İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2705
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :5
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2705
Şikayetçi:
 Yavuz Koruma ve Özel Güvenlik Hizm. San. Tic Ltd Şti, İzzettin Çalışlar Caddesi Nu:57/2 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Galatasaray Üniversitesi, Çırağan Cad. Nu:36 34357 Ortaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.07.2007 / 20651
Başvuruya konu ihale:
 2007/51885 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.08.2007 tarih ve 08.14.96.0201/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Galatasaray Üniversitesi’nce 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Yavuz Koruma ve Özel Güvenlik Hizm. San. Tic Ltd Şti’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.07.2007 tarih ve 20651 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin mali sorumluluk sigortasına ilişkin belgelerin yeterli olmaması nedeniyle sübjektif bir biçimde değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif dosyaları ekinde mali sorumluluk için noter onaylı taahhütnamenin sunulduğu, ayrıca zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin Alpcan Sigorta firmasından alınan belgenin de idareye ibraz edildiği, idarece sigorta şirketinden teyit alınması mümkün iken tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 2 nci maddesinde işin 20 personel ile 12 aylık dönem için koruma ve güvenlik hizmeti alımı olarak belirlendiği, 3 üncü maddesinde ihale tarihi olarak 25.05.2007 tarihinin belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

 

“26.1. İsteklilerin teklif edecekleri fiyata sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, işçilik ücretleri, çalışanların teknik şartnamede belirtilen ve yüklenici tarafından nakdi olarak karşılanacak (yol+yemek) ve ayni olarak karşılanacak giyim ve diğer giderler ile çalışanlar için yapılacak 3. kişilere karşı mali sorumluluk sigortası yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş,

 

26.3 maddesinin (a) bendinde bir güvenlik şefine asgari ücretin %40 fazlasının, üç vardiya amirine asgari ücretin %20 fazlasının, onaltı güvenlik görevlisine asgari ücretin %10 fazlasının ödeneceği,

(b) ve (c) bentlerinde personele aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 5,20 YTL yemek bedeli, 4,00 YTL yol bedeli verileceği,

(d) bendinde personele teknik şartnamede belirtilen kıyafetlerin ayni olarak verileceği,

(e) bendinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde bir güvenlik şefinin 4,5 gün, iki vardiya amirinin 13 gün, sekiz güvenlik personelinin 13 gün çalışacağı ve anılan günlerde toplam 134,5 gün çalışma yapılacağı belirtilmiş,

“Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde, “…Asgari ücret ve sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark verilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 4.1 maddesinde giyime ilişkin olarak personele dört adet gömlek (iki yazlık, iki kışlık), dört adet pantolon (iki yazlık, iki kışlık), iki adet kravat, bir adet mont, bir çift ayakkabı, bir çift kışlık bot, bir adet kazak, iki adet kep ve bere, bir adet kaban, bir adet kemer, bir çift eldiven, iki çift çorap ve bir adet yağmurluk verileceği düzenlenmiş, 4.16 maddesinde iş süresince kullanılacak makine ve ekipmana yer verilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda; başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 20 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedeli ile resmi ve dini bayram günlerinde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyetinin (giyim ve mali sorumluluk sigortası hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 264.761,50 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.


Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.


Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

İncelenen ihaleye altı isteklinin teklif verdiği, beş istekliden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenildiği, Özel As Kor. Güv. Hiz. Tic. A.Ş.’nin açıklamalarının yeterli bulunarak ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan diğer dört isteklinin açıklamalarının uygun görülmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarının uygun görülmeme gerekçesi olarak, “.. Sunulan belgede mali sorumluluk sigortası için kişi başı 7,00 YTL teklif olarak verilmiş, teminat oranları belirtilmemiş, proforma fatura veya sözleşme ile tevsik edilmemiş olduğundan, bu yönetmelik değişikliği gereğince teklifin kabul edilmesi mümkün olmadığı” hususları belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif bedelinin 265.911,50 YTL olduğu ve bu bedelin yukarıda hesaplanan (giyim ve mali sorumluluk sigortası hariç) asgari işçilik maliyetinin 1.150 YTL üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için %3 sözleşme gideri hariç 1.010 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, mali sorumluluk sigortası için 140 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği, mali sorumluluk sigortası bedeli ve %3 sözleşme gideri dahil giyim bedeli de asgari işçilik maliyetine eklendiğinde istekli tarafından teklif edilmesi gereken bedelin asgari 265.941,80 YTL bulunduğu görülmüştür.

 

İstekli tarafından mali sorumluluk sigortasına dair ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğü teyit yazısının eklenmediği, giyim gideri olan 1.150 YTL’lik tutara ilişkin ayrıca %3 sözleşme gideri hesaplanmadığı ve ayrıca bir kar öngörülmediği için de aradaki farkın kar rakamından karşılanamayacağı anlaşıldığından teklifin uygun kabul edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.


Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/L numaralı maddesinde, “İdarelerce Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlığı altında yer alan “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yönetmeliğin yukarıda anılan hükmü uyarınca,  özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan Özel AS Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için Broderi Narin İşlemeli Kumaş San. Tic. A.Ş. ve Tem Hospital Sağ. Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen iki adet iş durum belgesi ve 24 adet faturanın sunulduğu; Uss Ulusoy Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik için Kuzuluk Kaplıcaları İnş. Tur. Sağ. Pet. Ür. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

İhale tarihinden sonra ihale komisyonu tarafından düzenlenen 30.05.2007 tarihli tutanak ile Özel AS Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti.’den işe ait sözleşmelerin, Uss Ulusoy Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti.’den işe ilişkin fatura ve sözleşmelerin sunulması istenilmiş olup; özel sektöre gerçekleştirilen işlerde sözkonusu belgelerin ihaleye katılım aşamasında sunulması zorunlu olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca ihaleye katılım belgeleri ile birlikte sunulması gereken belgelerin idarece tamamlatılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı ve Özel AS Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul