İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2708
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :9
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2708
Şikayetçi:
 Joker Özel Koruma Savunma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti, Yeniömerli Mahallesi Atatürk Bulv. Eliyeşil Apt. A Blok Nu:3 Kat.1 Tarsus/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi Nu:27 33400 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18728
Başvuruya konu ihale:
 2007/42782 İhale Kayıt Numaralı “36 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 08.13.98.0182/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi’nce 15.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “36 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Joker Özel Koruma Savunma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti’nin 15.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18728 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Özel mali sorumluluk sigortası için bir rakam belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Makine ve ekipmana ilişkin taahhütname istenmesine rağmen fiyat bileşenleri içine konulmadığı,

 

            3) ISO 9001:2000 Kalite Standardı ile ilgili belge ve TÜRKAK onayının istenmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İddialarla sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Özel güvenlik mali sigortasına ilişkin prim ücreti: Bir kişi aylık 5,62 YTL olarak hesaplanmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ilk fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamede özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin tutarın belirtilmiş olmasının istekliler arasında rekabeti azaltacağı ve idarelerin daha yüksek bedellerle ihale konusu hizmeti temin etmesine yol açacağı anlaşıldığından bu itibarla şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.1. maddesinde, “7.3.2.Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İstekliler teknik şartnamede istenen malzeme ve ekipmanları işe başladığı anda iş yerine getireceğine dair taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesi ile,

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici firmanın sorumlulukları” başlıklı 8 inci maddesinde “dijital bekçi kontrol saati, üst arama manyetik el dedektörü, el telsizi ve feneri, cop, kelepçe ile bekçi düdüğünün” istenildiği belirtilmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi ” başlıklı maddesinde, “b) Hizmet Alımı İhalelerinde:

            Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İhale konusu işin özel güvenlik hizmet alımı olduğu dikkate alındığında makine ve ekipman için gider ve/veya amortisman gideri öngörülmemesinin mevzuata aykırı olmadığı bu nedenle de şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü mevcuttur.

 

ISO 9001:2000 Kalite Standardı ile ilgili belge istenmesinin idarenin takdir yetkisi içinde olduğu tespit edildiğinden şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul