İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2710
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :11
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2710
Şikayetçi:
 Bulut Harita İnş.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., vekili Av.Hüseyin Bulut, 57. Sokak Nu:7/2 Emek Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Dikmen Caddesi Nu:14 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.07.2007 / 21842
Başvuruya konu ihale:
 2006/24797 İhale Kayıt Numaralı “5. Grup Afyon İli Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 08.15.36.0022/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 10.05.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5. Grup Afyon İli Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bulut Harita İnş.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.07.2007 tarih ve 21842 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin, düzeltici işlem tesisi öngörülen 19.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2554 sayılı KİK kararını uygulamayarak ihaleyi iptal etmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiası ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

24.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Çığır Müh.-Aydınlar Harita Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, bu karara karşı Bulut Harita Ltd. Şti.’nin Kurumumuza yaptığı 20.09.2006 tarihli itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan esas inceleme neticesinde alınan 19.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2554 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında

 

“Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale yetkilisi tarafından onaylanan 22.05.2006 tarihli ilk ihale kararı ile ihalenin başvuru sahibi istekli üzerinde bırakıldığı , bu karara karşı teklifi değerlendirme dışı bırakılan Çığır Ltd. Şti.-Aydınlar Ltd.Şti. ortak girişiminin yaptığı şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisinin şikayetçinin başvurusunun kabulü ile ihale kararının iptaline ve şikayetçinin teklifinin değerlendirmeye alınmasına karar verdiği anlaşılmıştır. Bu karara karşı düzeltici işlemden önce ihale üzerinde bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin başvuru yollarına ilişkin 4 üncü maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin Kamu İhale Kurumuna Yapılacak Başvurular başlığı altında yer alan itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklere ilişkin alt başlıktaki “İdareye şikayet başvurusunda bulunmayan aday veya istekliler, şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı karar kendilerine de bildirildiğinden, bu kararlardan bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen kararda belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler” düzenlemesi gereğince Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Kaldı ki Kurumca bu başvurunun idareye gönderilmesi nedeniyle idarece şikayetçiye tebliğ edilen yazıda, ihale komisyonunun yeniden bir karar vererek ihaleyi sonuçlandıracağı ve bu aşamada yapacak başka bir işlem bulunmadığının belirtildiği, ardından yeniden alınan ihale kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği ve bu karara karşı da Kuruma süresi içinde başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından idarece başvurunun şekil yönünde reddi işlemi yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet başvurusu üzerine idarece yapılan düzeltici işlem sonucunda ihale üzerinde bırakılan ortak girişim tarafından ihaleye iki adet iş deneyim belgesi sunulmuştur. Bu belgelerden birincisi iş durum belgesi olup aynı ortak girişim adına aynı idare tarafından, benzer iş kapsamındaki bir başka kadastral sayısal harita yapım işine ilişkin olarak düzenlenmiştir. Diğer belge ise, aynı işe ilişkin olarak ortak girişimin pilot ortağı olan Çığır Ltd.Şti.’nin şirket müdürü ve aynı zamanda sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Abidin ÇETİN adına proje yöneticisi sıfatıyla düzenlenmiş olan iş denetleme belgesidir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde “ İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işler için aşağıdaki esaslar dahilinde verilir:

c) İş denetleme belgesi:


2- Yapımla ilgili hizmet işlerinde, mimar veya mühendis olmak kaydıyla, yüklenici bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen denetleme yapmış olanlara ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.”

 

             59 uncu maddesinde ise “f) İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları ile gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş denetleme belgesi tutarları tam olarak, gerçek şahıslarca yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş yönetme belgesi tutarları ise 1/10 oranında dikkate alınır” hükmü yer almaktadır. İdarelerin bir sözleşmeye dayalı olarak yaptırdıkları bir iş nedeniyle iş denetleme belgesi düzenleyebilmeleri için öncelikle söz konusu işin yapımla ilgili bir hizmet iş olması gerekir. İhale üzerinden bırakılan ortak girişimin pilot ortağı tarafından sunulan iş denetleme belgesine konu iş ise kadastral sayısal harita yapım iş olup, söz konusu iş bir yapının projelendirilmesi veya mesleki kontrollüğünün gerçekleştirilmesi gibi doğrudan yapıma yönelik bir hizmet niteliği taşımadığından yapımla ilgili bir hizmet işi olarak kabul edilemez. Ayrıca, iş denetleme faaliyetinin yüklenici bünyesinde fiilen gerçekleştirilebilmesi için yüklenicinin üstlendiği yapımla ilgili hizmet işinin kendisinin bir denetim (kontrollük) hizmeti olması gerekir. Ancak, söz konusu iş denetleme belgesine konu kadastral sayısal harita yapım işinin bir denetleme hizmeti olmadığı da açıktır. Bu durumda, anılan iş nedeniyle iş denetleme belgesi düzenlenmesi mevzuata aykırı olduğundan söz konusu belgeyi sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken şikayet başvurusu üzerine idarece düzeltici işlem tesis edilerek anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi nedeniyle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.”

 

şeklinde tespitler yapılarak,

 

“1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”  şeklinde karar verilmiştir.

 

Bu karar üzerine idarenin Bulut firmasına gönderdiği 16.11.2006 tarih ve 6320 sayılı yazısı ile “karar yönünde işlem yapılacağı” bildirilmiştir. Bu karar firma tarafından 21.11.2006 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

Ancak ihale komisyonunun kararı üzerine ihale yetkilisince ihale 05.06.2007 tarihinde iptal edilmiştir.

 

            05.06.2007 tarihinde onaylanarak kesinleşen ihalenin iptaline ilişkin 01.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, 19.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2554 sayılı KİK kararı üzerine toplanan komisyonca yapılan değerlendirmede, ülke kadastrosunun 3 yılda bitirilmesi hedefi doğrultusunda son 3 yılda yoğun kadastro çalışmalarının yürütüldüğü, bu kapsamda ihaleye çıkıldığı, ihalelerin verilmesinden sonraki aşamada, sayısal kadastral harita yapım işinin herhangi bir aşamada durması ya da kesintiye uğramasının işin niteliği gereği teknik ve hukuki pek çok soruna neden olduğu, bazı durumlarda yüklenicilerin taahhüdünü yerine getirmemesinin yüklenici ile yapılan sözleşmenin feshini ve tasfiye sürecini gerektirdiği, bu durumların da kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına, zaman, iş gücü ve emek kaybına neden olduğu, bu bakımdan iptal edilme ihtimali olan bir ihale sürecine dayalı olarak sözleşme imzalama yönünde işlem tesis etmekte idarenin yararının bulunmadığı, 19.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2554 sayılı KİK kararının iptali için dava açıldığı, bu kararın iptalinin de ihtimal dahilinde olduğu, yargılama süreci devam eden bu ihalede KİK kararına göre hareket edildiği takdirde en avantajlı teklifi sunan Bulut Harita Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmasının gerekeceği, mahkemenin kararı iptal doğrultusunda olduğunda sözleşmenin feshinin hukuki ve teknik sorunlara yol açacağı, bu ihalede ilandan sonra gelişen süreçte yeni durumların ortaya çıktığı ve yapılacak sözleşmenin iptal edilebilirliğinin gündeme geldiği 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince ihale komisyonu kararı üzerine idarenin bütün teklifleri reddederek iptal etme yetkisinin olduğu, ilgili KİK kararına karşı 15 inci İdare Mahkemesinde 2007/112 esas nolu dava açılmış bulunduğundan bu ihaleye devam edilmesinde fayda görülmediği ve bu gerekçelerle tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü öngörülmüş olup ihalenin bu hüküm uyarınca iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

 

            İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçütü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihale süreci itirazen şikayet konusu olmuş ve Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan esas inceleme neticesinde alınan 19.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2554 sayılı Kurul kararı ile idarece uygulanması gereken düzeltici işlem belirlenmiştir.  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak idarece anılan KİK kararı uygulanmaksızın her ihale için hukuken ihtimal dahilinde olan riskleri bertaraf etmek gayesiyle ihalenin iptali yönünde işlem tesis edilmiştir. 

 

Anılan KİK kararının uygulanmaması da Bulut firması tarafından 07.06.2007 tarihli dilekçe ile Kurumumuza şikayet konusu edilmiş ve bunun üzerine de 18.06.2007 tarih ve 2007/DK.D-74 sayılı karar ile “Söz konusu Kurul kararı aleyhine Çığır Ltd. Şti.’nce Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde dava açılmış ise de, henüz söz konusu kararın yürütülmesini engelleyecek nitelikte bir karar Kuruma ulaşmamıştır.”  şeklinde tespit de yapılarak,

 

 2006/UH.Z-2554 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının uygulanmaması ile ilgili olarak değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı´na bildirilmesine,” karar verilmiştir.

 

 Netice itibariyle 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 06.06.2007 tarihinde iptal edildiği ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı görülmüştür.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul