İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2707
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :8
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2707
Şikayetçi:
 Süper Yıldız Nak. İnş. Tur. Bil. Pet. Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti., Mesudiye Mahallesi 110. Cadde Kat 3/17 No: 90 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 TCK 5. Bölge Müdürlüğü, GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı 33220 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18102
Başvuruya konu ihale:
 2006/154330 İhale Kayıt Numaralı “Personel ve Malzeme Nakli İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.08.2007 tarih ve 08.13.61.0102/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCK 5. Bölge Müdürlüğü’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel ve Malzeme Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak Süper Yıldız  Nak. İnş. Tur. Bil.  Pet. Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 24.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18102 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2006/154330 IKN ile ihalesi yapılan 10 Adet hizmet aracı çalıştırılması işine Kamu İhale Kurumu´na itiraz sonucu 05.03.2007 tarih ve 2007/UHZ-830 sayılı karar alındığı, kurul kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu´nun 56 (a) maddesi gereği düzeltici işlem yapılması gerektiğinin belirtildiği, İdareye 02.04.2007 tarih ve 10915 sayılı yazıyla düzeltici işlemin neden yapılmadığı konusunda bilgi verilmesini istedikleri, idarenin 02.04.2007 tarih ve 11183 sayılı yazı ile 2007/UH.Z-830 nolu Kamu İhale Kurul Kararından dolayı ihalenin tasfiye edildiğini tebliğ ettiği, 13.04.2007 tarih ve 125S4 sayılı yazı ile teklif dosyasındaki SSK Aylık hizmet belgesinde isimleri bulunan sürücülerin sürücü belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerinin 3 gün içinde idareye getirmelerinin istendiği, 2 nci gün istenen belgeleri idareye ibraz ettikleri, evrakların tekrar incelenerek ihalenin Süper Yıldız Nak. İnş. Tur. Bilg. Pet. Ür. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ikinci en avantajlı teklifin Arıklar Tem. Tur. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. olduğu yönündeki kesinleşen ihale kararının 17.04.2007 tarihinde tebliğ edildiği,  26.04.2007 tarih ve 14091 sayılı yazı ile 4.855,00-YTL geçici teminat getirmelerinin istendiği, 27.04.2007 tarih ve 14241 sayılı yazı ile kanun gereği ilgili vergi dairelerinden ihale tarihi olan 08.12.2006 tarihi itibariyle vergi borcu olup olmadığına dair ilgili vergi dairelerine yazı yazıldığı, bağlı bulundukları Liman Vergi Dairesinden olumlu yazı alındığı, şirket üzerine kayıtlı bulunan araçların bağlı bulunduğu Toros Vergi Dairesinden de vergi borcu olmadığına dair yazı getirmelerinin istendiği, 02.05.2007 tarih ve 15013 sayılı yazı ile idareye MTV borcunun Kamu İhale Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen sorgulanması gereken vergi türü olmadığını, Toros Vergi dairesine 08.12.2006 tarihi itibariyle MTV borçları bulunduğunu ve bu borcun 19.01.2007 tarihinde ödendiğini bildirdikleri, İdarenin 27.04.2007 tarih ve 14241 sayılı yazıyla MTV borcunun 4734 sayılı Kanunun 10.maddesi kapsamında olduğunun bildirildiği, Mersin Toros Vergi Dairesinden MTV borçlarının ödendiğine ilişkin vergi  borcu yoktur yazısı getiremeyen istekli ile sözleşme imzalanmayacağını bildirdiği, 24.05.2007 tarih ve 17901 sayılı yazı ile idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunarak hiçbir yazılarında MTV´nin vergi borcu olmadığı yönünde ifadelerinin olmadığını, bu vergi türünün sorgulanması gereken bir vergi türü olmadığını bildirdikleri, ancak idarenin Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü´ne firmalarının ihalelerden yasaklanması için yazı yazıldığı, Karayolları Genel Müdürlüğüne 05.06.2007 tarihli yazıyla MTV´nin sorgulanması gereken bir borç olmadığını
2006/UH.Z-1132 nolu emsal Kamu İhale Kurul Kararını göstererek bildirdikleri, Firmalarının yasaklanmasının Kamu İhale Kanununa aykırı olduğunu yazdıkları, firmalarının mağdur edilerek tekrar yasaklanmaya çalışıldığı, Kamu İhale Kurumunda hak aradıkları ve haklılıklarını kanıtladıkları için idarenin kendilerine karşı yanlı davrandığı, 2007/UH.Z-830 sayılı kurul kararını uygulamayıp, MTV borcundan yasaklamaya çalışıldığı, ekonomik açıdan 2 nci teklif sahibi alan Arıklar Taşımacılık Mustafa Arık ile itiraz süreleri beklenmeden yeniden sözleşme imzalandığı
iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Personel ve Malzeme Nakli işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 7 isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 08.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 7 isteklinin teklif vermek suretiyle katıldığı, 11.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Arıklar Taşımacılık – Mustafa Arık üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde istenen en az 5 yıllık E veya B sınıfı ehliyet sahibi en az 6 personelin sosyal güvenceli olarak çalıştığını gösteren belgeleri (ehliyet) teklif dosyasında sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu karar üzerine 12.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 19.01.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 22.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 06.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru üzerine 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-830 sayılı Kurul Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem  belirlenmesine karar verildiği, anılan Kurul kararında; “Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin deneyime ilişkin belgeler sunmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması mevzuata uygun değildir. Söz konusu deneyime ilişkin belgelerin sözleşme aşamasında da istenilmesi mümkün olduğu değerlendirildiğinden ihale komisyonunca alınan Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılması kararının iptali gerekir.  Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem  belirlenmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-830 sayılı Kurul Kararı üzerine; 09.04.2007 tarihinde ihale komisyonu toplanarak Kurul Kararı doğrultusunda Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmasına ve ihalenin Süper Yıldız Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.

 

09.04.2007 tarihli ihalenin  Süper Yıldız Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ilişkin ihale komisyonu kararı 10.04.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır. İhale komisyon kararının onaylanmasını müteakip kesinleşen ihale kararı 12.04.2007 tarihinde postayla isteklilere gönderilmiştir. Süper Yıldız Ltd. Şti. kesinleşen ihale kararını 17.04.2007 tarihinde tebliğ etmiştir.

 

19.04.2007 tarihinde ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Arıklar Taşımacılık-Mustafa Arık tarafından Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin vergi borcu bulunduğu yönünde şikayet dilekçesi verilmiştir.

 

İdarece, Mersin Toros Vergi Dairesinden Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin vergi borcu bulunup bulunmadığı sorulmuş, Toros Vergi Dairesi adı geçen mükellefin vergi borcuna ilişkin bilgilerin ancak kendi talebi üzerine kendisine verilebileceğini bildirmiştir.

 

İdarece, Süper Yıldız Ltd. Şti. 27.04.2007 tarih ve 14240 sayılı yazı ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ilişkin belgeler ile birlikte sözleşme yapmaya  davet edilmiştir. Süper Yıldız Ltd. Şti. bu yazıyı 01.05.2007 tarihinde tebliğ etmiştir.

 

            Süper Yıldız Ltd. Şti. ihaleyi yapan idareye hitaplı 02.05.2007 tarihli yazısı ile; “Mersin Toros Vergi Dairesine ihale tarihi olan 08.12.2006 tarihi itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunduğunu, bu borcu 19.01.2007 tarihinde ödediği, ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında bir vergi borcu sayılamayacağını” idareye bildirmiştir. Ancak, İdarece Süper Yıldız Ltd. Şti.’ne 29.05.2007 tarih ve 18337 sayılı yazı ile vergi borcu olduğu için sözleşme yapılamayacağı bildirilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden; idarece Süper Yıldız Ltd. Şti. ile Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu ve SSK Mersin İl Müdürlüğünün haciz işlemi olduğu için sözleşme yapılmadığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı SSK Mersin Sigorta İl Müdürlüğü, 25.04.2007 tarih ve 44118 sayılı yazısı ile; Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 08.12.2006 tarihi itibariyle 2003/06, 2004/02 dönemlerine ait SSK Prim borcundan dolayı Haciz işlemi başlattığı ve bu firmanın alacaklarından gerekli tahsilatın yapılması hususunu ihaleyi yapan idareye  bildirilmiştir.

 

Ancak konu hakkındaki görüş talebimiz üzerine SSK Mersin Sigorta İl Müdürlüğü 08.08.2007 tarih ve 78517 sayılı yazısı ile Süper Yıldız Nak. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 08.12.2006 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığını bildirmiştir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin 21.06.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; Başvuru sahibinin şikayet dilekçesindeki beyanından; ihale tarihi olan 08.12.2006 tarihi itibari ile Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu olduğu, bu borcun ihale tarihinden sonra 19.01.2007 tarihinde ödendiği anlaşılmaktadır.

İhale 08.12.2006 tarihinde yapılmıştır. İhale ilanı 09.11.2006 tarihinde yayınlanmıştır. Her ne kadar 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değişmiş olmakla birlikte, ihale ilanı ve ihale tarihinde ki haliyle; 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:…d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan...”,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma başlıklı 51 inci maddesinde;  “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

İstekliler ihale dışı bırakılır.

 

İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…”,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 76 ncı maddesinde; “İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir...

 

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale tarihi itibarıyla kesinleşmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunduğu anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin ihale tarihinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (d) bendi hükmü gereğince değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan, 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-830 sayılı Kurul Kararında belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasına yönelik İdarenin 13.04.2007 tarihli yazısına ve geçici teminatın yatırılması gerektiğine ilişkin 26.04.2007 tarihli yazıya isteklice cevap verildiğine ilişkin bir bilgi veya belgede bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul