınan iş deneyim belgesinin devlet memurları tarafından düzenlendiği, özelleştikten sonra Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’de iş yapılmadığı, iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği

 

            2) İdarenin aynı iş için iki aylık ihale yaptığı, bu ihaleye teklif vereceklerinin idareye bildirilmesine rağmen ihaleye teklif veren firmamızı ve diğer firmalardan da sadece iki firmayı çağırmasının firmalarını mağdur ettiği ve rekabetin sağlanmasını engellediği

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibraz edeceklerdir.” ifadesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik için ETİ Alüminyum A.Ş. tarafından 03.10.2005 tarihinde düzenlenen, 702.000 YTL sözleşme bedeline, 554.586,71 YTL belge tutarına haiz “kriyolit ve gaz temizleme üniteleri bünyesinde 1 yıl süreyle tamir bakım ile karbon köpüğü yükleme, kriyolit torbalama, elektrolizhanelerdeki hücrelerin temizliği sırasında çıkan kül ve anot parçalarının toplatılması, metal çekme ve taşıma potalarının temizlenmesi, gaz toplama borularına hava tutulması ve bakımı işleri ile vinç tamir bakım ve Müdürlük binasının içi ve çevresinin temizlik, odacılık, çim biçme, yeşil ve ağaçlık alanların bakımı hizmet işlerinin 74 kişi ile yaptırılması”  işine ait iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede sözleşme tarihinin 05.01.2005 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            İdarenin 18.06.2007 tarih ve 1996 sayılı yazısı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından,  19.06.2007 tarih ve 2002 sayılı yazısı ile ETİ Alüminyum A.Ş.’den iş deneyim belgesinin verildiği 03.10.2005 tarihinde ETİ Alüminyum A.Ş.’nin kamu kurumu olup olmadığı, işin ne kadarlık bölümünün temizlik hizmetine ilişkin olduğu hakkında bilgi istenilmiştir.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19.06.2007 tarih ve 4859 sayılı cevap yazısında ETİ Alüminyum A.Ş.’nin 13.08.2003 tarihli karar ile özelleştirme kapsamına alındığı, 29.07.2005 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi çerçevesinde satışının gerçekleştirildiği, 29.07.2005 tarihinden itibaren  özel hukuk hükümlerine tabi şirket olarak faaliyet gösterdiği ifade edilmiştir.

 

ETİ Alüminyum A.Ş.’nin 21.06.2007 tarihli cevap yazısında ise, ETİ Alüminyum A.Ş.’nin 29.07.2005 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından devralındığı, işin bitiş tarihinin 31.12.2005 olmasına rağmen kanuni hakları gereği sözleşmenin feshedildiği, iş deneyim belgesinin özelleştirme tarihinden sonraki 90 günlük geçiş döneminde Kamu İktisadi Teşekkülü olan ETİ Alüminyum A.Ş. ‘nin personelleri tarafından imzalanarak hak sahibine verildiği, işin global değer üzerinden verilmesi nedeniyle müdürlük binasının iç ve çevresinin temizliği işinin ayrıca kalem olarak hesaplanamadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale komisyonunun 01.06.2007 tarihli kararı ile başvuru sahibinin teklifinin, sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş; 20.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile de, ETİ Alüminyum A.Ş.’nin 29.07.2005 tarihinden itibaren özel hukuk tüzel kişisi olduğu, iş deneyim belgesinde işin kabulünün 22.09.2005 olarak belirtildiği, iş deneyim belgesinin 03.10.2005 tarihinde düzenlendiği, bu nedenle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen özel sektörde yapılan işlerin iş deneyimlerinin ibrazı şartlarını taşımadığı tespit edildiğinden Men-Kay firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde,

“Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen  işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü,

 

“Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde,

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler…” hükmü,

 

“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 58 inci maddesinde,

“İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işler için aşağıdaki esaslar dahilinde verilir:

a) İş bitirme belgesi: Hizmet işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından düzenlenir ve verilir.

b) İş durum belgesi: Hizmet işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelini en az % 70 oranında  gerçekleştirmiş, ancak kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından  düzenlenir ve verilir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Kurumunun 23.07.2007 tarih ve 2134 sayılı yazısı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından konuya ilişkin bilgi istenilmiş olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03.08.2007 tarih ve 6681 sayılı yazısında; ETİ Alüminyum A.Ş.’nin 29.07.2005 tarihinde imzalanan sözleşme ile satışının gerçekleştirildiği, bu tarih itibariyle kamu tüzel kişiliği hüviyetini kaybettiği, bahse konu iş deneyim belgesini düzenleyen şahısların nakle tabi personel olduğu ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde şirkete ait işletmenin alıcı firma tarafından fiilen teslim alınıncaya kadar geçen sürede üretim faaliyetine yönelik iş ve işlemlerin nakle tabi personel tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü, belgeyi düzenleyen şahısların 29.07.2005 tarihinden atamaları gerçekleştirilene kadar ETİ Alüminyum A.Ş.’de oluşturulan koordinatörlükte görev yaptıkları ve bu sürede yukarıda belirtilen konular dışında herhangi bir iş ve işlem yapma yetkilerinin bulunmadığı, 03.10.2005 tarihi itibariyle Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı sıfatı ile yazı ekindeki iş deneyim belgesini imzalama yetkilerinin bulunmadığı hususları belirtilmiştir.

 

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yukarıda anılan yazısından; iş deneyim belgesine konu işin 29.07.2005 tarihine kadar kamu kurumuna, belirtilen tarihten sonra ise özel sektör kuruluşuna gerçekleştirildiği, belgenin düzenlendiği 03.10.2005 tarihinde ETİ Alüminyum A.Ş.’nin kamu tüzel kişiliğine haiz olmadığı anlaşılmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde; idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için iş sahibi tarafından iş deneyim belgelerinin düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde iş bitirme belgesinin yükleniciye idare tarafından düzenlenerek verileceği belirtilmiş olup; belgenin düzenlendiği tarihte ETİ Alüminyum A.Ş.’nin idare niteliğine haiz olmadığı anlaşıldığından, anılan iş bitirme belgesinin idarece uygun görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iş deneyim belgesine konu iş 29.07.2005 tarihinden sonra özel sektöre gerçekleştirilmekle birlikte, başvuru sahibi tarafından bu tarihten sonra gerçekleştirilen iş kısımlarına ait Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde öngörülen belgelerin de sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde “… Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayetçi itirazen şikayet dilekçesinde şikayet konusu olarak 2007/45925 İKN’li ihaleyi göstermiştir; dolayısıyla 2007/45925 İKN’li ihaleye ilişkin inceleme yapılmış olup, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi aynı iş için yapılan iki aylık ihalenin bu dilekçe kapsamında incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan; aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2701 sayılı kararı ile İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline”  karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 13.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2701 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul