İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2706
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :7
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2706
Şikayetçi:
 Dekorsan Özel Güv. ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Menderes Caddesi No 72 D 2 Buca/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Çivril Devlet Hastanesi, Uşak Caddesi 20600 Çivril/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.07.2007 / 18999
Başvuruya konu ihale:
 2007/51918 İhale Kayıt Numaralı “7 Kişi İle 18 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 08.14.15.0102/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çivril Devlet Hastanesi’nce 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Kişi İle 18 Aylık Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Dekorsan Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.07.2007 tarih ve 18999 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 25.05.2007 tarihinde ihalesi yapılan Çivril Devlet Hastanesinin özel güvenlik hizmet alımı ihalesine katıldıkları, 15.06.2007 tarihinde idareye itiraz ettikleri idarenin ihaleyi iptal ettiği,  ancak ihalenin iptal edilmesinden çok kendilerine verilmesi gerektiği, mali sorumluluk sigortası ve giyim hariç işin asgari işçilik maliyetinin 121.543,97YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan Pagü Özel Pamukkale Güvenlik Şirketinin teklifinin ise 121.749,84YTL olduğu, geriye kalan 205,87YTL ile mali sorumluluk sigortasının dahi karşılanamayacağı, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden teyit yazısı alınması ve teklife eklenmesi gerektiği, ihaleye katılan 6 firmanın makine ve ekipman için taahhütname sunduğu, ancak kendileri dışındaki isteklilerin makine ve ekipman taahhütnamelerinin noter onaylı olmadığı, tekliflerinin  kamu yararına uygun olduğu, bu nedenle ihalenin iptal kararının iptal edilmesi ve düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Çivril Devlet Hastanesince; ilanı 02.05.2007 tarihli Kamu İhale Bülteni ile 30 Ağustos unvanlı yerel gazetede yayınlanmak suretiyle 7 kişi ile 18 aylık Özel Güvenlik Hizmeti alımı ihalesine çıkılmıştır. İhale için 6 istekli doküman satın almış 5 istekli teklif vermiştir.

 

            İhale komisyonu aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda  04.06.2007 tarihli kararı ile ihalenin en düşük fiyat teklifi veren Pagü Güv. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, teklif fiyat açısından ikici sırada olan Has Güv. Ltd. Şti.’nin ise ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

            Kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra teklif fiyat açısından üçüncü sırada bulunan Dekorsan Ltd. Şti.’nin; ihaleye teklif veren kendileri dışındaki isteklilerin sunduğu makine ve ekipman taahhütnamesinin Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirtildiği üzere noter onaylı olmadığı yönündeki şikayeti üzerine; makine ve ekipman için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı düzenleme yapıldığı gerekçesiyle idare ihaleyi iptal etmiştir.

 

            Başvuru sahibinin de belirttiği üzere, ihaleye teklif veren Dekorsan Ltd. Şti. dışındaki isteklilerin makine ve ekipman için taahhütname sunduğu, ancak bu taahhütnamelerin noter onaylı olmadığı, sadece Dekorsan Güv. Ltd. Şti.’nin makine ve ekipman taahhütnamesinin noter onaylı olduğu görülmüştür.

           

            İlan ve idari şartnamede mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak, Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler başlığı altında; “İsteklilerin Teknik Şartnamede Belirtilen Teçhizatı Temin Edeceğine Dair Taahhütname” düzenlemesi yapılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler  başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece ilan ve idari şartnamede makine ve ekipman için sadece “taahhütname” istendiğine yönelik düzenleme yapıldığı, dolayısıyla ilan ve idari şartnamedeki düzenlemenin Yönetmeliğin anılan hükmüne uygun olmadığı anlaşılmaktadır. İlan ve idari şartnamede yer alan düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul