İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2709
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :10
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2709
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağl. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Van Devlet Hastanesi, Vali Mithatbey Mah. 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20164
Başvuruya konu ihale:
 2007/53295 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.14.70.0022/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Van Devlet Hastanesi’nce 15.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri

Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem. Özel Sağl. Hizm.

Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti,’nin 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.07.2007 tarih ve 20164 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde, birim fiyat

teklif verileceği, 26.3/a maddesinde, yazılım sorumlusu 2 kişi ve donanım sorumlusu 1 kişi olmak

üzere 3 kişiye asgari ücretin işveren payı dahil % 100 fazlası ücret ödeneceği ve 26.3/b

maddesinde, 93 VHKİ’ne asgari ücretin işveren payı dahil % 50 fazlası ücret verileceği şeklinde

düzenlemeler yapıldığı halde, birim fiyat teklif cetvelinde farklı ücretli işçiler için ve bayram ve

tatil günleri için ayrı iş kalemi belirlenmediği, bunun sağlıklı teklif verilmesini engellediği, bunun

mevzuata, temel ilkelere ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-M-2 maddesindeki birim fiyat

teklif mektubu eki cetvelin düzenlenmesine ilişkin açıklamalara aykırı olduğu iddialarına yer

verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu iş, 01.07.2007 - 30.06.2009 tarihleri arasında 24 ay süresince 96 personel ile

veri hazırlama kontrol işletmeni hizmet alımı işi olup birim fiyat usulde teklif alınmak suretiyle

ihale gerçekleştirilmiştir. İdari Şartnamenin 48 inci maddede fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26. maddesinde,

“26.3. Ayrıca, Her ay V.H.K.İ. personellerine fiilen çalışılan her gün için bürüt

l,67.YTLX22Gün=36,74.YTL aylık yol bedeli öngörülmüş olup, bütün ödentileriyle birlikte ücret

bordrosunda gösterilecektir. Bir V.H.K.İ. personeline yüklenici tarafından işin bitimine kadar (24

ay için) 4 (Dört) adet iş forması ayni olarak verilecek olup teklif fiyata dahil edilecektir. Ayrıca

V.H.K.İ. Personellerine yemek hastanemizce yedirileceğinden, yemek bedeli öngörülmemiştir.

(2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre tatiller fiilen çalışılan gün

olarak değerlendirilecektir.)

26.3.1. Çalıştırılacak Personellere toplam 96 (Doksan altı) kişiye aşağıda belirtildiği gibi

ücret ödemesi yapılacaktır.

a) Teknik Şartnamede ayrıntısı belirtilen Yazılım Sorumlusu 2 (iki) kişi ve Donanım

Sorumlusu 1 (bir) kişi toplam 3 (üç) kişiye Asgari Ücretin İşveren Payı dahil % 100 (yüzde yüz)

fazla ücret ödenecektir.

b) Teknik Şartnamede V.H.K.I. Personelleri olarak ayrıntısı belirtilen 93 (Doksanüç)

kişiye Asgari Ücretin İşveren Payı dahil % 50 (yüzde elli) fazla ödenecektir.

26.3.2. Resmi ve Dini Bayram Günleri ile Yılbaşı Günü Çalıştırılacak Personel ve Gün Sayısı

2007 YILI Gün Sayısı Personel Sayısı

Zafer Bayramı 30 Ağustos 1 5

Ramazan Bayramı Arifesi 11 Ekim Yarım Gün 5

Ramazan Bayramı 1. Gün 12 Ekim 1 5

Ramazan Bayramı 2. Gün 13 Ekim 1 5

Ramazan Bayramı 3, Gün 14 Ekim 1 5

Cumhuriyet Bayramı Arifesi 28 Ekim Yarım Gün 5

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1 5

Kurban Bayramı Arifesi 19 Aralık Yarım Gün 5

Kurban Bayramı 1. Gün 20 Aralık 1 5

Kurban Bayramı 2. Gün 21 Aralık 1 5

Kurban Bayramı 3. Gün 22 Aralık 1 5

Kurban Bayramı 4. Gün 23 Aralık 1 5

2008 YILI Gün Sayısı Personel Sayısı

Yılbaşı 1 Ocak 1 5

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1 5

Atatürk´ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı 19 1 5

Zafer Bayramı 30 Ağustos 1 5

Ramazan Bayramı Arifesi 29 Eylül Yarım Gün 5

Ramazan Bayramı 1 . Gün 30 Eylül 1 5

Ramazan Bayramı 2. Gün 1 Ekim 1 5

Ramazan Bayramı 3. Gün 2 Ekim 1 5

Cumhuriyet Bayramı Arifesi 28 Ekim Yarım Gün 5

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1 5

Kurban Bayramı Arifesi 6 Aralık Yarım Gün 5

Kurban Bayramı 1 . Gün 7 Aralık 1 5

Kurban Bayramı 2. Gün 8 Aralık 1 5

Kurban Bayramı 3. Gün 9 Aralık 1 5

Kurban Bayramı 4. Gün 10 Aralık 1 5

2009 YILI Gün Sayısı Personel Sayısı

Yılbaşı 1 Ocak 1 5

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1 5

Atatürk´ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı 19 1 5

TOPLAM GÜN VE PERSONEL SAYISI 27 150

15/10/2006 tarihli ve 26320 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan "Hizmet Alımı

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ile Kamu İhale

Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca 24 ay için, 2429 sayılı Ulusal

Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre tatil sayılan toplamı 27 günlük çalışma için

4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca yukarıda 26.3.2. maddede tablo halinde

gösterilen toplam 150 gün/personel için brüt asgari ücretin % 100 fazlası üzerinden

hesaplanacak günlük bedel teklif edilecek fiyata dahil olup, bu tutarlar ücret bordrosunda

gösterilecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma

Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta pirim oranı % 1,5´ dir.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

İdarenin ihale dokümanı kapsamında hazırladığı standart formlar arasında yer alan birim

fiyat teklif mektubu eki cetvel ise;

A1 B2

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktar

ı

Teklif

Edilen

Tutarı

1 96 Adet V.H.K.İ. Personelin tamamına

ait her türlü ücret, sözleşme giderleri

teklif bedele dahil olan giderler, genel

giderler ve yüklenici karı (Resmi ve Dini

Bayram Tatil Günleri ile Yılbaşı Günleri

Dahil)

V.H.K.İ.

Personeli

96

2 Giyim Bedeli “ 96

TOPLAM TUTAR (K.D.V

şeklinde düzenlenmiştir. Oysa idare yaklaşık maliyet hesabında farklı ücret grupları ve tatil

günleri üzerinden ayrı ayrı hesaplama yapmıştır.

Kamu İhale genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer

Hususlar” maddesinin 2 nci bendinde,

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif

mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından

doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler

ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme

gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.

düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin 26.3.1. maddesinde yazılım sorumlusu 2 kişi ve donanım sorumlusu 1

kişi toplam 3 kişiye asgari ücretin işveren payı dahil % 100 fazla ücret ödeneceği, V.H.K.I.

Personelleri olarak belirtilen 93 kişiye ise asgari ücretin işveren payı dahil % 50 fazla ödeneceği

öngörülürken, 26.3.2. maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde de personel

çalıştırılması öngörülmüştür.

İdare, ihale dokümanı kapsamında hazırladığı standart formlar arasında yer alan birim fiyat

teklif mektubu eki cetvelde, işçiler için farklı ücret ödeneceği ile resmi ve dini bayram günleri ile

yılbaşı günlerinde İş Kanunu uyarınca farklı ücret ödeneceğini dikkate almaksızın, toplam 96

personel için her türlü gider dahil (giyim için ayrı kalem öngörülmek suretiyle) tek bir birim fiyatın

teklif edilmesini öngörmüştür.

Ancak şartnamenin 26.3.1 (a) ve 26.3.1 (b) maddelerinde tanımlanan personele farklı

ücretlerin ödenecek olması farklı işçilik maliyetlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Maliyeti

farklı olan kalemlere farklı birim fiyatların teklif edileceği göz önünde bulundurulduğunda,

maliyeti yani ücreti aynı olmayan işçilerin farklı kalemler olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII-G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet

Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde,

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı

ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet

hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı

veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama

modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı

günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek

ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

3- Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya

brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar

yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun

47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden

belirlenecektir.”


16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma

için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi

ısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.

düzenlemeleri yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde,

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve

genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün

ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti

ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri

işverence işçiye ödenir.

hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde personel

çalıştırılmasından doğacak işçilik maliyetinin hesaplanabilmesi için, çalışılacak gün sayısı ile

personel sayısının bilinmesi gerekmektedir.

İdari şartnamenin 26.3.2 maddesindeki “…yukarıda 26.3.2. maddede tablo halinde

gösterilen toplam 150 gün/personel için brüt asgari ücretin % 100 fazlası üzerinden hesaplanacak

günlük bedel teklif edilecek fiyata dahil olup, bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.”

ıklamasında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde 150 personel çalıştırılacağı

öngörülmüşken, aynı tablodan anlaşılan yarım günler dahil 27 tatil gününde günlük 5 personelden

toplam (27x5=) 135 personelin çalışacağıdır. Şartnamedeki bu personel/gün sayısındaki çelişkinin

de mevzuata aykırı olduğu ve maliyetin sağlıklı hesaplanmasını engellediği anlaşılmıştır.

İsteklilerce idari şartnamedeki ve birim fiyat cetvelindeki düzenlemelerin algılanmasında

farklılık olup olmadığını tespit etmek üzere isteklilerin birim fiyat teklif mektubu ve bunun ekinde

sundukları birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde;

- İhale üzerinde kalan Ficom - Hat Ortak Girişiminin personel ücretlerine ilişkin kelemde

birim fiyat hanesine “24 ay” yazdığı ve birim fiyat belirlemeksizin toplam tutarı yazdığı,

- Fonet şirketinin 1 işçi için öngördüğü miktarı 24 ve 96 ile çarpmak suretiyle düzenlemeye

uygun hareket ettiği ancak firma karı için üçüncü bir iş kalemi eklediği,

- Alp firmasının personel ücretlerine ilişkin kelemde birim fiyat hanesini boş bıraktığı,

- Birim firmasının bu veriler üzerinden toplam bedeli bulup 1 işçi için 24 aylık bedeli 96 ile

çarpmak suretiyle düzenlemeye uygun hareket ettiği,

tespit edilmiştir.

Teklif mektupları ve ekleri üzerindeki incelemeden, farklı işçilik maliyetlerinin tek bir

kalemde düzenlenmesinin firmalar açısından yanıltıcı sonuçlar doğurduğu görülmüştür.

Yukarıda anlatıldığı üzere teklif birim fiyat cetvelinin düzenlenme şekli ile şartnamede tatil

günleri hesabının yanlış yapılmış olması, isteklilerin sağlıklı teklif vermesine engel teşkil etmekte

olup tespit edilen bu ayrılıklardan dolayı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu

görüldüğünden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına

uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve

hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1- İhale üzerinde bırakılan Ficom - Hat Ortak Girişiminin birim fiyat teklif mektubu ve eki

cetvelde, pilot ortağın ticaret unvanının teklif mektubunda ve ekinde yer almadığı, sadece imzanın

bulunduğu tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63.

maddesi yer alan,

Madde 63- Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine

uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından

veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

….

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun

olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının

taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı

bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi

gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış

sayılır.”

şeklindeki düzenleme doğrultusunda Ficom - Hat Ortak Girişiminin, teklif mektubunda

teklifin esasını değiştirecek nitelikte eksiklik bulunması nedeni ile değerlendirme dışı bırakılması

gerekirken, bu firma ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

İhalede 6 isteklinin 5’inin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde kalan tek geçerli teklif

sahibi olan bu firmanın teklif mektubunda tespit edilen aykırılık nedeni ile değerlendirme dışı

bırakılması gerekeceğinden, ihalede geçerli teklifin kalmayacağı göz önünde bulundurulduğunda,

ihale işlemlerinin ve ihale kararının bu gerekçe ile de iptali gerekmektedir.

3- İdare kesinleşen ihale kararlarını 20.06.2007 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile

göndermiştir. 20.06.2007 tarihinde bir şikayet başvurusu olmaksızın ivedilik kararı alan idare,

ivedilik kararını isteklilere tebliğ etmeksizin 29.06.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile

sözleşme imzalamıştır. Ancak şikayet başvurusu olmaksızın ve gerekçesiz olarak ivedilik kararı

alınması, 4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde yer alan

hüküm uyarınca usule aykırıdır.

Ayrıca, başvuru sahibi firmanın 22.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda

bulunduğu, idarenin 28.06.2007 işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, şikayet üzerine aldığı kararın

firmaya 10.07.2007 tarihinde tebliğinden önce 29.06.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma

ile kanuna aykırı sözleşme imzaladığı tespit edilmiştir.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul